AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

**(07.11) نویسنده: سمیر امین-برگردان از: سپهر سمیعی

 غرب : آخرین تشنج امپریالیزم

 

 **(07.11) عبدالله امینی - کابل 

  "غنی" و "عبدالله" به فروش میهن در وارسا موفق شدند

 

**(07.11) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 14

 

**(07.11) بهرام رحمانی 

 کی بود کی بود من نبودم!

 

**(07.11) شورای همبستگی با جنبش کارگری-  پاریس 

 سومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار در فرانسه

 

**(07.11) ناهید غزل

 غرور

 

 **(07.11) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 85

 

 **(07.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مردمان بی هنر

 

 **(07.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شیشۀ خالی

*(07.11) T. Peters

 Deepening social inequality in New Zealand

 

 **(07.11) G. Chengu

 From Churchill to Blair: How British Leaders have ..

 

 **(07.11) www.khaama

 NATO leaders took 3 Key  decisions about Afghanistan...

 

 **(07.11) H. Ellyatt

 Russia hits back at "anti-Russian" NATO "hysteria"

 

 **(07.11) P. Symonds

 US planners prepare air war on China

 

 **(07.11) A. Vltchek 

 Venezuela and When People Are Forced to Eat Shit!

 

**(07.10) عبدالله امینی - کابل

 شعور سیاسی مردم علیه اشغال بالا رفته است

 

 **(07.10) میرویس ودان محمودی

 حقیقت را کسانی می گویند که با وجدان اند و جرأت گفتن دارند!

 

 **(07.10) نذیر دلسوز

 "مبارزه علیه اپورتونیزم بخش جدائی ناپذیر مبارزه علیه امپریالیزم می باشد!"

 

**(07.10) برگردان از : حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها؟ - 7

 

 **(07.10) برگردان از: آمادور نویدی 

 میلیون ها نفر در سراسر جهان از سیاست نئولیبرالی فرار می کنند

 

**(07.10) ناهید غزل

 آواز تو

 

 **(07.10) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 84

 

 **(07.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 ای مادر!

 

 **(07.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خار غم

**(07.10) www.khaama

 Australia pledges extra $300 million to help develop...

 

 **(07.10) J. Raimondo

 Chilcot and the End of the Anglosphere

 

 **(07.10) J. Sickles

 Dallas sniper shooting: 5 police officers slain, suspect...

 

 **(07.10) M. Mandle

 Merkel Urged to Temper NATO's Belligerence

 

 **(07.10) K. B. Vlahos

 Military-Industrial Election

 

 **(07.10) C. Hallinan

 The Brexit and Spain: Europe on the Edge?

 

 **(07.10) J. Bender 

 The One map shows the mounting tensions between ..

 

**(07.09) موسوی

 اعتصاب غذا؛ ستراتیژی یا تکتیک - 2

 

 **(07.09) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها؟ - 6

 

 **(07.09) عبدالله امینی - کابل 

 افتخار "غنی" از باقی ماندن قوای متجاوز امریکا

 

**(07.09) نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران-خارج کشور 

 بی شرمی حاکمان جمهوری اسلامی را مرزی نشاید!

 

**(07.09) ناهید غزل

 روز دیدار

 

 **(07.09) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 83

 

 **(07.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکستن نهال سرکش

 

 **(07.09) ملک الشعرا استاد اسیر 

 بی سرانجام

 **(07.09) J. Hale

 Confessions of a War Propagandist

 

 **(07.09) G. Leupp

 Imagining a Different Europe: Brexit and Future of NATO

 

 **(07.09) www.khaama

 Suicide attack leaves 4 people dead in N. of Afghanistan

 

 **(07.09) N. Sadiq

 The Military-Industrial Complex of Pakistan

 

 **(07.09) N. Nikandrov

 The Nicaragua Canal, Russian Tanks, and US Spies

 

 **(07.09) P. Szoldra 

 The US could have destroyed Iran's entire infrastructure

 

**(07.08) موسوی

 اعتصاب غذا؛ ستراتیژی یا تکتیک - 1

 

 **(07.08) عبدالله امینی - کابل

 امپریالیزم برتانیه و قاچاق مواد مخدره

 

 **(07.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 13 - 2

 

**(07.08) محسن رضوانی

 رژیمی فاسد و درمانده

 

**(07.08) ناهید غزل

 اعتماد

 

 **(07.08) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 82

 

 **(07.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 در بین دو شیطان!!

 

 **(07.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 فروغ بیرق

**(07.08) P. Korzun

 Brexit Set to Spread Across Europe

 

 **(07.08) N. A. Khan

 Kashmir: Creation of a Viable Political Structure

 

 **(07.08) A. Morland

 Liberte, egalite, impunite

 

 **(07.08) J. Ditz

 Obama Suspends Afghanistan Troop Cutbacks

 

 **(07.08) S. Tankel

 Pakistani Militants and the State

 

 **(07.08) www.pravda..

 Russia-Turkey: Who is winning?

 

**(07.07) عبدالله امینی - کابل 

 عید نیست، ذلت و بدبختی است

 

**(07.07) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا پس از جنگ جهانی دوم در 37 "کشور قربانی" بیش از 20 میلیون نفر کشته است - 3

 

**(07.07) فرستنده: عثمان حیدری 

 دین و حکومت

 

**(07.07) سازمان زنان 8 مارچ(ایران - افغانستان)

  فصلنامۀ زنان - شمارۀ 38

 

**(07.07) ناهید غزل

 خاطرات

 

 **(07.07) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 81

 

 **(07.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 عرس مولانا

 

 **(07.07) ملک الشعراء استاد اسیر 

 یاد شهداء

**(07.07) J. Stern

 Brexit and the returns of European militarism

 

 **(07.07) C. Chelala

 D. Trump Torturer in Chief

 

 **(07.07) www.presstv

 Full support for Afghanistan, Iran's core policy

 

 **(07.07) J. Stein

 It's Time for a Second American Revolution

 

 **(07.07) C. Spinney

 Lost in the Military-Industrial Complex

 

 **(07.07) J. Ditz  

 US-Backed Syrian Rebels Accused of Torture Summary..

 

**(07.06) همایون باختریانی 

 جند(جن) های امریکائی

 

**(07.06) عبدالله امینی - کابل

 افزایش زن کوبی (خشونت علیه زنان)

 

 **(07.06) برگردان از: آمادور نویدی

 بریگزیت: موضوع چیست؟

 

**(07.06) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 13 - 1

 

 **(07.06) شعله پاکروان 

 "بابی ساندز" ما زنده است

 

**(07.06) ناهید غزل

 طوفان درد

 

 **(07.06) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 80

 

 **(07.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 کجائی!!!

 

 **(07.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوفان حوادث

**(07.06) M. Schofield

 CIA knew it had the wrong man, but kept him...

 

 **(07.06) P. Cockburn

 Europe Has Underestimated the Destructive Force.. 

