AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

 

**(05.10) بهروز سورن و یادداشت پورتال

 آنها به سن تقاعد نمی رسند، معلول می شوند یا می میرند!

 

 **(05.10) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 تفسیر احمد 3 - 2

 

**(05.10) عبدالله امینی - کابل

 چوکی های خالی در شورای "ملی"

 

 **(05.10) برگردان از: حمید محوی 

 سیاست خارجی ایالات متحده

 

**(05.10) ناهید غزل

 کمبود نفس

 

 **(05.10) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 24

 

 **(05.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 منزل مقصود

 

 **(05.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 لوح خاطر

 

 **(05.10) شادروان تیمورشاه تیموری 

 زندگی

**(05.10) E. Zuesse

 America's Biggest of All Big Lies-2

 

 **(05.10) R. Koehler

 Cowardice and Exoneration in Kunduz

 

 **(05.10) U. Rippert

 Growing anxiety in in Europe over D. Trump

 

 **(05.10) E. Scimia

 Japan's East China Sea Military Buildup Continues

 

 **(05.10) M. Averko

 Ongoing Russian-Ukrainian Intricacies - 1

 

 **(05.10) J. Ditz

 Pentagon Confirms US Ground Troops in Yemen

**(05.09) فرستنده: مناف فلکی فر

 "اسناد پاناما": یک افشاگری مهندسی شده!

 

 **(05.09) عبدالله امینی - کابل 

 دولت مستعمراتی و "گلبدین" نزدیک می شوند

 

**(05.09) درویش وردک 

 نه دیرشم مجلس (د اولیاو او صالحینو دوستی"

 

**(05.09) بهرام رحمانی 

 کابوس "امیر حسین فطانت" - 2

 

**(05.09) ناهید غزل

 رسانۀ شب

 

 **(05.09) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی " - 23

 

 **(05.09) روانشاد تیمورشاه تیموری

 گوش گران

 

 **(05.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 اختر شمار

 

 **(05.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پرخوردن

**(05.09) E. Zuesse

 America's Biggest of All Big Lies - 1

 

 **(05.09) P. Iskenderov

 France and Austria: a Vote Against Euro-Atlanticism

 

 **(05.09) R. Kr Sinha

 Pakistan: Democracy failing to army, terror and "madarsas"

 

 **(05.09) C. Raiz

 The New Wave of Repression in Puerto Rico

 

 **(05.09) H. Goodfriend

 The Wall street Journal is Playing Dirty in ..

 

 **(05.09) P. Reeves 

 Why Afghanistan Is Once Again On the Brink

**(05.08) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 304

 

**(05.08) عبدالله امینی - کابل

 "شرم دولتی" یا "شرم ملی" 

 

**(05.08) درویش وردک

 اته دیرشم مجلس (د لا اله الا لله کلمی په برکت"

 

 **(05.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 تفسیر احمد 3 - 1

 

**(05.08) قاسم باز 

 روز مادر به همه مبارک باد!

 

**(05.08) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی -  202

 

**(05.08) ناهید غزل

 معبر انتظار

 

 **(05.08) همایون باختریانی

دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 22

 

 **(05.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلاح طبیعت

 

 **(05.08) شادروان تمورشاه تیموری

 ضعف پیری

 

 **(05.08) ملک الشعراء استاد اسیر 

 نومیدی

**(05.08) J. Frank

 Afghanistan: Bombing the Land of the Snow Leopard

 

 **(05.08) U. Rippert

 May Day 2016: Once again, German militarism is..

 

 **(05.08)M. Kimberley

 Obama's Last Gasp Imperialism

 

 **(05.08) www.yahoo

 Russia Announces New Military Divisions to Counter..

 

 **(05.08) F. Pleitgen

 Russia Flexes its military might in Syria

 

 **(05.08) J. Ditz 

 Turkey Won't Held Election as President Consolidates

**(05.07) انتخاب و برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 چند نکتۀ آموختنی

 

**(05.07) بهرام رحمانی 

 کابوس "امیر حسین فطانت" - 1

 

**(05.07) عبدالله امینی - کابل

 غارت یورانیوم افغانستان توسط متجاوزین امریکائی

 

 **(05.07) سیامک ستوده 

 غفلت دیروز و وظیفۀ امروز

 

**(05.07) ناهید غزل

 راز

 

 **(05.07) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی " - 21

 

 **(05.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 شکایت

 

 **(05.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یار مهربان

 

 **(05.07) شادروان تیمورشاه تیموری 

 فرشته

**(05.07) www.original..

 Escalating US Air Strikes Kill Hundreds of Civilians..

 

 **(05.07) A. Vahdat

 Iranian Commander Threatens to Close Strait of ...

 

 **(05.07) D, Majumdar

 Russia's New Mobile Air Defense System Has One...

 

 **(05.07) www.outlook..

 The Plights of Afghan Working Class

 

 **(05.07) P. Martin

 Trump's victory: A Dangerous turning point

 

 **(05.07) D. L. Glotzer 

 Welcome to Fortified Europe:

 

**(05.06) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)        

 تفسیر احمد - 2 - 2

 

**(05.06) فرستنده: خالق داد پغمانی - مونشن 

 امام جماعت

 

**(05.06) عبدالله امینی - کابل

 "نظام الدین تهذیب" نیز به جهنم رفت 

 

 **(05.06) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی - 8

 

**(05.06) ارسال و افزوده از: حمید محوی 

 از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت کرده و ...

 

**(05.06) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  194

 

 **(05.06) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 118

 

**(05.06) ناهید غزل

 گنجینۀ آرزو

 

 **(05.06) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 20

 

 **(05.06) روانشاد تیمورشاه تیموری

 تو عاشق نیستی

 

 **(05.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 قافلۀ عمر

 

 **(05.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رضای قبله گاه

**(05.06) www.khaama

 16 Killed in two separate explosions in Badghis...

 

 **(05.06) P .Buchanan

  Next Cold War May Start With US , Not Russia

 

 **(05.06) D. Majumdar

 Russia's Deadly S-500 Air-Defense System:

 

 **(05.06) S. Ahmad

 The Pakistan Army's Curious Panjabs Operation

 

 **(05.06) P. C. Roberts

 TIPP: Advancing American Imperialism

 

 **(05.06) B. V. Auken

 US Navy Seal Killed in Iraq combat

 

**(05.05) عبدالله امینی - کابل

 اشغال افغانستان ادامه خواهد یافت

 

 **(05.05) برگردان از: م. ن.

 "تمام قدرت به دست مردم"

 

 **(05.05) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 تفسیر احمد - 2 - 1

 

**(05.05) بهرام رحمانی

 هجوم نمایندگان حزب حاکم "عدالت و توسعه اسلامی" به نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها!

