AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

**(01.26) برگردان از: داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 غرب چگونه تروریسم را خلق می کند

 

 **(01.26) عبدالله امینی - کابل

 خیزش های مردمی علیه امپریالیسم

 

 **(1.26) قاسم باز 

 چرا یک عده از دوستان سردار "محمد داوود خان" عجله کردند؟

 

**(01.26) حزب کار ایران(توفان) 

 قلبِ "حق مسلم ایران در استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ئی"...

 

**(01.26) ناهید غزل

 نیاز

 

 **(01.26) همایون باختریانی 

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 45

 

 **(01.26) تیمورشاه تیموری

 دلبر یکدانه

 

 **(01.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 بنای عشق!!!

 

**(01.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ماتم اعظم

**(01.26) N. M. Mutmaeen

 Close Guantanamo Protest Decision

 

 **(01.26) U. Avnery

 Extreme, Extremer, Extremist

 

 **(01.26)A. D. Blair

 N. Korean Nuclear Test and the US-Japan...

 

 **(01.26) J. Ditz

 Saudis Bankroll CIA Backing of Syrian Rebels

 

 **(01.26) www.outlook

 Targeting Free Press in Afghanistan

 

 **(01.26) A. Vltchek 

 Why the West will never either defeat or forgive ....

 

**(01.25) سید هاشم سدید

 چرا این اعلامیه شامل حال سایر انسانها نمی شود؟

 

 **(01.25) عبدالله امینی - کابل

 باز هم بی کفایتی نیروهای امنیتی

 

 **(01.25) فرستنده: جاوید

 در بارۀ جزوۀ یونیوس - 1

 

 **(01.25) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران 

 فراخوان به تظاهرات علیه حضور "حسن روحانی" جلاد جمهوری اسلامی ..

 

**(01.25) برگردان از: حمید بهشتی

 شورشیان معتدل

 

 **(01.25) برگردان از: حمید محوی

 گسترش چین در خاور میانه

 

 **(01.25) ا. م. شیری

 او همیشه زنده خواهد بود

 

**(01.25) تیمورشاه تیموری

 خطاب به ملاهائی که فهم و دانش صحیح ندارند

 

 **(01.25) ناهید غزل 

 مادر

 

**(01.25) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 44

 

 **(01.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سکر هدر

 

 **(01.25) ملک الشعراء استاد اسیر 

 طفل اشک

**(01.25) B. Chellancy

 Beijing on a collision course as it stirs up..

 

 **(01.25) S. H. Mousavian

 Despite Iran Deal, US-Iran Relations Still Very..

 

 **(01.25) C. Hoeges

 Meeting the Man Who Helped Trigger the Arab Spring

 

 **(01.25) J. Ditz

 Pentagon Admits to Killing More Civilians in Syria

 

 **(01.25) P. Schwarz

 The end of liberal Europe

 

 **(01.25) M. Welton 

 Why the French Hate the Headscarf

 

**(01.24) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 چرا باید "هاشمیان" عملیات مغزی شود؟؟؟

 

**(01.24) فرستنده: نظرمحمد مطمئن 

   د "گوانتانامو وتړی" اعتراض کونکو پریکړه لیک

 

**(01.24) عبدالله امینی- کابل

 "حامد کرزی" و "پدرملت" شدن!!؟؟

 

 **(01.24) نظر محمد مطمئن

 یادداشت های مهم پیرامون روند صلح

 

 **(01.24) برگردان از: م. ن.

 "مادر همۀ جنگها"

 

 **(01.24) فرستنده: بابک آزاد

 بورژوازی و تخریب محیط زیست

 

 **(01.24) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی ...

 

 **(01.24) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان) 

 دعوت به شرکت در جلسۀ پالتاک

 

**(01.24) ناهید غزل

 سائل

 

 **(01.24) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 43

 

 **(01.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 سنگدلان

 

 **(01.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آلام روزگار

 

 **(01.24) تیمورشاه تیموری 

 عشق پاکان

**(01.24) www.bing..

 China inks $55bn  Middle East deals

 

 **(01.24) V. Prashad

 Descent into Chaos: ISIS in Libya

 

 **(01.24) A. Vltchek

 How the West Creates Terrorism

 

 **(01.24) www.france

 Pentagon wasted millions on reconstruction in Afg.

 

 **(01.24) www.pravda

 Russia sends clear message to NATO

 

 **(01.24) J. Ditz

 US Troops Take Over Syria Airbase

 

**(01.23) نظر محمد مطمئن

 د پگواش دویمه ناست او د سولی امیدونه

 

 **(01.23) فرستنده: بابک آزاد

 به یاد انگلس رهبر کبیر پرولتاریا!