 

 **(07.06) J. Ditz

 Looting and Arson Reported as Shi'ite Militias..

 

 **(07.06) www.nextbig..

 Pakistan's Nuclear Weapons

 

 **(07.06) www.khaama

 Senator McCain as Pakistan to take practical steps..

 

 **(07.06) J. Raimondo

 The Revolt Against Globalism

 

**(07.05) عبدالله امینی - کابل

 معضلۀ بیکاری و فساد در کاریابی

 

 **(07.05) برگردان از: حمید محوی

 سیاست خارجی نو در بریتانیا 

 

**(07.05) ع. شفق

 سخنی با مردم و نیروهای آزادیخواه ایران!

 

**(07.05) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 عیدی یا عیدانه در روز عید

 

**(07.05) ناهید غزل

 زیور پیمان

 

 **(07.05) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 79

 

 **(07.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز عید

 

 **(07.05) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مست باده

**(07.05) M. Pheko

 40 Years after: Understanding the Soweto Uprising

 

 **(07.05) www.khaama

 Afghanistan receives military equipment from China

 

 **(07.05) M. Kimberley

 Beneficial Chaos: Good News About Brexit

 

 **(07.05) P. Martin

 Economic inequality soars in US

 

 **(07.05) B. V. Auken

 The Istanbul airport bombing:..

  

 **(07.05) E. Dante

 Who is Behind the Cholera Epidemic in Haiti?

 

**(07.04) عبدالله امینی - کابل

 سوء تغذیۀ اطفال افغانستان

 

 **(07.04) بهرام رحمانی 

 "ملل متحد" را با پول خریدند اما پزشکان بدون مرز را نه!

 

**(07.04) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر

 گروگان نزد خمینی - 13

 

**(07.04) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 عیــــــد

 

**(07.04) غلام عسکری - ایران 

 کرمان در حکومت ولی فقیه چگونه مکانی است؟

 

**(07.04) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  196

 

 **(07.04) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 120

 

**(07.04) ناهید غزل

 تیرماه تنهائی

 

 **(07.04) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" -  78

 

 **(07.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 کاروان عمر!!!

 

 **(07.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شوق امارت

**(07.04) www.pravda..

 Another conflict brewing in the Gulf..

 

 **(07.04) A. Vltchek

 Brexit- Let the UK Screw Itself

 

 **(07.04) www.kentucky..

 Hostage crisis leaves 28 dead in Bangladesh

 

 **(07.04) www.khaama

 Militants kill 7 of a family including 3 women

 

 **(07.04) B. V. Auken

 Obama's drone order: Institutionalizing a state..

 

 **(07.04) J. Ditz 

 White House: Substantial Increase in Military Aid

 

**(07.03) عبدالله امینی - کابل

 طالبان به تسخیر مناطق بیشتر ادامه می دهند 

 

**(07.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تجدید فاتحه در ایام عید

 

**(07.03) م. چلنگریان 

 فرزندان سلیمان میرزا - 3

 

**(07.03) شورای همبستگی با جنبش کارگری-  پاریس 

 دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار در فرانسه

 

**(07.03) ناهید غزل

 ظلمت شب

 

 **(07.03) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 77

 

 **(07.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گزند انتقام

 

 **(07.03) ملک الشعراء استاد اسیر 

 میناتور بهزاد

**(07.03) I. H.-Zadeh

 Marx on Financial Bubbles: ..

 

 **(07.03) www.yahoo..

 Putin: Moscow would shift troops if Finland joined NATO

 

 **(07.03) www.reuters..

 Slovakia says western members can't dictate EU:

 

 **(07.03) J. Ditz

 Taliban Kill 34, Mostly Soldiers, in Suicide Attacks..

 

 **(07.030 D. Bremwich

 The Roots of Hillary's Infatuation with War

 

 **(07.03) W. Hart

 US military bases and empire building

 

**(07.02) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا پس از جنگ جهانی دوم در 37 "کشور قربانی" بیش از 20 میلیون نفر کشته است - 2

 

 **(07.02) عبدالله امینی - کابل

 انتخابات امریکا و منافقت "جان مکین"

 

 **(07.02) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها؟ - 5

 

**(07.02) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تبریک و تهنیت گفتن در عید

 

**(07.02) فرستنده: مناف فلکی فر 

 گزارش مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد جانباختن رفیق" حمید اشرف" و یارانش

 

**(07.02) ناهید غزل

 رودبار خون

 

 **(07.02) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 76

 

 **(07.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 طفل اشک

 

 **(07.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 افتخار آدمی

**(07.02) F. Cunningham

 Britain and EU Set for Ugly Divorce

 

 **(07.02) www.military..

 Kabul to Investigate Child Sex Slavery Fueling Insider..

 

 **(07.02) J. R. Schindler

 Moscow Rules of Espionage Go Global..

 

 **(07.02) P. Korzun

 Shanghai Cooperation Organization:

 

 **(07.02) D. Minin

 Signing a Deal with Moscow? Obama Wants to Wrap..

 

 **(07.02) J. Oberg

   Why is NATO So Irrational Today?

 

**(07.01) عبدالله امینی - کابل

 تلاش نظام آخندی ایران برای جذب افغانها در جنگ سوریه

 

 **(07.01) برگردان از: بهرام قدیمی

 از میان طوفان

 

 **(07.01) میرویس ودان محمودی

 طراحان کشتار ستانبول

 

 **(07.01) بهرام رحمانی

 بحران های فزایندۀ جامعۀ ترکیه

 

**(07.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 فضیلت و برتری شب قدر

 

**(07.01) بهرام رحمانی 

 اعتصاب غذای عمومی را به گوش افکار عمومی جهان برسانیم!

 

**(07.01) ناهید غزل

 لالۀ دلسوختۀ قلب من

 

  **(07.01) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 75

 

 **(07.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قامت کمان

 

 **(07.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 سیاه و سفید

**(07.01) www.outlook..

 A Glance At Challenges of Afghan Women

 

 **(07.01) S. Richman

 Brexit: What Kind of Dependence Now?

 

 **(07.01) www.pravda..

 CIA and FBI desperately try to steal the show from Russian..

 

 **(07.01) www.cnn..

 Istanbul terror attack: 41 killed; airport resumes....

 

 **(07.01) T. Gaist

 Obama's war in Iraq and the third battle of Fallujah

 

 **(07.01) O. Kassem 

 The End of the Atlantic Project: Slamming the ...