 

 **(05.05) برگردان از: آمادور نویدی 

 مارکس و لنین کجا هستندزمانی که ما به آنها نیاز داریم؟

 

**(05.05) ناهید غزل

 خسته ام

 

 **(05.05) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 19

 

 **(05.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ثواب روزه

 

 **(05.05) روانشاد تیمورشاه تیموری

 سریر ناز

 

 **(05.05) ملک الشعراء استاد اسیر 

 توبه از عشق

**(05.05) www.pajhwok

 Peace talks with Hekmatyar-led HIA in final stage

 

 **(05.05) E. Margolis

 Remember the Golan Heights?

 

 **(05.05) A. Damon

 The 9/11 cover-up continues

 

 **(05.05) P. Escobar

 The Calm Before the Coming Global Storm

 

 **(05.05) C. Churchill

 The Failures of Capitalism, Donald Trump and Right

 

 **(05.05) www.huffington

 U. S. Tells Pakistan It will Have To Fund F-16sItself

 

**(05.04) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 نگاهی به فرار دادهمکاری های استعماری امنیتی-دفاعی بین امریکای اشغالگر و افغانستان اشغال شده

 

 **(05.04) درویش وردک 

 اوه دیرشم مجلس (دناروغانو په عیادت کی)

 

**(05.04) عبدالله امینی - کابل

 "کریم میثاق" به جهنم رفت

 

 **(05.04) برگردان از: حمید محوی 

 چگونه اتحادیۀ اروپا با پناهندگان سوریه بازی می کند

 

**(05.04) بهروز سورن 

 دهۀ شصت- هوتل اموات

 

**(05.04) ناهید غزل

 دوست داشتن

 

 **(05.04) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 18

 

 **(05.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 بنای عشق !!!

 

 **(05.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 منظر و محضر

 

 **(05.04) روانشاد تیمورشاه تیموری

 رمز عشق 

**(05.04) M. Griffis

 4.609 Killed in Iraq During April

 

 **(05.04) www.khaama

 Afghan Translator commits suicide after British authorities

 

 **(05.04) R. Paul

 Drafting Women  Means Equality in Slavery

 

 **(05.04) T. Gaist

 Iraqi regime shaken by storming of Baghdad's Green Zone

 

 **(05.04) M. Hudson

 Wall Street Has Taken Over the Economy and..

 

 **(05.04) S. Miglani & 

 Wary of China's Indian Ocean activities, ...

 

**(05.03) درویش وردک

 شپږ دیرشم مجلس ( په کړوکی اخلاص)

 

 **(05.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 1 - 2

 

**(05.03) عبدالله امینی - کابل

 سخنان ارتجاعی مرتجع "رنگین" سپنتا

 

**(05.03) برگردان از: حمید محوی

 کسانی که سر نخ بحران مهاجرت را در دست دارند

 

 **(05.03) بهرام رحمانی 

 حملات مساجد و انجمن های اسلامی و فاشیستی به گرایش چپ جامعه در سویدن

 

**(05.03) ناهید غزل

 درۀ فاصله ها

 

 **(05.03) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 17

 

 **(05.03) شادروان تیمورشاه تیموری

 ترک مدعا

 

 **(05.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل ناتوان

 

 **(05.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شعر شاعر

**(05.03) N. Gardels

 Chernobyl Remains a Warning Against a New Nuclear

 

 **(05.03) V. Prashad &

 Death, carnage and chaos: How NATO became

 

 **(05.03) H. Hassan &

 In Dysfunctional Iraq, calls for change gather pace

 

 **(05.03) R. Smith

 Japan Builds a Stealth Jet

 

 **(05.03) www.khaama

 Taliban mulling peace talks as Afghan govt. opts ...

 

 **(05.03) J. Raimondo

 The EU-A CIA Covert Operation

 

**(05.02) ملک الشعراء استاد اسیر 

 "سیماب" هم به جاودانگی پیوست!!!

 

**(05.02) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 معاهدۀ استعماری ستراتیژیک بین امریکای اشغالگر و افغانستان اشغال شده

 

 **(05.02) سید هاشم سدید

 نکاتی چند پرامون رویداد های هفت و هشت ثور

 

 **(05.02) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 تفسیر احمد - 1- 1

 

 **(05.02) درویش وردک 

 پنځه دیرشم مجلس ( له خدایه ویره)

 

**(05.02) عبدالله امینی - کابل

 ماست مالی جنایت امریکا در قندوز

 

 **(05.02) فرستنده: آذرخش آذرخش

 پیام برای متحد شدن به کارگران ایران

 

 **(05.02) ر. پیکار جو 

 دوستان و رفقای عزیز و ارجمند ، درود برشما

 

**(05.02) ناهید غزل

وام

 

 **(05.02) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 16

 

 **(05.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 برید نخوت

 

 **(05.02) شادروان تیمورشاه تیموری  

 گل خودروی

**(05.02) The IPFG

 On May Day about Iranian Workers!

 

**(05.02) C. Vandreier

 German Army assumes leadership of military buildup..

 

 **(05.02) J. Ditz

 Pentagon 16 Face "Administrative Discipline" Over Kunduz

 

 **(05.02) www.pravda

 Syria: a military analysis

 

 **(05.02) www.en.people..

 US warned over missile system

 

 **(05.02) B. Cloughlay

 Washington Likes Wars. So Where Next?

 

 **(05.02) A. Levine

 What is the Democratic  Party Good For?

 

**(05.01) سازمان انقلابی افغانستان

 گرامی باد اول می ، روز همبستگی کارگران سراسر جهان!

 

 **(05.01) درویش وردک

څلور دیرشم مجلس (له کبره ډډه کول) 

 

 **(05.01) بهرام رحمانی

 روز همبستگی جهانی کارگران خجسته باد!

 

**(05.01) عبدالله امینی - کابل

 جفنگیات "قانونی" و "ارغندیوال"

 

 **(05.01) فرح نوتاش 

 پیرو دادخواست بدهی غرامت از امریکا به ملل جهان

 

**(05.01) فرستنده: مناف فلکی فر 

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ  27

 

**(05.01) ناهید غزل

 آرامش

 

 **(05.01) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی " - 15

 

 **(05.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 عید و برات

 

 **(05.01) الحاج حلیل الله ناظم باختری

 مرگ در دیار غربت

 

 **(05.01) روانشاد تیمورشاه تیموری

  دنیای ظلمان

**(05.01) www.khaama

 Afghanistan and Russia to create military-technical..