 

**(01.23) عبدالله امینی - کابل

بگیریش که نگیرید: ادعای پاکستان علیه افغانستان

 

 **(01.23) همایون باختریانی 

 ترافیک راهنما

 

**(01.23) برگردان از: م. ن.

 مذهب در ترکیه

 

 **(01.23) حزب کارایران (توفان)

 اعتراض به سفر روحانی به اروپا، ...

 

 **(01.23) برگردان از: حمید بهشتی

   زبان می باید پل باشد و نه دیوار

 

**(01.23) برگردان از: ا. م. شیری

 بازار نفت را کارتلهای بانکی مدیریت می کنند، نه اوپک

 

**(01.23) فرستنده: بهرام رحمانی

 دانش آموز - 1

 

**(01.23) ناهید غزل

 رؤیای آزادی

 

 **(01.23) تیمورشاه تیموری

 دیدۀ گریان

 

 **(01.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 توبه

 

 **(01.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خودنمائی

**(01.23) L. de Witte

 A Revolutionary Speech: P. Lumumba and ...

 

 **(01.23) M. Mandl

 Staggering civilian death toll in Iraq - UN report

 

 **(01.23) K. Vlahos

 When Money, Can't Buy An Army

 

 **(01.23) O. Review

 Who is hunting Angela Merkel?

 

 **(01.23) Reza Pour

 Why I'm Homeless in Los Angeles

 

 **(01.23) P. Escobar

 Planet of Fear

 

**(01.22) سید هاشم سدید

 حقیقت چیست؟

 

 **(01.22) درویش وردک 

 نهم مجلس (د مؤمن په آزمایښت کی)

 

**(01.22) محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!

 

**(01.22) عبدالله امینی - کابل

 "عبدالله عبدالله" و کمیسیون انتخاباتی

 

 **(01.22) برگردان از: جاوید

 از دست دادن موضع طبقاتی

 

 **(01.22) برگردان از: حمید محوی

 حملۀ تروریستی جنوری و نومبر 2015 در پاریس ....

 

**(01.22) فرستنده: جاوید

 حملۀ انتحاری در کابل جان کارکنان شبکۀ تلویزیون طلوع را گرفت

 

**(01.22) ناهید غزل

 ای کاش

 

 **(01.22) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 42

 

 **(01.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مردمان بی هنر

 

 **(01.22) تیمورشاه تیموری

 کشت خشخاش

 

 **(01.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 آب از سر پریده!!!

**(01.22) www.gma

 20 People Dead After Gunmen Open Fire at Pak.

 

 **(01.22) J. Ditz

 Iraqi Kurds Deliberately Destroying Arab Villages

 

 **(01.22) N. Pollack

 Reptilian Politics and American Leadership:

 

 **(01.22) A. Peters

 Russian government prepares cuts as poverty

 

 **(01.22) B. Fein

 U. S. interventions create U. S. enemies

 

 **(01.22) www.outlook  

 Violence against Women Continues

 

**(01.21) دکتور محمد ولی نیستانی

 از دوام جنگ الی استعفاء و یا سقوط - 1

 

  **(01.21) فرستنده: هوادار پورتال

 زندگی در همسایگی "تونی بلر" و "جرج بوش"

 

 **(01.21) عبدالله امینی - کابل

 اعلام شرایط طالبان در پیوستن به "صلح"

 

 **(01.21) برگردان از: حمید محوی

 چین انحصار هواپیمای رادارگریز ایالات متحده را شکست.

 

**(01.21) ناهید غزل

 رود ایام

 

 **(01.21)  همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 41

 

 **(01.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 بهانۀ دل

 

 **(01.219 الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دو مادر

 

 **(01.21) تیمورشاه تیموری 

 به استقبال از 6 سالگی نواسه ام "الهه جان"

**(01.21) J. Gambrell

 2 Iranian poets, facing lashings and prison..

 

 **(01.21) P. Cockburn

 A Week of Bombings

 

 **(01.21) D. Sanchez

 Humiliation and Herd-Think

 

 **(01.21) J. Ditz

 ISIS Seizes Arms Depot, Other Areas in E. Syria

 

 **(01.21) P. Korzun

 Moscow's Growing Influence in M. East.