 

**(06.30) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 امریکا پس از جنگ جهانی دوم در 37 "کشور قربانی" بیش از 20 میلیون نفر کشته است - 1

 

**(06.30) سید هاشم سدید

 آیا لغت "ثلالثه" با صفت نسبی عدد ترتیبی "سوم" هم معنی است؟

 

 **(06.30) لایق جان خوستی- قاهره

 د پوهاند عبدالحی حبیبی د وفات دوه دیرشم تلین په یاد

 

**(06.30) عبدالله امینی - کابل

 تصادم دو نهاد مستعمراتی : سنا و شورا

 

 **(06.30) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها؟ - 4

 

 **(06.30) حمید محوی 

 اعتصاب غذا در قطب مخالف مبارزۀ طبقاتی

 

**(06.30) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 عبادت شب قدر بهتر از هزار ماه است!

 

**(06.30) حمید بهشتی 

 نظرات پیرامون - "توصیه هائی برای ازدواج میان مسلمانها"

 

**(06.30) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 307

 

**(06.30) ناهید غزل

 ظلمت شب

 

 **(06.30) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 74

 

 **(06.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 توبه

 

 **(06.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نوۀ بابا

**(06.30) M. E. Yepe

 Capitalism is the Opposite of Democracy

 

 **(06.30) www.khaama

 District chief judge shot dead by gunmen in Kabul City

 

 **(06.30) J. Eland

 How About an Amerexit from NATO and Other..

 

 **(06.30) G. Wilpert &..

 How Western Military Interventions Shaped the ..

 

 **(06.30) J. Bradley

 Omar Mateen's Motive

 

 **(06.30) J. Burton 

 US Supreme Court strikes down Texas anti-abortion law

 

**(06.29) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 "تمثال نکوکاری" از جهان رفت- ضایعۀ ارتحال "تورجان اعتمادی"

 

**(06.29) عبدالله امینی - کابل

 امریکا و کشتار بی گناهان در افغانستان

 

 **(06.29) بهرام رحمانی

 شلاق، اعتصاب غذا، شکنجه، زندان و ... - 4

 

**(06.29) صبا راهی 

 "ایرج مصداقی: من آنم ساواکی شود"قهرمان"

 

**(06.29) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 آیا شب قدر در هر سال تکرار می شود؟

 

**(06.29) حسن یوسفی اشکوری 

 نظرات پیرامون - "توصیه هائی برای ازدواج میان مسلمانها"

 

**(06.29) ناهید غزل

 یاد تو

 

 **(06.29) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 73

 

 **(06.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رضای خدا

 

 **(06.29) ملک الشعراء استاد اسیر

 دود مجمر

**(06.29)www.forbes

 Beijing And Moscow Fed Up With Washington,..

 

 **(06.29) J. Raimondo

 Brexit: A Glorious Victory

 

 **(06.29) www.washington..

 Former Afghan warlord scuttles peace deal with Kabul

 

 **(06.29) B. Kampmark

 Headaches of Empire: Brexit's Effect on the US

 

 **(06.29) V. Isachenkov &..

 Turkish president apologizes for downing of Russian  jet

 

 **(06.29) The Saker

 US Options in the Ukraine: Trigger a Religious War?

 

**(06.28) بهرام رحمانی

 آیا بحران اتحادیۀ اروپا با خروج انگلستان شدیدتر خواهد شد؟!

 

 **(06.28) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 به جواب سؤال خوانندۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(06.28) عبدالله امینی - کابل

 بی حیائی «خلقی-پرچمی» های مزدور

 

 **(06.28) زری

 نظرات پیرامون - "توصیه هائی برای ازدواج میان مسلمانها"

 

**(06.28) برگردان از: حمید بهشتی

 برکسیت و دنبالۀ آن : خدا حافظ اتحادیۀ اروپا...

 

 **(06.28) برگردان از: حمید محوی 

 عقب نشینی ارتش سوریه در مقابل سلاح کیمیائی

 

**(06.28) ناهید غزل

 لبخند

 

 **(06.28) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 72

 

 **(06.28) ملک الشعراء استاد اسیر

 آرزو

 

 **(06.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رضای کردگار

**(06.28) A. Lantier

 Brexit vote intensifies conflicts within Europe European.. 

 

 **(06.28) A. Cone

 China, Russia pledge business partnership worth $ 50 Bi.

 

 **(06.28) R. Jordan

 Ex-PM Mulroney urges Canada to prepare for war

 

 **(06.28) www.khaama

 Haqqani network Ramadan attack plots foiled in Khost..

 

 **(06.28) C. Burke

 Report: Russia Building Spy Base in Nicaragua

 

 **(06.28) R. J. Heydarian

 The S. China Sea Moment of Truth Is Almost Here

 

**(06. 27) ژاله شریعت پناهی و یادداشت پورتال 

 نظرات پیرامون - "توصیه هائی برای ازدواج میان مسلمانها"

 

**(06.27) ربیلا عطائی

 به یاد مادر عزیزم "خورشید عطائی"

 

 **(06.27) عبدالله امینی - کابل 

 پسته دزدی در بدخشان

 

**(06.27) بهرام رحمانی 

 شلاق، اعتصاب غذا، شکنجه، زندان و ....- 3

 

**(06.27) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

  چرا شب قدر مشخص نشده است؟

 

**(06.27) ناهید غزل

 صبور ترین

 

 **(06.27) کابل کابلی - دهمزنگ کابل

 گروگان کعبه

 

 **(06.27) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 71

 

 **(06.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گربه نامه

 

 **(06.27) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گمشده!!!

**(06.27) www.spiegel.de.

 Europe is Dead

 

 **(06.27) www.global..

 Israeli Rabbi Asks Settlers to Poison Palestinian Water..

 

 **(06.27) M. Heinrich

 New Century, Old Rivalries: Russian Military Mod...

 

 **(06.27) A. Akulov

 New Russia's MiG-35 to Conduct Test Flights

 

 **(06.27) A. B. Khalil

 The Rise of China-Afghanistan Security Relations

 

 **(06.27) W. J. Astore 

 We bomb, We murder, We Terrorize: The US Air Force

 

**(06.26) برگردان از: حمید محوی

 تقسیم مجدد جغرافیای سیاسی در سطح جهانی

 

 **(06.26) عبدالله امینی - کابل 

 برتانیه، اتحادیۀ اروپائی و افغانستان

 

**(06.26) بهرام رحمانی 

 خرید و فروش جنین و نوزادان در ایران، تجارتی پردرامد و جگرخراش!

 

**(06.26) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 روزۀ اعضاء

 

**(06.26) شباهنگ راد 

 اعتبار "حمید اشرف"، در باور به آرمان و پراتیکش بود

 

**(06.26) ناهید غزل

 ناچار

 

 **(06.26) همایون باختریانی

  دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 70

 

 **(06.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 عاشق تنها

 

 **(06.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صید آستان

**(06.26) www.seatt..

 After Obama decision, first US airstrikes hit Afghan Taliban

 

 **(06.26) www.pravda..

 Brexit: The collapse of Europe

 

 **(06.26) P. Escobar

 Goodbye to All That: Why the UK Left the EU.

 

 **(06.26) F. Shah

 Kashmir Is Slipping Away From India

 

 **(06.26) P. Bentley

 Mercenary Logic: 12 Dead in Kabul

 

 **(06.26) A. Vltchek 

 What Japanese Media Doesn't Want yoe to Say!

 

**(06.25) سید هاشم سدید 

 مهمترین چیز داشتن علاقه و اراده و زدودن موانع است!