 

 **(05.01) D. Cenciotti

 A Russian Mig-31 intercepted US P-8 cooperation

 

 **(05.01) A. Damon

 Obama touts an economic "legacy" of inequality and..

 

 **(05.01) V. Prashad

 Political Violence in Hondura

 

 **(05.01) M. Dobbin

 The Canadian/Saudi Arabia Arms Deal:

 

 **(05.01) D. N. Dang 

 The S. China Sea: Vietnam's limited Diplomatic  Options

 

**(04.30) ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" 

 "امین سیماب" نیز برفت- پیام تسلیت

 

 **(04.30) پیکان بنوال

 ابراز تسلیت و غمشریکی

 

 **(04.30) انجمن قلم ایران (در تبعید)  

 به مناسبت درگذشت "محمد ربوبی"

 

**(04.30) عبدالله امینی - کابل

 "پدرام" و اشغال کشور

 

 **(04.30) برگردان از: صبا راهی 

 اول ماه می

 

**(04.30) فرستنده: بهرام رحمانی 

 دانش آموز - 4

 

**(04.30) ناهید غزل

 مدار مهر

 

 **(04.30) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی " - 14

 

 **(04.30) روانشاد تیمورشاه تیموری

 در وصف نواسۀ محبوبم "سحر جان"

 

 **(04.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل بی وفا

 

 **(04.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 وارث اورنگ

**(04.30) K. Osborn

 F-35 Stealth Fighter Prepares for the Unthinkable

 

 **(04.30) www.khaama

 Herat Appellate Court Chief shot dead by unknown..

 

 **(04.30) D. Majumdar

 Here Comes the New Su-25: Russia's "Flying Tank"..

 

 **(04.30) R. Green

 How Big Money in Politics Fuels Inequality and War

 

 **(04.30) B. Lord

 Inequality Will Increase Until There's a Revolution

 

 **(04.30) www.pravda.. 

 Nuland defines a "red line" for Ukraine

 

**(04.29) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 پیام تسلیت، نسبت درگذشت شخصیت مبارز و نویسندۀ توانا "سیماب"

 

**(04.29) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر 

 گروگان نزد خمینی - 8

 

**(0429) عبدالله امینی - کابل

 دوستم بی "آبرو" شد.

 

 **(04.29) شباهنگ راد 

 موقعیت جنبش کارگری در اول ماه می

 

**(04.29) ناهید غزل

 ابدیت خاطره ها

 

 **(04.29) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 13

 

 **(04.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 با همت و درایت

 

 **(04.29) روانشاد تیمورشاه تیموری

 آیت حسن

 

 **(04.29) ملک الشعراء استاد اسیر 

 جام باده

**(04.29) P. Schwarz

 Far-right victory in Austrian presidential elections:

 

 **(04.29) P. Escobar

 Hillary: Wall Street's Golden Girl

 

 **(04.29) J. Ditz

 Iraqi Parliament Chaos as Thousands Protest Outside

 

 **(04.29) www.khaama

 Paktika police chief dismissed 2 hours after appointed

 

 **(04.29) P. Lee

 US Pivot to Asia Poised to Enter Nuclear Phase

 

 **(04.29) J. Ditz 

 US Sends Advanced Warplanes to Russian Frontier

 

**(04.28) داکتر میرعبدالرحیم عزیز 

 عرض تسلیت به خانوادۀ داغدیدۀ "سیماب"

 

**(04.28) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 قاتلان هفت و هشت ثور، غافل از خشم خلق، هنوز هم ...

 

 **(04.28) آزاده نعمان

 به یاد پدرم پرویز نعمان- بزرگ بود و از اهالی امروز

 

**(04.28) ش. حمید

 زاد روز فاجعه

 

 **(04.28) عبدالله امینی - کابل

 کدام یک: ضربه می زنید یا مذاکره می کنید؟

 

 **(04.28) درویش وردک 

 دری دیرشم مجلس (د قیامت په ورځ د خدای دیدار)

 

**(04.28) فرستنده: بهرام رحمانی

 "ناسیونالیسم، شوونیسم و راسیسم، چگونه  جوامع بشری را تخریب می کنند؟"

 

**(04.28) فرح نوتاش 

  پیرو دادخواست بدهی غرامت از امریکا

 

**(04.28) ناهید غزل

 تاریکخانه

 

 **(04.28) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 12

 

 **(04.28) ملک الشعراء استاد اسیر

 کم حوصله

 

 **(04.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عدن

 

 **(04.28) روانشاد تیمورشاه تیموری 

 فراق

**(04.28) M. Rosenberg

 Afghanistan's Vice President Is Barred From Entering US

 

 **(04.28) B. V. Auken

 Obama's war summit in Europe

 

 **(04.28) M. E. Yep

 The Return of the Coup in Latin America

 

 **(04.28) E. E. Golinger &..

 The Strange Death of Hugo Chavez:

 

 **(04.28) P. C. Roberts

 Washington Launches Its Attack Against BRICS

 

 **(04.28) P. C. Roberts 

 World War 3 Has Begun

 

**(04.27) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 پیام تسلیت  به مناسبت وفات نا به هنگام "امین جان سیماب"

 

**(04.27) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 همکار گرانقدر،  محترم "م. ن."!

 

 **(04.27) درویش وردک 

 دوولسم مجلس (غیر له خدایه، د بل څخه نه غوښتل)

 

**(04.27) برگردان از: م. ن.

 المان ها در سنگر

 

 **(04.27) عبدالله امینی - کابل

 روز های وحشتبار 7 و 8 ثور

 

 **(04.27) فرستنده: حمید محوی

  قطعنامۀ روز جهانی کارگر

 

 **(04.27) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی - 7

 

 **(04.27) ناهید غزل 

 انتظار

 

**(04.27) شادروان تیمورشاه تیموری

 خطاب به طالبان خون اشام

 

 **(04.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 هشتم ثور، منحوس تر از هفتم ثور

 

 **(04.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قصۀ سیاهروز 7 ثور 1357 تا امارت طالبان

**(04.27) B. Hinkle

 Another Lesson from the Iraq War

 

 **(04.27) A. M. Latifi

 No more peace talks with Taliban, Afghanistan's .. 

 

 **(04.27) P. Cockburn

 Saudi Arabia May be in for a Nasty Shock

 

 **(04.27) A. August

 Some Thoughts on Cuban Resistance to US ...