 

 **(01.21) A. Damon 

 The ruling class meets at Davos

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

**(01.20) نظر محمد مطمئن

 د سولی څلور اړخیزی ناستی او لاسته راوړنی

 

**(01.20) درویش وردک 

 اتم مجلس (له ریاء څخه ځان ساتلی)

 

**(01.20) عبدالله امینی - کابل

 چرا پولیس، پولیس را می کشد؟

 

 **(01.20) برگردان از: حمید محوی 

 اوباما: مبارزه کن

 

**(01.20) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 295

 

**(01.20) ناهید غزل

 ناجو های صبر

 

 **(01.20) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 40

 

 **(01.20) تیمورشاه تیموری

 در محبت

 

 **(01.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 ای قوم به حج رفته !!!

 

 **(01.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 روز عید

**(01.20) V. Katasonov

 Banking Cartel That Steers Oil Market

 

 **(01.20) K. S. L. Collin

 China's Aircraft Carrier Ambitions

 

 **(01.20) R. K. Simha

 Currency Dictatorship. The Struggle to End US Dollar

 

 **(01.20) M. K. Bhadrakumar

 Modi's spluttering China politics

 

 **(01.20) A. Macaskill

 Pakistan, China, US urge Taliban to rejoin Afghan..

 

 **(01.20) J. Raimondo 

 The politics of the Prisoner Swap

 

**(01.19) عبدالله امینی - کابل 

 دور دوم مذاکرات "صلح" در کابل

 

**(01.19) داکتر سها 

 نقد قرآن - 20

 

 **(01.19) برگردان از: م. ن.

 "جرمِ" در خواست صلح

 

**(01.19) ناهید غزل

 پایان لحظه های انتظار

 

 **(01.19) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 39

 

 **(01.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شخصیت شعری جناب "للندری"

 

 **(01.19) تیمورشاه تیموری

 غرور حسن

 

 **(01.19) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سیاه و سفید

**(01.19) J. Ditz

 63 Kenyan Troops Killed as al-Shabaab Overrun...

 

 **(01.19) A. Tilghman

 Petraeus calls for more air strikes in Afghanistan

 

 **(01.19) J. Ditz

 Portugal Court: Turn Over Ex-CIA Agent to Italy

 

 **(01.19) www.business

 Saudi Arabia is in a state of panic

 

 **(01.19) www.thenational

 Which Iran will emerge after sanctions end?

 

 **(01.19) G. Leech 

 Why America's Next President Will Not Be a Socialist

 

**(01.18) سید هاشم سدید

 هر تشبثی شایان تأئید نیست!

 

 **(01.18) درویش وردک 

 اووم مجلس (په صبر کی)

 

**(01.18) عبدالله امینی - امینی

 عقب نشینی ظاهر قدیر از ادعای قبلی

 

 **(01.18) برگردان از: حمید محوی

 تحریف رسانه ئی در منطقۀ مضایا

 

**(01.18) حزب کار ایران (توفان) 

 مستخرجی از: بیانیۀ تحلیلی حزب کار ایران(توفان) پرامون توافقات هسته ئی در وین 6

 

**(01.18) ناهید غزل

 روزن دلگیر چشمهایت

 

 **(01.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 فکر درهم!!

 

 **(01.18) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 رباعیات و دوبیتی ها ---34

 

**(01.18) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 38

 

 **(01.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آتش هجران

 

 **(01.18) تیمورشاه تیموری 

 مرغ طوفانی

**(01.18) D. Sanchez

 After Me, the Jihad

 

 **(01.18) R. Fantina

 Hillary Clinton: First Israel

 

 **(01.18) M. Mandl

 Racial segregation

 

 **(01.18) www.spiegel..

 Striking the Heart of Europe

 

 **(01.18) B. V. Auken

 Washington invokes hunger to promote war in Syria

 

 **(01.18) D. Bandow 

 What Obama Gets Wrong About Conflict in the M. E.

 

**(01.17) سازمان زنان 8 مارچ (ایران و افغانستان)

نه به سکسیسم! نه به راسیسم!