 

**(06.25) عبدالله امینی - کابل

 حالت زار خبرنگاران

 

 **(06.25) بهرام رحمانی 

 شلاق، اعتصاب غذا، شکنجه، زندان و ... - 2

 

**(06.25) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 خوشی های روزه

 

**(06.25) فرستنده: حمید محوی 

 افزایش چشمگیر حوادث کار در خراسان شمالی

 

**(06.25) ناهید غزل

 خیابان

 

**(06.25) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 به تو چه؟

 

**(06.25) داکتر ظاهر تیموری

 ظلم و استبداد

 

 **(06.25) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 69

 

 **(06.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(06.25) ملک الشعراء استاد اسیر 

 درد پهلو

 

 **(06.25) J. Wiegratz

 How Neoliberalism's Moral Order Feeds Fraud and ..

 

**(06.25) J. W Carden

 Neocons Scheme for More "Regime Change"

 

 **(06.25) J. Ditz

 Putin Pushes Combat Readiness, Citing NATO "Aggression"

 

 **(06.25) J. Ditz

 Referendum: Britain Votes to Leave European Union

 

 **(06.25) A. Rattans

 The Coming End of the EU-USA Military Industrial..

 

 **(06.25) P. Martin

 US wages and jobs decline , inequality rises

 

 **(06.25) www.pravda.. 

 War between Russia and USA may break out in Syria

 

**(06.24) آزاد ل.

 راویان عجمی؟؟

 

 **(06.24) عبدالله امینی - کابل

 فرار هندو ها و سک ها از افغانستان

 

 **(06.24) حمید بهشتی 

 اطلاعات یا شایعه: عامل از دست دادن یک دوست قدیمی

 

**(06.24) برگران از: حمید بهشتی 

 چرا پزشکان بدون مرز دیگر پولی از کشورهای اتحادیۀ اروپا نمی پذیرند؟

 

**(06.24) فرستنده: حمید محوی 

 سرطان کشندۀ خصوصی بهداشت همگام  با آموزش خصوصی

 

**(06.24) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 حکم قضای عمری روزه

 

**(06.24) ناهید غزل

 بیگانگی

 

 **(06.24) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 68

 

 **(06.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 فرشته سیما

 

 **(06.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قهر هجران

**(06.24) www.pravda.

 After Syria, Russia to provide military help to Lebanon?

 

 **(06.24) T. Engelhardt

 Air Supremacy Isn't What It Used to Be.

 

 **(06.24) J. Ditz

 Boeing Signs Historic $ 25 Billions Dead With Iran

 

 **(06.24) J. Ditz

 Israeli Intel Chief: We Don't Want ISIS Defeated..

 

 **(06.24) www.washington..

 Pakistan's "University of Jihad" is getting millions..

 

 **(06.24) J. Brichmont 

 The European Dead End

 

**(06.23) ادارۀ پورتال

 عرض پوزش

 

 **(06.23) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 این شخصیت های سمی را از زندگی خود حذف کنید.

 

**(06.23) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها - 3

 

**(06.23) بهرام رحمانی 

 شلاق، اعتصاب غذا، شکنجه، زندان و ....- 1

 

**(06.23) عبدالله امینی - کابل 

 معضلات بی حساب سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان

 

**(06.23) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 آداب روزه

 

**(06.23) ناهید غزل

 تگرگ ملال

 

 **(06.23) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 67

 

 **(06.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

 **(06.23) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مذهب عشق!!!

**(06.23) P. Escobar

 Beijing Goes Mobile in the S. China Sea:

 

 **(06.23) G. Leupp

 Bernie's Capitulation and Hillary's Syrian War...

 

 **(06.23) D. Bandow

 Declaring War on "Islamist Extremism"  Is Nonsense

 

 **(06.23) B. Ehrenreich

 How Israel Is Inciting Palestinian Violence 

 

 **(06.23) J. Ditz

 Pakistan, Afghanistan Fail to Reach Border Deal After...

 

 **(06.23) www.yahoo..

 Thousands in Okinawa Demand U. S. Military ...

 

**(06.22) سید هاشم سدید

رهبران، فعالان و یاوران خلق-پرچم تنها کسانی اند، که  باید جواب بدهند! - 5

 

 **(06.22) عبدالله امینی - کابل

 بی تفاوتی امریکا در منازعات افغانستان و پاکستان

 

 **(06.22) برگردان از: حمید محوی

 داعش و همجنسگرایان

 

 **(06.22) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ زندگی رفیق "محمد رضا قنبرپور"

 

**(06.22) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 همدردی با فقراء

 

**(06.22) ناهید غزل

 پل رفاه

 

**(06.22) داکتر ظاهر تیموری

 دورۀ شاه امان الله

 

 **(06.22) همایون باختریانی 

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 66

 

**(06.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 دنیای دروغ!!!

 

 **(06.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گرگان افغان

**(06.22) www.popula..

 China's New Y-20 Is the Largest Military Aircraft..

 

 **(06.22) M. S. Noorzoy

 Greeting of Peace And a Measure of the Costs of War!

 

 **(06.22) M. H. de Toro

 Intolerance and "The Trump Effect"

 

 **(06.22) D. L. Davis

 Obama Must Ignore the Call to Increase Troops in Afg..

 

 **(06.22) J. Cogon

 Reports of sectarian massacres as Falluhah falls to..

 

 **(06.22) D. L. Davis

 Taliban suicide bombing kills 14 Nepalese guards..

 

 **(06.22) A. Bledsoe

 The Racist and Sexist Nature of Brazil's New Govt.

 

**(06.21) داکتر رحمت ربی ځیرکیار

 امریکی د اور پرتوگ اغوستلی دی - 3

 

**(06.21) عبدالله امینی - کابل

 مرگ بر "غنی" و مرگ بر "عبدالله"

 

 **(06.21) فرح نوتاش

 حملات تروریستی در امریکا و اهداف پشت آن

 

**(06.21) درویش وردک

 شپږڅلویښتم مجلس (د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په پیروی کی)

 

 **(06.21) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 قبولیت روزۀ بی نماز؟

 

**(06.21) حسن رودسری 

 عاقبت خاطره نویسی برای یک ساواکی!

 

**(06.21) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 306

 

**(06.21) ناهید غزل

 سزای ما

 

 **(06.21) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 65

 

   **(06.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بلبل بی آشیان

 

 **(06.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 ارث پدر!!!

**(06.21) A. Korybko

 China, Russia and the Multipolar World

 

 **(06.21) www.middle..

 Egypt court hands Morsi another life sentence

 

 **(06.21) Prof. M. Chossudovsky

 Neoliberalism and the Globalization of War

 

 **(06.210 M. S. Noorzay

  President Barack Obama and the Vice President J. Biden

 

 **(06.21) www.aljazeera

 The end of Pakistan's double-games in Afghanistan

 

 **(06.21) J. Laforge

 Undeterred: Amid Terror Attacks in Europe, US..