 

 **(04.27) P. Lee

 US Pivot to Asia Poised to Enter Nuclear Phase

 

 **(04.27) M. Weisbrot

 Washington's Dog-Whistle Diplomacy Support

 

**(04.26) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 هفت و هشت ثور ، دو روز پر تلاطم نیسان

 

 **(04.26) درویش وردک

 دوه ویشتم مجلس (د خدای د اوامرو تر سره کول ...) 

 

**(04.26) عبدالله امینی - کابل

 پیام های تسلیم طلبانۀ "حکومت کابل" به طالبان

 

 **(04.26) برگردان از: حمید محوی

 مصر به کجا می رود؟

 

 **(04.26) بیژن نیابتی

 یادداشت سیاسی- آزادی بیان

 

**(04.26) بهروز سورن

 زندان سید علی خان اصفهان -2

 

**(04.26) ناهید غزل

 سکوت کوچه

 

 **(04.26) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 11

 

 **(04.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

**(04.26) روانشاد تیمورشاه تیموری 

 خواب خوش

 

**(04.26) ملک الشعراء استاد اسیر  

 عزل و نصب

 

**(04.26) www.khaama

 Ghani warns Pakistan asks to act against Taliban..

 

 **(04.26) K. Randall

 Sharp rise in US suicide rate

 

 **(04.26) T. Cartalucci

 Syrian Elections Confirm West's Worst Fears

 

 **(04.26) M. S. Akbar

 The Pakistani Army's Coup Against Itself

 

 **(04.26) S. Front

 Turkey Takes Steps to Destabilize Caucasus and ...

 

 **(04.26) J. Kishore 

 War, the Democratic Party and the 2016 Elections

 

**(04.25) موسوی

 باجخواهی "اردوخان" - 3

 

 **(04.25) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 زنده باد اول می روز جهانی همبستگی کارگران!

 

 **(04.25) برگردان از: اشرف دهقانی

 خلاصه ای از سخنرانی النور مارکس در روز اول ماه می

 

 **(04.25) عبدالله امینی - کابل

 تداوم خیانت "خلیلزاد" به افغانستان

 

 **(04.25) درویش وردک 

 یودیرشم مجلس (وړ او ناوړه قهر)

 

**(04.25) بهرام رحمانی 

 سخنرانی در مراسم یادمان و بزرگداشت رفیق تراب حق شناس

 

**(04.25) فرح نوتاش 

 دادخواست بدهی غرامت امریکا به ملل - بخش 1 - ایران

 

**(04.25) ناهید غزل

 بهای جویبار عمر

 

 **(04.25) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 10

 

 **(04.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 شاهد و شراب

 

 **(04.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آخر زمان

 

 **(04.25) شادروان تیمورشاه تیموری 

 سینۀ داغدار

**(04.25) www.pravda..

 Armenian genocide: Two sides of the same coin

 

 **(04.25) L. Davidson

 Inside the Mind of Netanyahu

 

 **(04.25) J. Ditz

 NATO Seeks Bigger Black Sea Fleet to Target Russian

 

 **(04.25) H. G. Campbell

 New Push for Military Intervention in Libya:

 

 **(04.25) www.khaama

 Over 100 school girls poisoned in w. Afghanistan

 

 **(04.25) www.thnational..  

 Standing with Egypt just makes sense

**(04.26) م. ن.

 متصدیان و نویسندگان محترم پورتال، ...

 

 **(04.24) درویش وردک

 دیرشم مجلس (د خدای په نعمتونو اعتراف) 

 

**(04.24) عبدالله امینی - کابل

 زووور!

 

 **(04.24) حزب کار ایران (توفان)

 فرخنده باد اول ماه می، روز نمایش پرقدرت اتحاد کارگران سراسر جهان!

 

 **(04.24) انجمن قلم ایران-در تبعید 

 اول ماه می، روز جهانی کارگر، گرامی باد!

 

**(04.24) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 303

 

**(04.24) ناهید غزل

 شکوه

 

 **(04.24) سید موسی عثمان هستی

 یک نفس بخند !!!

 

**(04.24) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 9

 

 **(04.24) روانشاد تیمورشاه تیموری

 پند و اندرز

 

 **(04.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 شکایت

 

 **(04.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 استفسار

**(04.24) J. Ditz

 Conflicting Reports as Russian Jet Intercepts Israeli..

 

 **(04.24) R. Hardigan

 Ethnic cleansing in Palestine:..

 

 **(04.24)P. Dolack

 Military Spending is the Capitalist World's Fuel

 

 **(04.24) A. Lantiers

 NATO-Russia meetings resume amid fear of military..

 

 **(04.24) www.outlook

 Ruthless Kabul Attack

 

 **(04.24) J. Ditz

 US General Pushes for Permanent Armored Brigade..

 

**(04.23) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 نبود و جدان در "کرزی" و عمال شورای "حراست و ثبات"

 

 **(04.23) سید هاشم سدید

 ناکامی اردو و پولیس در تأمین امنیت، نتیجۀ تشتت و ناکامی دولت است!

 

 **(04.23) عبدالله امینی - کابل

  تماس های روزافرون مسکو با طالبان

 

 **(04.23) برگردان از: آمادور نویدی 

 فلم جنگ طبقاتی

 

**(04.23) ناهید غزل

 سکوت کوچه

 

 **(04.23) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 8

 

 **(04.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 معجون نارسیده

 

 **(04.23) روانشاد تیمورشاه تیموری

 کریم و لئیم

 

 **(04.23) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مذهب عشق!!!

**(04.23) P. Cockburn

 Baghdad After the Fall of Saddam Hussein

 

 **(04.23) T. B.-Hinchey

 Banana Republic! Attempted Coup in Brazil:

 

 **(04.23) www.khaama

 Deadly Kabul attacker likely released from Bagram..

 

 **(04.23) K. Mizokami

 India Buys French Fighter Jets..

 

 **(04.23) J. Ditz

 Obama Faces Chilly Reception on Arrival in Saudi Arabia

 

 **(04.23) J. G. Hornberger 

 The CIA, Terrorism, and the Cold War:

 

**(04.22) سید هاشم سدید

 "اشرف غنی": انتقام قطره قطره خون مردم را می گیرم! 

 

 **(04.22) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سرقت سرزمین ها توسط "اردوخان"

 

  **(04.22) سازمان زنان 8 مارچ (ایران- افغانستان)

 تجاوز و قتل "ستایش" تنها یک پردۀ وحشتناک ....