 

**(01.17) درویش وردک 

 شپږم مجلس (مؤمن ورور ته پند)

 

**(01.17) قاسم باز 

 آخرین چلینج من به آقای محترم "محمد داوود مومند"

 

**(01.17) عبدالله امینی - کابل

 چه مسخره! تحویل چهار طیارۀ "جنگی" به افغانستان

 

 **(01.17) برگردان از: م. ن.

 "بعد از آن فیر شد"

 

**(01.17) فرستنده و افزوده از: حمید محوی  

 راز بقای حکومت اسلامی

 

**(01.17) ناهید غزل

 بیابان شب

 

 **(01.17) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 37

 

 **(01.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 صف مژگان!

 

 **(01.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلاح طبیعت

 

 **(01.17) تیمورشاه تیموری 

 مخمس بر غزل حافظ

 

**(01.17) P. Dolack

 A Global Working Class in Formation

 

 **(01.17) T. Engelhard

 Enduring Bases, Enduring War in the M. East

 

 **(01.17) www.outlook

 Insufficient Health Facilities

 

 **(01.17) G. Sussman

 Reheating the Cold War

 

 **(01.17) P. J. Buchanan

 US. Iran Step Back From the Brink

 

 **(01.17) N. Randewich

 Wall St. hemorrhages as oil falls and China..

 

**(01.16) پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" 

 "تیموری صاحب" مبارک باشه!!!

 

**(01.16) ا. م. شیری و یادداشت پورتال

 عربستان سعودی و جنگهای دایمی امریکا

 

**(01.16) دوکتور محمد ولی نیستانی

 باز هم "چه باید کرد؟"

 

 **(01.16) شباهنگ راد

 واقعۀ کلن، نگاه و تقاضای "مینا احدی" از دولت های اروپائی

 

 **(01.16) برگردان از: م. ن.

 ترور باز می گردد- حملات در استانبول

 

 **(01.16) عبدالله امینی - کابل

 "احدی" و به اصطلاح "جبهۀ نوین ملی"

 

 **(01.16) ناهید غزل

 سرور

 

 **(01.16) همایون باختریانی 

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 36

 

**(01.16) تیمورشاه تیموری

 کابل این پیکر خونین

 

 **(01.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوته داران

 

 **(01.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جان جهان

**(01.16) Essa Tokhi and Portal's Note

 U. S. renew commitments for Afghanistan

 

**(01.16) M. Zenko

 How Many Bombs Did the U. S. Drop in 2015?

 

 **(01.16) P. Kurzun

 China May Join Russia in Anti-Terror Effort..

 

 **(01.16) Prof. P. Bond

 S. African Capitalism's Train-Smash

 

 **(01.16) J. Feffer

 The Geopolitics of Cheap Oil

 

 **(01.16) T. Knapp 

 What Does the Federal Reserve Have to Hide?

 

**(01.15) خالق داد پغمانی - مونشن 

 پسلگدی «خرفیلسوف»

 

**(01.15) برگردان از: م. ن. 

 سیاست ویرانگر - 2

 

 **(01.15) عبدالله امینی - کابل

 حمله بر قونسلگری پاکستان در ننگرهار

 

**(01.15) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) و .. 

 تطبیق حد شرعی زنا بر صغیر

 

**(01.15) ناهید غزل

 لبخند پیروزی

 

 **(01.15) تیمورشاه تیموری

 شاهد گل

 

 **(01.15) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 35

 

 **(01.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(01.15) ملک الشعراء استاد اسیر 

 کم بغل

**(01.15) Aryian (farhat)

 Everything is connected to everything..

 

**(01.15) W. Alberts

 Chaplains of Empire

 

 **(01.15) J. Motlagh

 Families long for justice after civilian bloodshed

 

 **(01.15) B. Cloughley

 India and Pakistan Tensions

 

 **(01.15) P. Martin

 Obama's find State of the Union: Lies, evasions and..

 

 **(01.15) D. Sanchez

 Saudi Arabia and Israel: An Axis of Convenience

 

 **(01.15) J. Raimondo 

 The Biggest Threat

 

**(01.14) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 جرت و فرتش حلال، دگیش گوشت خوک!!!

 

**(01.14) درویش وردک 

 پنځم مجلس (دخدای په دوستی کی)

 

**(01.14) برگردان از: م. ن.

 سیاست ویرانگر

 

 **(01.14) عبدالله امینی - کابل

 دور اول مذاکرات "صلح" در اسلام آباد

 

 **(01.14) فرستنده: صبا راهی 

 ضد امپریالیست های قلابی پادو رژیم و امپریالیسم

 

**(01.14) شمسی صلواتی 

 دنیای عجیبی است!

 

**(01.14) ناهید غزل

 میوۀ یاد تو

 

 **(01.14) همایون باختریانی

 "صدغزل سیدای کروخی هروی"  - 34

 

 **(01.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 طفل اشک

 

 **(01.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

 **(01.14) تیمورشاه تیموری 

 طفل نازدانه

**(01.14) www.pravda..

 Britain and Saudi Arabia- Collusion in Barbarism

 

 **(01.14) M. Haris

 Drones and the Imperial Mind-Set

 

 **(01.14) P. Schwarz

 German media incites racist hysteria

 

 **(01.14) J. Ditz

 Hezbollah Claims Russia Directly Arming Them

 

 **(01.14) P. Cockburn

 Prince M. Bin Salman: Naive, Arrogant..