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه می 2016 

 

** آرشیف ماه اپریل 2016 

 

** آرشیف ماه مارچ 2016 

 

** آرشیف ماه فبروری 2016 

 

** آرشیف ماه جنوری 2016

 

 ** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

**(06.20) داکتر رحمت ربی ځیرکیار

 امریکی د اور پرتوگ اغوستلی دی - 2

 

 **(06.20) عبدالله امینی - کابل

 "دوستم" باردیگر ضربۀ امریکائی خورد

 

 **(06.20) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبانی از تروریستها - 2

 

**(06.20) بهرام رحمانی 

 نامۀ سرگشاده نمایندگان پارلمان و افکار عمومی سویدن

 

**(06.20) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 حکم جنابت در رمضان

 

**(06.20) نادر تهرانی 

 آقای "ایرج مصداقی" به کجا چنین شتابان؟!

 

**(06.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 کشتنی ها!!

 

 **(06.20) ناهید غزل

 پشیمان

 

 **(06.20) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 64

 

 **(06.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در عدن

**(06.20) www.national..

 China vs Philippines in S. China Sea?

 

 **(06.20) D. Sanchez

 Hate, Terror, and Collectivism Culminate in Orlando

 

 **(06.20) R. Urie

 Hillary Clinton and American Empire

 

 **(06.20) G. Leupp

 On "Islamic" and "Islamist Terrorism"

 

 **(06.20) J. Ditz

 Pentagon Report: Afghan Civilian Casualties at "R. Highs"

 

 **(06.20) D. Majumdar 

 Russia's New PAK-FA Stealth Fighter Might Have...

 

**(06.19) داکتر رحمت ربی ځیرکیار

 امریکی د اور پرتوگ اغوستلی دی - 1

 

 **(06.19) عبدالله امینی - کابل

 بازی دوگانۀ واشنگتن با دو جناح طالبان

 

 **(06.19) برگردان از: آمادور نویدی 

 استرلیا: 7 دلیل برای بستن پایگاه امریکائی پاین گپ

 

**(06.19) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 12 - 2

 

 **(06.19) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 تحکیم ارتباط سه گانه در رمضان

 

**(06.19) فرستنده: بابک آزاد

 جمهورس اسلامی و حقوق های صد میلیونی مدیران!

 

**(06.19) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 203

 

 **(06.19) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 28

 

**(06.19) ناهید غزل

 آشنا

 

 **(06.19) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 63

 

 **(06.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل تنها !!!

 

 **(06.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 درخت وفا و وحدت

**(06.19)I. H.-Zadeh

 Distorting Fascism to Sanitize Capitalism

 

 **(06.19) J. G. Hornberger

 Interventionism, Not Islam, Is the Problem..

 

 **(06.19) T. Gaist

 NATO commits to Afghan war though 2020

 

 **(06.19) J. Ditz

 State Dept. Officials Demand US Attack Assad  Instead..

 

 **(06.19) J. Ditz

 Taliban Holds More of Afghanistan Now Than Any Times..

 

 **(06.19) A. Cockburn

 The Pentagons Real $trategy keeping the Money..

 

**(06.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "انقلاب" و "کودتا"

 

 **(06.18) عبدالله امینی - کابل

 چور در کدر رهبری دولت مستعمراتی کابل

 

 **(06.18) برگردان و پیشگفتار از: حمید محوی 

 فرانسه پشتیبان تروریست ها؟ اسلحه، آیا اسلحه می خواهید، اینهم اسلحه! - 1

 

**(06.18) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 استعمال عطر در ماه مبارک رمضان

 

**(06.18) ناهید غزل

 بیکرانه

 

 **(06.18) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 62

 

 **(06.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز عید

 

 **(06.18) ملک الشعراء استاد اسیر 

 نادیده

**(06.18) J. Ditz

 NATO Chief: Alliance May Respond to Cyber Attacks..

 

 **(06.18) S. Husseini

 Noor Zahi Salman: Everything You're Hearing .... a Lie

 

 **(06.18) www.busine...

 Russia wants to make its most sophisticated air ...

 

 **(06.18) E. Zuesse

 The Movement Toward Nuclear War-1

 

 **(06.18) D. Neresov

 USA vs Iran: Who has a snake in the boson?

 

 **(06.18) A. Vatanka  

 USA vs Pakistan vs Iran" The Three Way Battle for Afg...

 

**(06.17) د افغانستان ازادی سازمان 

 شیخ الحدیث هیبت الله ته د منصور وصیتنامه

 

**(06.17) عبدالله امینی - کابل

 نقش سیاست در قتل عام اورلاندو

 

 **(06.17) برگردان از: حمید بهشتی 

 هجوم تسلیحاتی غرب

 

**(06.17) الحاج داکتر امین الدین سعید(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 12 - 1

 

 **(06.17) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 مادر شیر ده و رمضان

 

**(06.17) سیامک

 تطهیر ساواک با خاطره نویسی برای ساواکی

 

 **(06.17) گزارشگران 

 در "میدان ملت" شهر ژنیو و در برابر محل اجلاس سازمانی جهانی کار چه گذشت؟

 

**(06.17) ناهید غزل

 یقین

 

 **(06.17) کابل کابلی

 آمد آمد کنچنی

 

**(06.17) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 61

 

 **(06.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوز و ساز

 

 **(06.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طمطراق

**(06.17) P. Bennis

 Before Orlando, Omar Mateen Worked for Human Rights..

 

 **(06.17) www.yahoo...

 Chinese spy ship entered Japan waters:

 

 **(06.17) S. Perere

 Pakistan "reassessing" relations with US Following Modi..

 

 **(06.17) The Saker

 The Orlando Massacre: This, Lies, the Exploitation

 

 **(06.17) K. Mizokomi

 U. S. official: Russia Could Defeat NATO in ..

 

 **(06.17) www.pravda.. 

 What kind of Russia does the West want?

 

**(06.16) برگردان از: حمید محوی

 جریان مهاجرت: اروپا گورکن بنیاد ها و قربانی بی شرمیهای گذشته و امروز خود

 

 **(06.16) عبدالله امینی - کابل

 دوام اشغال افغانستان تا سال 2020

 

 **(06.16) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 استعمال قطره چکان بینی در رمضان

 

**(06.16) فرستنده: عثمان حیدری 

  داستان رویدادی که در سال 1892 در دانشگاه استنفورد اتفاق افتاد.

 

**(06.16) شباهنگ راد 

 سرکوب نظام، برگردۀ جامعه

 

**(06.16) ناهید غزل

 غروب

 

 **(06.16) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 60

 

 **(06.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شاهد معرفت

 

 **(06.16) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بال مگس

**(06.16) www.aljazeera

 Afghanistan-Pakistan border clashes kill two soldiers

 

 **(06.16) www.pravda

 If Russia places its arms near USA, there will be no WW3

 

 **(06.16) K. Osborn

 Russia's New Tanks, Lethal Stealth Fighters (and More)..