 

**(04.22) عبدالله امینی - کابل

 اجتماع دلیران هرات مقابل قونسلگری نظام فاشیستی ایران

 

 **(04.22) بهروز سورن

 زندان سید علی خان اصفهان

 

**(04.22) شباهنگ راد 

 نظام و دستفروشان

 

**(04.22) ناهید غزل

 الفبای اعتماد

 

 **(04.22) سید موسی عثمان هستی

 با چنگ و دندان

 

**(04.22) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 مولود حضرت علی (ع)

 

 **(04.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 دام تزویر

 

 **(04.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز حساب

 

 **(04.22) روانشاد تیمورشاه تیموری 

 بهار

**(04.22) P. Escobar

 Hybrid War Hyenas Tear Brazil Apart

 

 **(04.22) J. Ditz

 Pentagon's New Rules Allow Them to Kill More Civilians

 

 **(04.22) P. Schwarz

 Refugee deaths in the Mediterranean:..

 

 **(04.22) www.khaama

 Russian envoy: ISIS in Afghanistan eyes expansion to ..

 

 **(04.22) J. LaForge

 Voices of Reason vs. the Doomsday Lobby

 

 **(04.22) B. Cloughley

  Washington's Confrontation with Russia

 

**(04.21) سید هاشم سدید

 یگانه راه آرامی مردم و نجات کشور، تغییر دولت و اصلاح نظام است!

 

 **(04.21) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر 

 گروگان نزد خمینی - 7

 

**(04.21) عبدالله امینی - کابل

 طالبان وعدۀ کشتار را عملی می نمایند

 

 **(04.21) برگردان از: حمید محوی 

 خاور نزدیک یتیم شد

 

**(04.21) داکتر ظاهر تیموری

 شهر کابل

 

 **(04.21) ناهید غزل

 ساحل

 

 **(04.21) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 7

 

 **(04.21) روانشاد تیمورشاه تیموری

 جان میفروشم

 

**(04.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 قلب اسیا!!!

 

 **(04.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرم افغان

**(04.21) www.reuters..

 Chinese military aircraft makes first public landing..

 

 **(04.21) A. Gupta

 Democracy Sleepwalking

 

 **(04.21) T. B.-Hinchey

 Fascism returns to Latin America ..

 

 **(04.21) www.spiegel..

 Demirtas: "Erdogan Wants a Caliphate"

 

 **(04.21) A. Kuznetsov

 Libya: The Battle for Oil Amidst Chaos and Terror

 

 **(04.21) J. Ditz

 Taliban Attacks Afghan Capital, Killing Dozens

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه مارچ 2016 

 

** آرشیف ماه فبروری 2016 

 

** آرشیف ماه جنوری 2016

 

 ** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

**(03.20) دپلوم  انجنیر خلیل الله معروفی

 "گوئید به نوروز، که امسال نیاید!!!"

 

**(03.20) سید هاشم سدید 

 به مناسبت خجسته روزی به نام نوروز

 

**(03.20) تیمورشاه تیموری

 نوروز و یکی از خاطره ها

 

 **(03.20) عبدالله امینی - کابل

 چه نوروزی!؟

 

 **(03.20) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی - 1

 

**(03.20) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 301

 

**(03.20) فرستنده: بهرام رحمانی

 دانش اموز - 3

 

**(03.20) ناهید غزل

 تصویر ها

 

 **(03.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 بهاریه !!

 

 **(03.20) سید موسی عثمان هستی 

 فرار جوانان بیکار

 

**(03.20) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 99

 

 **(03.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 تولا و تسلا

**(03.20) J. Ditz

 Backed by Russia, Syria Forces Push Into ISIS-Held..

 

 **(03.20) H. Shilton

 European Union and Turkey reach deal to seal borders..

 

 **(03.20) M. Cohn

 Human Rights Hypocrisy: US Criticizes Cuba

 

 **(03.20) M. Averko

 Limited US Foreign Policy Establishment Realism

 

 **(03.20) E. Batha

 Red Cross sounds alarm on rising casualties..

 

 **(03.20) R. Urie

 The Devil and Hillary Clinton

 

**(03.19) م. ن. و یادداشت پورتال

 متصدیان محترم پورتال ....

 

**(03.19) عبدالله امینی - کابل 

 اقتصاد ناتوان افغانستان

 

**(03.19) انجمن قلم ایران(در تبعید)

 بهاران خجسته باد!

 

 **(03.19) حزب کار ایران (توفان)

 نوروز تان شاد و مبارک باد!

 

**(03.19) برگردان از: حمید محوی

 روسیه و پیروزی

 

 **(03.19) ناهید غزل

 باران

 

 **(03.19) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 98

 

 **(03.19) سید موسی عثمان هستی 

 خستۀ دوری

 

**(03.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلح و صفا

 

 **(03.19) تیمورشاه تیموری

 خلق ما بیدار شد

 

 **(03.19) ملک الشعراء استاد اسیر 

 جهانی در چنگال یک قدرت

**(03.19) N. Bobkin

 Iran, US: Confrontation Continues

 

 **(03.19) P. Korzum

 "Main Post" of Russian Forces to Leave Syria:

 

 **(03.19) www.khaama

 Mullah Rasool says will not participate in peace talks

 

 **(03.19) P. Cockburn

 Obama and the House of Saud: a New Skepticism

 

 **(03.19) P. Martin

 Trump threatens violence at Republican N. Convention

 

 **(03.19) www.pravda 

 Who will defeat Islamic State and when?

 

**(03.18) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "های ملفوظ" و مشکل املائی در زبان دری افغانستان-1

 

**(03.18) عبدالله امینی - کابل

 ناکامی ناتو در افغانستان

 

 **(03.18) برگردان از: حمید محوی

 شرط پوتین در خروج نیروهای روسیه از سوریه

 

 **(03.18) فرستنده: مناف فلکی فر  

 پیام سیاهکل برای نسل امروز!

 

**(03.18) ناهید غزل

 عشق جاودانه ترین آهنگ است

 

 **(03.18) داکتر عارف پژمان 

 خدای سلطه گران با بهار دشمن بود!

 

**(03.18) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 97

 

 **(03.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل بی وفا

 

 **(03.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رقص سماع

 

 **(03.18) تیمورشاه تیموری 

 غرق تمنا

**(03.18) S. Zhiqin

 China - EU Relations: Crisis and Opportunity.

 

 **(03.18) T. B.-Hinchey

 How the Syrian Arab Army beat NATO's terrorists

 

 **(03.18) G. Porter

  Kerry Sought Missile Strikes to Force Syria's ....