 

 **(01.14) K. Kelly 

 Surveillance and Surveys in Kabul

 

**(01.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 لطفاً در افاده ها احتیاط کنید!

 

**(01.13) عبدالله امینی - کابل

 احصائیۀ دروغین اردوی دولت مستعمراتی

 

 **(01.13) فرستنده: بابک آزاد 

 طرح بحثی پیرامون اصلاحات ارضی!

 

**(01.13) ارسال و افزوده از: حمید محوی 

 "سنگواره"

 

**(01.13) ناهید غزل

 قفل یخ

 

 **(01.13) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 33

 

 **(01.13) تیمورشاه تیموری

 خون جگر

 

 **(01.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل مهجور

 

 **(01.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرط یاری و وفا

**(01.13) A. Panda

 7 Events of Geopolitical Consequence to Anticipate

 

 **(01.13) J. Ditz

 As Taliban Step Up US Drawn Back Into Afg. Fighting

 

 **(01.13) W. Madsen

 ISIL Janissary Army of the Sultan Erdogan

 

 **(01.13) T. Dahroug

 The Predicament of Europe's Muslims

 

 **(01.13) W. Bello

 Trump: the Ultimate Blowback for American Foreign ...

 

 **(01.13) J. Raimondo

 Why the War Party Dominates the Media

 

**(01.12) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال

 به سوی فروپاشی عربستان سعودی

 

**(01.12) سید هاشم سدید

 قالب بندی مناسب در هنر تصویرگری زبان

 

 **(01.12) درویش وردک

 څلورم مجلس( د توبی په هکله)

 

**(01.12) عبدالله امینی - کابل

 دوستم در چه حالت است؟

 

**(01.12) فرستنده: بابک آزاد

 16 آذر[قوس] سمبل مبارزه با استعمار و استبداد

 

**(01.12) خانۀ فرهنگ افغانستان

 اطلاعیۀ برگزاری کورس زبان المانی

 

 **(01.12) ناهید غزل

 بیگانۀ اشنا

 

 **(01.12) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 32

 

 **(01.12) داکتر ظاهر تیموری

 داعش وحشی

 

 **(01.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شعر شاعر

 

 **(01.12) تیمورشاه تیموری

 دلبر یکدانه

 

 **(01.12) ملک الشعراء استاد اسیر 

 طبع جوان

 

**(01.12) Y. Rubtsov

 Declassified: US Cold War Plan to Nuke USSR

 

 **(01.12) www.khaama

 Poll: 82 percent of A youths concerned of poverty,..

 

 **(01.12) G. Greenwald

 The Deceptive Debate Over What Causes Terrorism

 

 **(01.12) www.atimes

 US flies B-52 over S. Korea after North's nuclear test

 

 **(01.12) S. Smith

 We Are the Human Shields of the Political Class

 

 **(01.12) M. Rafizadeh

  Will Iran and Saudi Arabia Go Into War?

 

**(01.11) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

عجله و شتابزدگی در تکفیر اشخاص حرام است!

 

**(01.11) اشرف دهقانی

 "ماهی سیاه کوچول"ی "صمد بهرنگی"در روزنامۀ "گاردین"!

 

**(01.11) عبدالله امینی - کابل

 دروغ یا راست: اردوی افغانستان آمادۀ پیکار نیست 

 

 **(01.11) ناهید غزل

 خاطرات

 

 **(01.11) همایون باختریانی 

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" -31

 

 **(01.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 قلب آسیا

 

 **(01.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

 *(01.11) تیمورشاه تیموری

 آرزو

**(01.11) T. B.-Hinchey

 2016: The next financial and banking crisis

 

 **(01.11) W. Madson

 CIA: Undermining and Nazifying Ukraine Since 1953

 

 **(01.11) J. Ditz

 Former Yemen President Rejects Talks With Gov.

 

 **(01.11) U. Rippert

 German Gov. party steps up its anti-refugee..

 

 **(01.11) www.khaama

 Preparatory meeting for peace talks with Taliban

 

 **(01.11) R. Weitz

 Putin's Perennial Pivot Problem

 

 

 

**(01.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 پیش کلۀ خر و یاسین خواندن؟؟؟!!! موجودی به نام "هاشمیان" بخواند!!!