 

 **(06.16) M. K. Bhadrakumar

 Russian-Iranian alliance in Syria at crossroads

 

 **(06.16) B. V. Auken

 The Orlando massacre and the 2016 US election

 

 **(06.16) Debney 

 Why is Hate Crime Terrorism?

 

**(06.15) سید هاشم سدید

 رهبران، فعالان و یاوران خلق - پرچم تنها کسانی اند، که باید جواب بدهند!- 4

 

 **(06.15) عبدالله امینی - کابل

 وحشت در اورلاندو

 

 **(06.15) فرح نوتاش 

 پناهندگان: با الگوی استرلیا، خشن، غیر انسانی، رفتاری استعمارگرانه

 

**(06.15) درویش وردک

 پنځه څلویښتم مجلس (تمسک په عروة الوثقی)

 

 **(06.15) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 استعمال قطره چکان چشم در رمضان

 

**(06.15) ناهید غزل

 استوای بهبودی

 

**(06.15) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 59

 

 **(06.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 شیشۀ خالی

 

 **(06.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 انتهای ظلم ظالم

**(06.15) A. Vltchek

 Appeal to China and Russia: Please Do Not Let..

 

 **(06.15) E. Sperber

 A Tale of Two Terrorists

 

 **(06.15) H. Shalizi

 Facing fewer checkpoints, Taliban make Afghan road

 

 **(06.15) D. Nersesov

 Indian Ocean: New arena for major international..

 

 **(06.15) J. Dana

 Tal Aviv's mayor and the mechanics of occupation

 

 **(06.15) G. Doctorow

 The US-Russia Info-War: What's Real?

 

**(06.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 تا مدت های مدیدی پایانی ندارد

 

 **(06.14) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر 

 گروگان نزد خمینی - 12

 

**(06.14) عبدالله امینی - کابل

 تقرر کاکا ها در مسکو

 

 **(06.14) برگردان از: حمید محوی 

 کاهش قیمت نفت شطرنج جغرافیای سیاسی را واژگون کرد

 

**(06.14) داکتر سها

 نقد قرآن - 27

 

 **(06.14) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 استفاده از پیچکاری انزولین در رمضان

 

**(06.14) ناهید غزل

 ستایش

 

 **(06.14) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 58

 

 **(06.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صبر و تحمل

 

 **(06.14) ملک الشعراء استاد اسیر 

 همه کس ایرانی ست !!!

**(06.14) Aryian Farhat

 We struggled for hope..

 

 **(06.14) Sender: A. Kultur.. 

 Afghanistan, ein Sicheres Herkunftsland?

 

 **(06.14) N. Beams

 Bond yields fall as fears rise over global economic..

 

 **(06.14) T. Hussein

 Obama's pivot east fuels an Asian Cold War

 

 **(06.14) www.yahoo.

 Orlando Gunman Pledged Allegiance to ISIS in ...

 

 **(06.14) www.pravda

 Russia slaps Israel in the face

 

 **(06.14) J. Raimondo

 The Orlando Horror

 

 **(06.14) T. Stern

 The return of German militarism to E. Europe

 

**(06.13) برگردان از: آمادور نویدی

 سیر قهقرائی دستاورد های دولت رفاه در جهان مدرن

 

 **(06.13) عبدالله امینی- کابل 

 آدم ربائی در کابل

 

**(06.13) بهرام رحمانی 

 دنیا را به کودکان بدهیم!

 

**(06.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 11 - 2

 

 **(06.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 چلم، نصوار و سگرت در رمضان

 

**(06.13) ناهید غزل

 فصل درو

 

 **(06.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 ماه رمضان

 

 **(06.13) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 57

 

 **(06.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مردمان بی هنر

**(06.13) D. Cheng

 China's Message to Asia (And America): We Own the Air..

 

 **(06.13) www.khaama

 Gen. Sharif asks US to target Pakistan Taliban chief in Afg.

 

 **(06.13) S. Chapman

 Obama Prolongs Unwinnable Wars

 

 **(06.13) M. Mandl

 The Psychological war and ideological struggle

 

 **(06.13) N. Alexandrov

 U. S. Elites: the Original Gangsters

 

 **(06.13) www.theguardia.. 

 US had extensive contact with Ayatollah Khomeini

 

**(06.12) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 لطفاً بشنو، آنچه را که نمی گویم!

 

**(06.12) ح. بریالی

 فرش سرخ برای حکمتیار و حزبش

 

 **(06.12) عبدالله امینی - کابل

 امپریالیسم فرهنگی ایران مقابل افغانستان

 

**(06.12) درویش وردک

 څلور څلویښتم مجلس (دا  چی دنیا د مؤمن زندان ده)

 

 **(06.12) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 خواب روز در رمضان

 

**(06.12) ناهید غزل

 کرسی اعتبار

 

 **(06.12) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 56

 

 **(06.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 شعر انتخابی!!!

 

 **(06.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهیدان وطن

 

**(06.12) www.huffington..

 Naive Game of "Whack-a-Mole" with Taliban Leaders

 

 **(06.12) J. Ditz

 New US Commander Plans to Expand Airstrike in Afg.

 

 **(06.12) F. Notash

 Refugees: the Australian model

 

 **(06.12) L. Nersisyan

 Russia vs America: A Nuclear Bomber Showdown

 

 **(06.12) T. El-Ghobashy

 U. S. sends message to Russia moves aircraft carrier...

 

 **(06.12) www.news

 Wary of China, India to Sell Advanced Cruise Missiles

 

**(06.11) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 تغییر ستراتیژی در قبال اسلام سیاسی!؟

 

 **(06.11) م. چلنگریان 

 فرزندان سلیمان میرزا - 2

 

**(06.11) عبدالله امینی - کابل

 رقابت هند و پاکستان در افغانستان اوج می گیرد

 

 **(06.11) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 حایض و نفاس در رمضان

 

**(06.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 نغمۀ جانگداز!!

 

**(06.11) ناهید غزل

 بازار عاطفه

 

 **(06.11) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 55

 

 **(06.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 روز حساب

**(06.11) S. Bateman

 America, China, India and Japan: Headed Towards a...

 

 **(06.11) J. Cogan

 Falluja: A Symbol of US war crimes

 

 **(06.11) T. Gaist

 Former US generals, diplomats clamor for renewal.. 

 

 **(06.11) T. Rall

 How the Media Manipulated the Democratic Primary

 

 **(06.11) www.pravda

 ISIS: A global risk

 

 **(06.11) N. Nekendrov

 The US Is Preparing to Oust President Evo Morales

 

 

 

**(06.10) عبدالله امینی - کابل

 دزدی معادن افغانستان 

 

**(06.10) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید-افغانی)

 تفسیر احمد - 11 - 1

 

 **(06.10) الحاج داکتر این الدین سعیدی(سعید-افغانی) 

 افطار قبل از نماز مستحب است

 

**(06.10) بهروز سورن 

 اینبار کارگران معدن "بافق" شلاق می خورند

 

**(06.10) ناهید غزل

 غزلسرای باورم

 

 **(06.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شاهد شیطنت

 

 **(06.10) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 54

 

 **(06.10) ملک الشعراء استاد اسیر 

 لعل هوس انگیز

**(06.10) J. Raimondo

 Rehearsing for World War 3

 

 **(06.10) A. Vltchek

 S. Korean Man Questions Anti-Communist Dogma

 

**(06.10)  J. Ditz

 Susan Rice Assures Israel of "Largest Military Aid..