 

 **(03.18) J. Ditz

 Kurds of Declare Autonomous Region in N. Syria

 

 **(03.18) N. Nikandrov

 The Murder of Chavez . The CIA and DEA...

 

 **(03.18) N. Petro

 Why Ukraine needs Russia more than ever

 

**(03.17) درویش وردک 

 شلم مجلس (بی عمله وینا)

 

**(03.17) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان یکی از ناخوشحال ترین کشور ها

 

 **(03.17) برگردان از: حمید محوی

 به سوی جنگی تازه در لبنان

 

 **(03.17) برگردان از: حمید بهشتی

 انجام کودتا از هوتل درجه یک

 

 **(03.17) برگردان از: حمید محوی

 هندوراس، حقوق بومیان: موج اعتراضات پس از قتل حافظ محیط زیست "برتا گاسیریس"

 

**(03.17) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 300

 

 **(03.17) ناهید غزل

 می روم

 

 **(03.17) همایون باختریانی 

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 96

 

**(03.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 سازمان ملل !!!

 

 **(03.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جان جهان

 

 **(03.17) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 **(03.17) www.khaama

 39 militants killed in latest clearance operations...

 

 **(03.17) B. Cloughley

 America Keeps Moving Towards War

 

 **(03.17) D. Rosen

 An American Nightmare: President D. Trump..

 

 **(03.17) J. Raimondo

 Putin and the Art of the Deal

 

 **(03.17) P. Bennis

 Russia Is Withdrawing from Syria and the U. S...

 

 **(03.17) J. Ditz 

 Saudi Airstrikes Hit  Yemen Market, killing at Least 41...

 

**(03.16) سازمان انقلابی افغانستان 

  تاریخ، نبرد طبقاتی -  36

 

**(03.16) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی 

 عرض امتنان

 

**(03.16) نظر محمد مطمئن

 د ماچ 15 مه؛ د بهرنیو چارو وزارت چارواکی خبر دی؟!!!

 

**(03.16) عبدالله امینی - کابل

 طرح احتمالی جدید امریکا برای افغانستان

 

 **(03.16) برگردان از: حمید محوی

 طرح "ب" در سوریه کدام خواهد بود؟ 

 

**(03.16) ناهید غزل

 حافظه

 

 **(03.16) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 95

 

 **(03.16) تیمورشاه تیموری

 دریا

 

 **(03.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 می احمر

 

 **(03.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خار غم

**(03.16) B. Kampmark

 America's Aircraft Carrier:..

 

 **(03.16) www.pravda

 How predictable is D. Trump in US-Russian...?

 

 **(03.16) S. Rafi

 In Afghanistan, it's a simple power struggle between ..

 

 **(03.16) C. R. Larson

 Kill for Trump: the Violence Has Only Begun

 

 **(03.16) D. Majumdar

 Surprise: Russia's Lethal T-14 Armata Tank Is..

 

 **(03.16) J. Ditz 

 Syrian al-Qaeda Seizes US-Made Missiles in Fight

 

**(03.15) سید هاشم سدید

 نمی خواهیم قصر دارالامان به پول وطنفروشان ترمیم گردد!

 

 **(03.15) فرستنده: مناف فلکی فر

 بیستمین سال انتشار"پیام فدائی"، صدای کارگران و زحمتکشان، گرامی باد!

 

 **(03.15) عبدالله امینی - کابل

 دولت مزدور کابل شرم ندارد

 

 **(03.15) فرستنده: خانۀ فرهنگ افغانستان

 دعوتنامه برای پیوستن به کارناوال پناهجویان در استانۀ نوروز..

 

**(03.15) فرستنده: مناف فلکی فر 

 پیام فدائی - 200

 

**(03.15) ناهید غزل

 من و روزگار

 

 **(03.15) تیمورشاه تیموری

 پیام زیبائی

 

**(03.15) سید موسی عثمان هستی 

 شکوه در غربت

 

 **(03.15) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 94

 

 **(03.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوز و ساز

 

**(03.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 لوح خاطر

**(03.15) www.khaama

 Afghan Women to Use Technology to Stop Street

 

 **(03.15) www.spiegel..

 Alone in Berlin

 

 **(03.15) L. V.-Avaaz

 Dear Friends,

 

 **(03.15) U. Palestinians

 In Alliance with Al-Qaeda, Israel Is Stealing...

 

 **(03.15) M. Bryza

 Putin and Erdogan: Too Alike To Get Along?

 

 **(03.15) H. Hssan  

 Turkey's misconceived approach to the Syrian war

 

**(03.14) درویش وردک 

 نولسم مجلس (له خدایه ویره)

 

**(03.16) عبدالله امینی - کابل

 امارات عربی به هویت ما توهین می کند

 

 **(03.14) برگردان و افزوده  از: م. ن.

 قرن جدید برای شرق میانه

 

 **(03.14) سید موسی عثمان هستی 

 ملیت های افغانستان بیدار شوید و پهلو بگردانید...

 

**(03.14) بهروز سورن 

 معاملات و مذاکرات شومی که حول پدیدۀ پناهجویان ایرانی در جریان است.

 

**(03.14) ناهید غزل

 گمشده

 

 **(03.14) همایون باختریانی

 "صدغزل سیدای کروخی هروی" - 93

 

 **(03.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سخنوران مشفق

 

 **(03.14) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(03.14) ملک الشعراء استاد اسیر 

 حال غریبانه!!

**(03.14) W. Alberts

 The Elephant in the Voting Booth:

 

 **(03.14) C. Putz

 Russia and Tajikistan Stage Larger Antiterrorism ...

 

 **(03.14) www.popular...

 Russia's Radical Sukhoi S-37 Fighter Plane Goes Up..

 

 **(03.16) J. Ditz

 S. Sudan Troops Deliberately Suffocated Over 60 ...

 

 **(03.14) www.aljazeera..

 Thousands of Iraqis stage anti-government protest

 

 **(03.14) P. Martin 

 Violence, racism and the Trump campaign

 

**(03.13) سید هاشم سدید 

 توبه فرمایان عنایت کنند، تا ما هم توبه کنیم!

 

**(03.13) ارسالی هوادار پورتال و یادداشت پورتال

 هنگامی که جهادگران دوستان ما بودند

 

**(03.13) بهرام رحمانی

 دستاوری مهم «اتحاد انقلابی چند حزب و سازمان چپ و سوسیالیست ترکیه»!