 

**(01.10) قاسم باز و یادداشت پورتال 

 تنها محمد داوود مومند و خانم ملال موسی نظام مطالعه نمایند.

 

**(01.10) عبدالله امینی - کابل

 "کبیر رنجبر" کیست و چه می کند؟

 

 **(01.10) فرستنده: مناف فلکی فر

 در گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد رستاخیز سیاهکل (19 بهمن 1349)

 

 **(01.10) ناهید غزل

 معبد عشق

 

 **(01.10) همایون باختریانی 

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 30

 

**(01.10) تیمورشاه تیموری

 جنون مرگبار

 

 **(01.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(01.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شرم افغان

**(01.10) www.outlook

 Continuous Discrimination against women

 

 **(01.10) P. Cockburn

 Gaddafi's Warnings to Blair Have Been Proven....

 

 **(01.10) R. Parry

 How Obama Enables Atrocities

 

 **(01.10) www.thenational

 Iran issue has shown GCC stands united

 

 **(01.10) P. Street

 Regime Change Madness: Hillary, Obama and...

 

 **(01.10) B. McGrath

 US, S. Korea discuss deploying "strategic weapons"

 

**(01.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 تقریظ بر "در دری"

 

 **(01.09) عبدالله امینی - کابل 

 قابل توجه سایت بی حیای "افغان جرمن"

 

**(01.09) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 انسان بی ایمان

 

**(01.09) برگردان از: م. ن. 

 تظاهرات فعالان مدنی در امریکا علیه خشونت ...

 

**(01.09) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 198

 

**(01.09) ناهید غزل

 شب طوفانی

 

 **(01.09) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 29

 

 **(01.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یار مهربان

 

 **(01.09) تیمورشاه تیموری 

 سرو بستان

 

**(01.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 آرزو

**(01.09) T. Hays

 American charged in Bombing attack on US base..

 

 **(01.09) M. A. Notezai

 Can ISIS Gain a Foothold in Balachistan? 

 

 **(01.09) D. Baker

 Making the World Safe for Predatory Capitalism

 

 **(01.09) M. J. Carley

 NATO : Who's the Aggressor? -2

 

 **(01.09) R. Devercaux

 Saudi Coalition Just Bombed a Center for ...

 

 **(01.09) V. Prashad

 Turkey's War Against the Kurds

**(01.08) درویش وردک 

 دریم مجلس(د ځواکمنی نه غوښتل)

 

**(01.08) عبدالله امینی - کابل

 سفر "عبدالله عبدالله" به ایران

 

 **(01.08) برگردان از: م. ن. 

 اتحاد امریکا با عربستان سعودی برای ابد نیست

 

**(01.08) فرستنده: گروه پروسه 

 نقد اقتصاد سیاسی مواجهۀ چپ با جنبش سبز-2

 

**(01.08) ناهید غزل

 تمنا

 

 **(01.08) تیمورشاه تیموری

 دنیای فانی

 

 **(01.08) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 28

 

 **(01.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 نیم نگاه!

 

 **(01.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صیقل جان

**(01.08) www.khaama

 31 militants killed in Taliban - Daesh clashes in...

 

 **(01.08) www.bjreview

 Are China and the U. S. Missing Opportunities?

 

 **(01.08) D. Glazebrook

 Kosovo: NATO's Success Story?

 

 **(01.08) J. Wood &..

 Saudi Arabia-Iran dispute is a threat to ...

 

 **(01.08) C. Hedges

 The American Empire: Murder Inc.

 

 **(01.08) B. Kampmark

 The Permanent War State

 

**(01.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 ارجمندم زینب جان نیکبین...

 

 **(01.07) سید هاشم سدید 

 من کسانی را که تعصب دارند و مطلق گرا هستند، روشنفکر نمی دانم

 

**(01.07) ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

مژده، مژده، مژده! فرهنگ "دُر دری" در خدمت همه!

 

 **(01.07) عبدالله امینی - کابل

 آغاز تلفات قوای اشغالگر امریکا در 2016

 

 **(01.07) برگردان از: م. ن. 

 "روند صلح" بدون افغان ها

 

**(01.07) انجمن قلم ایران(درتبعید) 

 به مناسبت درگذشت خانم "هما ناطق"

 

**(01.07) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 294

 

**(01.07) ناهید غزل

 سورۀ نجابت

 

 **(01.07) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی " 27

 

 **(01.07) تیمورشاه تیموری

 نگاه نور

 

 **(01.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 بنای عشق

 

 **(01.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

**(01.07) M. J. Carley

 NATO: Who is the Aggressor?-1

 

 **(01.07) S. Kumar

 New Momentum for India-Russia Relations?