 

 **(06.10) www.khaama

 Taliban militants execute at least 12 hostages in Ghazni

 

 **(06.10) D. Larison

 The Latest Attempt to Whitewash the Saudi-Led..

 

 **(06.10) www.yahoo. 

 U. S. spy Plane Intercepted by China's Jet Over Asian

 

**(06.09) میرویس ودان محمودی 

 درخشش اسم "مجید کلکانی" همچو خورشید در افق های بلند آزادگی

 

**(06.09) اشرف دهقانی 

 رفیق "حمید اشرف" در خاطرات یک ساواکی "بی همه چیز"!

 

**(06.09) عبدالله امینی - کابل 

 معرفی دو خاین به شورا

 

**(06.09) حمید بهشتی

 توصیه هائی برای ازدواج میان مسلمانها

 

**(06.09) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 اصرار مریض به گرفتن روزه

 

**(06.09) داکتر ظاهر تیموری

 مرثیۀ رحلت پدر

 

**(06.09) ناهید غزل

 سوگند

 

 **(06.09) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 53

 

 **(06.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مشت پر

 

**(06.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رضای قبله گاه

**(06.09) www.wsws

 100 years age: Arab Revolt against Ottoman Empire

 

 **(06.09) E. Zuesse

 D. Trump Says the U. S. Should Have Stolen Iraqis,..

 

 **(06.09) Lt Gen P. Katoch

 Fretting over Chabahar:

 

 **(06.09) D. Sharkov

 Russia Fears NATO "Global Strike" From E. Europe

 

 **(06.09) S. Peries &..

 The Wages of Neoliberalism: Poverty, Exile and Early

 

 **(06.09) K. Atallah

 Uncovering the Tacit Cooperation between Israel..   

 

**(06.08) سید هاشم سدید

 رهبران، فعالان و یاوران خلق - پرچم تنها کسانی اند، که باید جواب بدهند!

 

 

**(06.08) رزم آزادی 

  گرامی باد هجدم جوزا، روز به خون خفتن اسطورۀ جنبش چپ افغانستان!

 

**(06.08) حزب کار ایران (توفان)

 مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنکرۀ پنجم  - 1

 

 **(06.08) عبدالله امینی - کابل 

 شری بخیزد که خیر مردم باشد

 

**(06.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 تفسیر احمد - 10 - 2

 

 **(06.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 استعمال تابلیت ها و سپری های قلبی در رمضان

 

**(06.08) ناهید غزل

 باغ آرزو ها

 

 **(06.08) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی"- 52 

 

 **(06.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرم افغان

 

 **(06.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشک تر

**(06.08) www.yahoo..

 Afghanistan's lapis lazuli seen as "conflict mineral"

 

 **(06.08) J. Olarieta

 Algeria an the Edge of a "Soft Coup"

 

 **(06.08) M. Peck

 China's Mighty Missile Arsenal:

 

 **(06.08) T. Snider

 Is the US Behind the Brazilian Coup?

 

 **(06.08) A. McDowall

 Saudi Arabia expands its anti-Iran strategy...

 

 **(06.08) M. Khan &.. 

 With new tactics , Taliban gain ground in S. Afghanistan

 

**(06.07) درویش وردک

 دری څلویښتم مجلس (د نفس اماره په هکله)

 

**(06.07) عبدالله امینی - کابل

 توحش طالبان ادامه دارد

 

 **(06.07) قاسم باز 

 شهید محمد داوود و معضلۀ مهار کردن آبهای افغانستان!

 

**(06.07) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 استعمال تابلیت برای جلوگیری عادت ماهانه

 

**(06.07) برگردان از: حمید محوی

 ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و روانپریشی ما در رابطه با داعش

 

 **(06.07) بهرام رحمانی 

 "شهاب حسینی" جایزۀ "ناقابل" جشنوارۀ کن را به "امام زمان" اهداء کرد؟!

 

**(06.07) چریکهای فدائی خلق ایران 

 در چهلمین سالگرد شهادت چریک فدائی خلق رفیق کبیر "حمید اشرف"

 

**(06.07) ناهید غزل

 سالنامۀ دوری

 

 **(06.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 تیغ در نیام!!!

 

 **(06.07) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 51

 

**(06.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پذیرش

**(06.07) www.khaama

 13 soldiers martyred, 108 militants killed in latest

 

 **(06.07) W. Madsen

 CIA: The Corrupt and Ignorant Agency

 

 **(06.07) P. Giraldi

 Obama Legitimizes the Drone Wars

 

 **(06.07) L. Nersisyan

 Russia vs. America: A Nuclear Bomber Showdown

 

 **(06.07) E. Blacke

 US economy adds fewest jobs in five years

 

 **(06.07) J. Yun

 U. S. expands secret wars in Africa

 

**(06.06) سید هاشم سدید

 جناب "نوری" صاحب بسیار عزیز

 

 **(06.06) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 محمد علی: فعال ضد جنگ و حقوق مدنی

 

 **(06.06) م. چلنگریان و یادداشت پورتال 

 فرزندان سلیمان میرزا - 1

 

**(06.06) عبدالله امینی - کابل 

 نژاد پرستی "عطاء نور" مردم را به جان رسانده است.

 

**(06.06) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 تفسیر احمد - 10 - 1

 

**(06.06) ناهید غزل

 آبشار حقیقت

 

 **(06.06) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 50

 

 **(06.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مسجد و محراب

 

 **(06.06) ملک الشعراء استاد اسیر 

 توبه

**(06.06) M. Mandl

 Imperialism's Junior Partners

 

 **(06.06) www.bing..

 M. Ali's cultural legacy will be long

 

 **(06.06) T. Gaist

 The assassination of Mullah Akhtar Mansour: ..

 

 **(06.06) M. Jamison

 The Republicans: Party of Psychos

 

 **(06.06) J. Ditz

 Russia FM: US asks Russia Not to Attack al-Qaeda

 

 **(06.06) L. Tong

 Vietnam's Evolving Role in US Asia Strategy

 

**(06.05) سید هاشم سدید

 رهبران، فعالان و یاوران خلق و پرچم تنها کسانی اند، که باید جواب بدهند! - 2

 

 **(06.05) ولی احمد نوری

 رفع یک سوء تفاهم

 

 **(06.05) محمد ناصر مستجاب - بلغاریا 

 کارستان "هاشمیان" در "افغان جرمن - آنلاین"

 

**(06.05) عبدالله امینی - کابل

  "دوستم" و صاحب منصب امریکائی

 

 **(06.05) حزب کار ایران (توفان)

 احکام بربرمنشانۀ شلاق علیه کارگران "آق دره" ...