 

 **(03.13) برگردان از: م. ن.

 در دستان "اردوغان"

 

 **(03.13) عبدالله امینی - کابل

 تحریکات "کرزی" شدت یافته است

 

 **(03.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 فرمانبرداران!!!

 

 **(03.13) ناهید غزل

 اسرار

 

 **(03.13) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 92

 

 **(03.13) تیمورشاه تیموری 

 برگ خزان

 

**(03.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به فکر وطن

**(03.13) S. Pinto

 6 reasons why we still need International Women's Day

 

 **(03.13) A. Biney

 Are women human beings?

 

 **(03.13) T. Miles &..

 China blasts U. S. "rape and murder" at U. N...

 

 **(03.13) D. Rosen

 Corruption, USA

 

 **(03.13) J. Marshall

 Taking Aim at Russia's "Underbelly"

 

 **(03.13) J. Ditz

 Up to 100 Killed in Taliban Infighting in W. Afghanistan

 

**(03.12) قاسم باز و یادداشت پورتال 

  تر څو به جنګ جګړی کړو !؟

 

 **(03.12) فرستنده: سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان)

 گزارشی از مبارزات (روز جهانی زن)

 

 **(03.12) برگردان از: م. ن.

 زنان علیه "اردوغان"

 

**(03.12) عبدالله امینی - کابل

 "احدی" : یک روز و زیر، یک روز منتقد

 

**(03.12) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر 

 گروگان نزد خمینی - 2

 

**(03.12) فرستنده: اذرخش-آذرخش 

 بیانیه دربارۀ تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار ...

 

**(03.12) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی 

  مادر

 

**(03.12) ناهید غزل

 مجموعه

 

 **(03.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 خزانیه!!!

 

 **(03.12) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 91

 

 **(03.12) تیمورشاه تیموری

  اقتفاء از غزل عشقری صاحب.. 

 

 **(03.12) الحاج خلیل الله نلظم باختری

 درد سر پیری

**(03.12) M. O Cathail

 Hillary Clinton: the Queen of Chaos and the ..

 

 **(03.12) O. Anyadike

 How CIA-linked Palantir is gaining ground.. 

 

 **(03.12) N. Beams

 IMF issues new warning on global economy

 

 **(03.12) N. M. Mutmaeen

 Peace Or War, One of  Them Should be..

 

 **(03.12) www.weekly

 The Muslim Brotherhood and the US

 

 **(03.12) www.military..

 US Sends 3 Nuclear Stealth Bombers to Pacific

 

**(03.11) د افغانستان د زیارکښانو تولنیز انجمن(د شیرزاد لیکنه)

 بی سر پرسته ماشومان، د مافیائی دلو قربانیان

 

 **(03.11) نادر ثانی

 "کلارا زتکین" مبارزی آگاه و خستگی ناپذیر!

 

 **(03.11) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ښځو سور پوځ - 10

 

**(03.11) عبدالله امینی - کابل

  پولیس دولت مستعمراتی شکنجه می کند

 

 **(03.11) برگردان از: حمید بهشتی

  مصر: ساکت باشید، پاکسازی بزرگ مقدم است

 

 **(03.11) میرویس ودان محمودی

 "ستالین" هرگز نمرده بل زندۀ جاوید است!

 

**(03.11) فرستنده: مناف فلکی فر 

 گزارش روز جهانی در "استاوانگر" ناروی!

 

**(03.11) ناهید غزل

 گریستم

 

 **(03.11) تیمورشاه تیموری

 رخ خوبان

 

 **(03.11) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی" - 90

 

 **(03.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دوای استقامت

 

 **(03.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دل مهجور

**(03.11) Prof. J. Petras

 Global Economic, Political and Military Configurations

 

 **(03.11) C. Hallinan

 Socialists Rain On Spain

 

 **(03.11) A. Akulov

 Syria: Russia's Military Might Surprises West

 

 **(03.11) P. C. Roberts

 The Financial System is a Larger Threat...

 

 **(03.11) J. Ditz

 US General Seeks "Review" of Plans to Reduce

 

 **(03.11) N. Williamson

 Western powers prepare military operations

 

 

 

**(04.10) خالق داد پغمانی - مونشن 

 بیچاره "کرزی" و پولهایش

 

**(04.10) فرستنده: قاسم باز

 در دوران جمهوریت شهید سردار داوود خان قوانین دولتی...

 

 **(04.10) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و اغاز کارزار ستالین زدائی ..-5

 

 **(04.10) صبا راهی 

 "مگی اسوده بخواب دیو بیدار است"

 

**(04.10) ناهید غزل

 روزنامه

 

 **(04.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 آرزو

 

 **(04.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خارغم

 

 **(04.10) روانشاد تیمورشاه تیموری 

 خندۀ ناز

**(04.10) N. Beam

 Amid deepening slump, geopolitical and class...

 

 **(04.10) P. Symonds

 CSIS report argues for strong US-Japan-Australia..

 

 **(04.10) R. Urie

 It's Time for H. Clinton to Step Aside

 

 **(04.10) www.bbc..

 Saudi Arabia and Egypt announce Red Sea bridge

 

 **(04.10) www.yahoo..

 Smuggled Afghan boy texts for help inside UK lorry

 

 **(04.10) S.Corry 

 The Return of the Brutal Savage and the Science...

 

**(04.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 گزارشی از فاتحه گیری تیموری صاحب فقید

 

**(04.09) برگردان از: م. ن.

 "این یک جنایت جنگیست"

 

 **(04.09) برگردان از: حمید محوی

 چرا "اسناد پاناما"؟

 

 **(04.09) عبدالله امینی - کابل

 گلبدین تسلیم می شود.

 

**(04.09) ناهید غزل

 زیور پیمان

 

 **(04.09) صبا راهی

 سازش نکن رفیق

 

**(04.09) شادروان تیمورشاه تیموری

 پدر

 

 **(04.09) ملک الشعراء استاد اسیر

  شب زنده دار

 

 **(04.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قامت کمان

**(04.09) www.khaama

 Afghan, Indian officials discuss delivery of fourth Mi25..

 

 **(04.09) J. Ditz

 Governor: US Drone Strikes Kill 17 Civilians in Afg..

 

 **(04.09) M. Saadi

 Saudi-Iranian future: Three games, three scenarios

 

 **(04.09) A. Ttewart

 The Comedy of Trump

 

 **(04.09) R. Hunziker

 The Panama Papers: Oozing Slime

 

 **(04.09) J. Raimondo 

 The Revolt Against NATO

 

**(04.08) برگردان و پیشگفتار از: م. ن.

 نظامیان حافظ صلح ملل متحد "کلاه آبی ها"

 

 **(04.08) بهروز سورن 

 مختصری در مورد شکنجه - بخش - 3

 

**(04.08) عبدالله امینی - کابل 

 حامد کرزی: سیاستمداری با بیشترین عاید در جهان

 

**(04.08) فرستنده: عنایت وهمن 

 بگذارید انسانی زندگی کنیم ...