 

 **(01.07) www.gna...

 N. Korea Claims It Has Successfully Tested....Bomb.

 

 **(01.07) J. Ditz

 Taliban Suicide Bombing Wounds 30 Civilians...

 

 **(01.07) D. Sanchez

 The Saudis Go Full ISIS

 

 **(01.07) www.reuters 

 Troubled history of Iran-Saudi relations

 

**(01.06) متصدیان و ادارۀ پورتال AA-AA 

  عرض تسلیت

 

**(01.06) ولی نیستانی

 چه باید کرد؟

 

 **(01.06) برگردان و افزوده از: م. ن. 

  کشتار بی رحمانه

 

**(01.06) درویش وردک

 دوهم مجلس(په فقر کی)

 

 **(01.06) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) و.. 

 نوع و شکل شلاق و تازیانه

 

**(01.06) عبدالله امینی - کابل

 اعلام موجودیت یک نهاد دیگر: "شورای ملی احزاب"

 

 **(01.06) حمید بهشتی 

 به مناسبت قطع کار روزآنلاین

 

**(01.06) ناهید غزل

 حقیقت عشق

 

 **(01.06) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" -26

 

 **(01.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آرزوی و اپسین

 

 **(01.06) تیمورشاه تیموری

 همت مردانه

 

 **(01.06) ملک الشعراء استاد اسیر 

 چربی زبان

**(01.06) J. White

 2016 will be a year of escalating class struggle

 

 **(01.06)  P. Cockburn

 ISIS May be Weakened by Co-ordinated Attacks, but..

 

 **(01.06) J. Ditz

 Soaring Unrest After Saudis Execute Top Shi'ite Cleric

 

 **(01.06) R. Marweh

 Thailand's Increasing Closeness to China:

 

 **(01.06) M. Carriere

 Top GOP and the Myth of Capitalism

 

 **(01.06) J. Raimondo

 The War Against the Cowboys

 

**(01.05) درویش وردک

 لومړی مجلس (د الله د غوښتنی پروړاندی اعتراض نه کول)

 

 **(01.05) محمد قراگوزلو

 اقتصاد سیاسی تقابل ایران و عربستان!

 

 **(01.05) عبدالله امینی - کابل 

حمله بر قونسلگری هند در مزار شریف: جنگ نیابتی

 

**(01.05) حزب کار ایران(توفان)

 پیرامون قطع روابط عربستان سعودی و ایران

 

**(01.05) داکتر سها 

  نقد قرآن - 19

 

**(01.05) عارف عزیز گذرگاه

 حسین امیر حسینی

 

  **(01.05) ناهید غزل

 گل یأس

 

 **(01.05) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی " - 25

 

 **(01.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 معمای شاعر

 

 **(01.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سکر هدر

 

 **(01.05) تیمورشاه تیموری

 برای نگینه جان

**(01.05) N. Scheiber &

 For the Wealthiest,  a Private Tax System

 

 **(01.05) N. M. Mutmaeen

 Ghani, Nawaz, Modi, Raheel and the Lost Peace

 

 **(01.05) www.india...

 Afghanistan: Indian consulate in Mazar-i-Sharif Attacked

 

 **(01.05) C. Gharekhan

 Mayhem without a mastermind

 

 **(01.05) M. Mandl

 Military to Military

 

 **(01.05) R. Ischenko

 Russia in an invisible war

 

**(01.04) متصدیان و ادارۀ پورتالAA-AA 

 ابراز امتنان خدمت آقای "سدید"

 

 **(01.04) عبدالله امینی - کابل

 سرقت مطلب همزمان با سرقت نام نویسنده- من با افغان جرمن تماس ندارم.

 

**(01.04) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 اهانت و توهین به دین مقدس اسلام!

 

**(01.04) عبدالله امینی - کابل 

 2016 سال افزایش نیروهای متجاوز

 

**(01.04) ناهید غزل

 ستایشگر

 

 **(01.04) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" -24

 

 **(01.04) تیمورشاه تیموری

 رباعیات - 2

 

 **(01.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 مرغان قفس

 

 **(01.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جفای میزبان

**(01.04) P. C. Roberts

 America Is Being Destroyed By Problems That..

 

 **(01.04) A. Livine

 Opportunistic Islamophobia

 

 **(01.04) J. Ditz

 Rival Taliban Factions Reach Ceasefire, But ...