 

**(06.05) درویش وردک

 دوه څلویښتم مجلس (په تقوی کی)

 

**(06.05) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  195

 

 **(05.06) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 119

 

**(06.05) ناهید غزل

 کارگاه آئینه ها

 

 **(06.05) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 49

 

 **(06.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 نبرد زندگانی !!!

 

 **(06.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در طریق زهد و تقوا

 

**(06.05) D. Larson

 America's Habit of Fighting Unnecessary Wars

 

 **(06.05) J. Moore

 Iran's Supreme Leader Khamenei Can't Trust..

 

 **(06.05) www.outlook

 Kidnapping of Innocent Civilians Continues

 

 **(06.05) V. Mishra

 Revealed: India's Ambitious New Naval Strategy

 

 **(06.05) T. Rall

 Trump or Clinton, Screwed Either Way

 

 **(06.05) D. Nersesov

 Women of Saudi Arabia to break the bubble of..

 

**(06.04) سید هاشم سدید

 آیا "هاشمیان" و "قاسمی" می فهمند چه می گویند؟

 

 **(06.04) خالق داد پغمانی - مونشن

 فحاش "مرده"

 

 **(06.04) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 9 - 2

 

**(06.04) عبدالله امینی - کابل

 همکاری امنیتی افغانستان، روسیه و ایران

 

 **(06.04) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر 

 گروگان نزد خمینی - 11

 

**(06.04) برگردان از: ا. م. شیری 

 اسرار بیماری ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی- 11

 

**(06.04) ناهید غزل

 پروانۀ محبت

 

 **(06.04) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 48

 

 **(06.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 جفنگ دیگران

 

 **(06.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در دیار غربت

 

**(06.04) B. Dangl

 After Empowering the 1% and Impoverishing Millions,.. 

 

 **(06.04) K. Mizokami

 Asia's Military Spending Will Match U. S. Spending

 

 **(06.04) P. Cockburn

 ISIS Faces Likely Defeat in Battle Across Iraq..

 

 **(06.04) R. T. Borrowes

 Islamophobia: Why Are So Many, So Frightened

 

 **(06.04) www.khaama

 Peace talks not expected with Taliban's new leader

 

 **(06.04) D. Majmudar

 Russia Is Set to Build 12 New Monster Warship

 

**(06.03) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 بلجیم خاموش است

 

 **(06.03) سید هاشم سدید 

 محترم آقای ن. عزیزی!

 

**(06.03) سید هاشم سدید 

 چطور شد که "حکمتیار" صلح پیشنهادی دولت را پذیرفت؟

 

**(06.03) عبدالله امینی - کابل 

 دو گروه طالبان و دو دستور

 

**(06.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 9 - 1

 

**(06.03) سارا نیکو

 شلاق سرمایه بر پیکر کارگران!

 

 **(06.03) مرسل و افزوده از: حمید محوی 

 تعطیلی فاز پارس جنوبی

 

**(06.03) فرستنده: آذرخش آذرخش

 خیزش- شمارۀ 48

 

**(06.03) ناهید غزل

 آتشکدۀ نابودی

 

 **(06.03) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 47

 

 **(06.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در غربت و تنهائی

 

 **(06.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 بی سرانجام

**(06.03) K. Kelly

 Building Trust in Afghanistan

 

 **(06.03) J. Wight

 Imperial Exceptionalism: a Cause Worthy of Defeat

 

 **(06.03) S. Srivastava

 India and Iran: Changing the Great Game

 

 **(06.03) J. Raimondo

 The Ongoing Rape of Japan

 

**(06.03) K. Mizokami

 This is the real reason China is deploying nuclear..

 

 **(06.03) A. Akulov 

 Weapons Tested in Syria: Russia's Pantsir S2 Mobile..

 

**(06.02) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 چرخش ماشین قدرت

 

 **(06.02) سید هاشم سدید

 جناب "غلام حضرت خان"

 

 **(06.02) سید هاشم سدید

 برای این که دیگران را اصلاح کنید، اولتر خود را اصلاح کنید!

 

**(06.02) برگردان از: آمادورنویدی

 افسانۀ فرمانروائی امپریالیسم امریکا

 

 **(06.02) عبدالله امینی - کابل

 تسلیحات "جمعیت اسلامی" و "جنبش اسلامی"

 

 **(06.02) سارا نیکو 

 خیزش ستمدیگان در فرانسه!

 

**(06.02) ناهید غزل

 نگین اشک

 

 **(06.02) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 46

 

 **(06.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 پرستاری!!!

 

 **(06.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به فکر وطن

**(06.02) M. A. Cruz-Diaz

 Imperial Blues: On Whitewashing Dictatorship in 21st..

 

 **(06.02) E. Sueses

 Is Obama's Entire Foreign Policy Going Down ...2

 

 **(06.02) C. Spinney

 New Nukes for a New Cold War

 

 **(06.02) D. Sharkov

 Russia Warns NATO It Will Neutralize Any...

 

 **(06.02) J. Ditz

 Taliban Kills 57 Police as Afghan Province Nears Collapse

 

 **(06.02) B. V. Auken

 Who is responsible for the massacre in the Mediterranean 

 

**(06.01) سید هاشم سدید

 رهبران، فعالان و یاران خلق - پرچم تنها کسانی اند، که باید جواب بدهند - 1

 

 **(06.01) سید هاشم سدید

 من هنوز هم به همان نظر هستم که بودم!

 

 **(06.01) سید هاشم سدید

 امید روزی برسد که "حبری" های ماهم پای میز محکمه بنشینند!

 

 **(06.01) عبدالله امینی - کابل

 تقابل احتمالی "جمعیت اسلامی" و "حزب اسلامی"

 

 **(06.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 8 - 2

 

**(06.01) سهراب شباهنگ

 درمان دهی یا درماندگی؟ - 5

 

 **(06.01) حمید محوی 

 پیام ویدیوئی رئیس جمهور چین خطاب به مردم ایران

 

**(06.01) ناهید غزل

 کتاب زرد پائیز

 

 **(06.01) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 45

 

 **(06.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز عید

 

 **(06.01) ملک الشعراء استاد اسیر 

 حسرت وصل

**(06.01) abcnews..

 In Asia Pacific, a Tense Game of Political...

 

 **(06.01) E. Zueses

 Is Obama's Entire Foreign Policy Going in ...1

 

 **(06.01) P. C. Roberts

 Memorial Day and the Glorification of last Wars

 

 **(06.01) N. Hentoff &..

 Revoke Obama's Nobel Peace Prize

 

 **(06.01) www.pravda..

 The CIA continues trafficking drugs from Afghanistan

 

 **(06.01) P. Symonds 

 The danger of nuclear war between the US and China