 

 **(01.04) S. Lendman

 Russia's New National Security Strategy

 

 **(01.04) www.theguardian

 Saudi Arabia executes 47 people in one day..

 

 **(01.04) C. Pierson

 The Year in Drones: 2015

**(01.03) آزاد ل.

 راویان عجمی و خاموشی روشنفکران - 2

 

**(01.03) عبدالله امینی - کابل

  "مستر" مسعود خلیلی: آیا افغانستان آزاد است؟

 

 **(01.03) حزب کار ایران(توفان)

 مبارزۀ درونی امپریالیسم بر توافق آن برتری دارد

 

 **(01.03) برگردان از: حمید محوی

 همکاری ناتو و اتحادیۀ اروپا با تروریسم

 

**(01.03) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  190 

 

 **(01.03) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 114

 

**(01.03) ناهید غزل

 صدای پای زندگی

 

 **(01.03) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" -23

 

 **(01.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عرصۀ گیتی

 

 **(01.03) تیمورشاه تیموری

 حسن یار

 

 **(01.03) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دام تزویر

**(01.03) B. Grey

 IMF head warns of slow growth and economic..

 

 **(01.03) R. Falk

 Slouching Toward Global Disaster

 

 **(01.03) A. O'Brien

 The Shadow of Mein Kampf:

 

 **(01.03) J. Glaser

 Avoiding War With China: Revisited

 

 **(01.03) www.outlook

 Parliamentary Elections Expected in 2016

 

 **(01.03) J. Raimondo

 The Mossad Caucus Exposed

 

**(01.02) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) و ... 

 ادلۀ شرعی حد سنگسار(رجم) ...4

 

**(01.02) محمد قراگوزلو

 شباهت های "پوتین" و "احمدی نژاد"

 

 **(01.02) برگردان از: ا. م. شیری

 [سی و سه پهلوان به همراه عمو سعود]

 

 **(01.02) عبدالله امینی - کابل

 یک خبر خوش: افغانستان سرالانکا  را شکست داد

 

 **(01.02) بهرام رحمانی 

 تبریک سال نو 2016

 

**(01.02) ناهید غزل

 فکر و اندیشه ام از تو پر می شود

 

 **(01.02) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 22

 

 **(01.02) صبا راهی 

 بی عاطفه ها

 

**(01.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 سنگدلان

 

 **(01.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مسلمانی کجا باشد

 

 **(01.02) تیمورشاه تیموری 

 مخمس

**(01.02) M. Mandl

 A home of their own impossible dream for China's..

 

 **(01.02) P. R. Pillar

 Fantasies of a Liberal Interventionist

 

 **(01.02) www.dw..

 Nangarhar: Gateway to Afghanistan for "IS"

 

 **(01.02) R. Jacobs

 A History Defined by the Trade in Human Beings

 

 **(01.02) J. Ditz

 Iraq's "Liberated" Ramadi: 80% Destroyed, 20%

 

 **(01.02) M. Mandl

 The "Gulfies": after the oil, the sky is the Limit

 

**(01.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2015

 

 **(01.01) آزاد ل.

 راویان عجمی و خاموشی روشنفکران - 1

 

**(01.01) فقیر فقیر 

 "ده جان زدن شش قاته در جماعتی برگزیده": ..

 

**(01.01) عبدالله امینی - کابل

 فعالیت های تخریبی ایران علیه پروژۀ  تاپی

 

 **(01.01) نذیر دلسوز

 آیا چشم ذره بین و ذره شمار رادیوی صدای امپریالیزم امریکا واقعیت های خونین افغانستان را نمی بیند؟

 

**(01.01) ناهید غزل

 مانند یک شعر خوب

 

 **(01.01) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 21

 

 **(01.01) تیمورشاه تیموری

 شاهد شبنم

 

 **(01.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 مضمون زندگی

 

 **(01.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

  آلام روزگار

**(01.01) S. Lazare

 2015: The Year Police Killings in America Were..

 

 **(01.01) E. Schmitt &..

 As U. S. Focuses on ISIS and Taliban Al Qaeda..

 

 **(01.01) Sh. Tiezzi

 China's First Stealth Fighter Is About to Enter..

 

 **(01.01) J. Tartakovsky

 How to Crush Erdogan's Expansionism

 

 **(01.01) F. Cunningham

 Obama Haunted by Graveyard of Empires

 

 **(01.01) P. Cockburn

  Syrian Civil War: No End in Sight for Terrorism.