 

**(04.08) ناهید غزل

 فاصله

 

 **(04.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 هجران لیلی

 

 **(04.08) شادروان تیمورشاه تیموری

 دل مبتلا

 

 **(04.08) ملک الشعراء استاد اسیر 

 میناتور بهزاد

 

**(04.08) D. Bandow

 America Can't Be the World's Nuclear Police

 

 **(04.08) S. Byrnes

 Australia wasn't "found": it was invaded by Britain

 

 **(04.08) A. Damon

 "Panama Papers" tax evasion leak stokes political

 

 **(04.08) B. Gertz

 Pentagon trying to stop Chinese air defense zone

 

 **(04.08) A. Akulov

 US to Station Armoured Brigade in E. Europe..

 

 **(04.08) R. Paul

 Vietnam War at 50: Have We Learned Nothing?

 

**(04.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باز هم تسلیت

 

 **(04.07) درویش وردک

 شپږویشتم مجلس (د خلکو پر وړاندی شکایت نه کول)

 

**(04.07) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر

 گروگان نزد خمینی - 5

 

**(04.07) عبدالله امینی - کابل

 "دوستم" با "غنی" آشتی می کند

 

  **(04.07) بهرام رحمانی

 آیا تروریسم در فرانسه و بلجیم، حملۀ "بربر های وحشی" به اروپاست؟!- 4 

 

**(04.07) فرستنده: بهرام رحمانی 

 فراخوان برگزاری یادمان و بزرگداشت رفیق تراب حق شناس

 

**(04.07) ناهید غزل

 به یاد داشته باش!!!

 

 **(04.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 احوال دل

 

 **(04.07) شادروان تیمورشاه تیموری 

 عهد و پیمان

**(04.07) J. Ditz

 American President: Nagorno-Karabakh Conflict ..

 

 **(04.07) K. Sharifi &

 As Afghan war escalates, schools forced to close

 

 **(04.07) J. W. Carden

 Fear and Loathing in Ukraine

 

 **(04.07) www.pravda

 Panama Papers: Where haveall the Americans gone?

 

 **(04.07) M. Weisbrot

 The Forces Behind the Attempted Coup in Brasil

 

 **(04.07) A. Bacevich

 The President's Blank Check for War

**(04.06) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 امپریالیسم امریکا، پهنای محاصرۀ اقتصادی علیه کوبا را وسیعتر ساخت

 

 **(04.06) درویش وردک 

 پنځه ویشتم مجلس (له دنیا گوښه کیدل)

 

**(04.06) میرویس ودان محمودی 

 تسلیت و ابراز همدردی

 

**(04.06) عبدالله امینی - کابل 

 گفتار میهن فروشانۀ "غنی": ازدیاد فقر بعد از خروج نیروهای خارجی

 

**(04.06) بهروز فرهیخته 

 انتخابات عمومی یک عوامفریبی بزرگ در رژیم اسلامی است

 

**(04.06) ناهید غزل

 زمین یخ

 

 **(04.06) روانشاد تیمورشاه تیموری

 تیرنگاه

 

 **(04.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 تکرار بی حاصل!!

 

 **(04.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ناز بیجای

**(04.06) www.pajhwok

 5 Killed, 7 injured in overnight Paktika firefight

 

 **(04.06) W. Madsen

 America's Insatiable Appetite for Foreign Bases

 

 **(04.06) P. Martin

 Democrats silent as one million lose food stamp benefits..

 

 **(04.06) J. Assange

 Destroy Greece: IMF and Europe Disagree on the Method

 

 **(04.06) J. Cook

 Execution of Palestinian Exposes Israel's Military..

 

 **(04.06) J. Raimondo

 Nagorno-Karabakh: The April Fool's War

 

**(04.05) درویش وردک

 څلورویشتم مجلس (د خدای په غوښتنه کی نه مشارکت)

 

 **(04.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 التماس دعاء!!!

 

**(04.05) حمید محوی 

 [تذکری به ارتباط ستراتیژی دفاعی ایران]

 

**(04.05) عبدالله امینی - کابل

 برگشت طالبان در شمال افغانستان

 

 **(04.05) بهرام رحمانی

 آیا مردم قره باغ قربانی رقابت ها و کشمکش های روسیه و ترکیه هستند؟!

 

 **(04.05) برگردان از: حمید محوی

 چه کسی رئیس جمهور آیندۀ ایالات متحده خواهد بود؟ 

 

**(04.05) مراد تبریزی

 در بارۀ چرائی قدرت گیری جمهوری اسلامی!

 

**(04.05) ناهید غزل

 می دانم نمی دانی!!!

 

**(04.05) ع. شفق

 در ستایش بهار!

 

**(04.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 مژدۀ تولد

 

**(04.05) شاد روان تیمورشاه تیموری 

 نعرۀ تکبیر

**(04.05) www.pravda..

 As Saudi and allies bombard Yemen, USA cashes in

 

 **(04.05) R. Smith

 China's New Battle Cruiser Can Shoot Down Satellites

 

 **(04.05) www.outlook

 Corruption is Threatening Afghan Society

 

 **(04.05) D. Majumdar

 Get Ready. China: America to Base Stealth Bombers..

 

 **(04.05) M. Kiddar

 How H. Clinton Bought the Loyalty of 33 State

 

 **(04.05) www.nextbig..

 Russia ramping up full mass production of various...

 

**(04.04) درویش وردک 

 درویشتم مجلس (د زړه په ځلا کی)

 

**(04.04) عبدالله امینی - کابل

 اخطار ایران به افغانستان

 

 **(04.04) بهرام رحمانی

 آیا تروریسم در فرانسه و بلجیم، حملۀ "بربرهای وحشی" به اروپاست ؟!- 3 

 

 **(04.04) سید موسی عثمان هستی

 من آب جاری عشق جهادم، ترا طوفان دشمن موج من ساخته - 3

 

**(04.04) شباهنگ راد 

 کارگران و "افزایش" دستمزد!

 

**(04.04) ناهید غزل

 تسخیر

 

 **(04.04) روانشاد تیمورشاه تیموری

 سود و زیان

 

 **(04.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 بی تو!!!

 

**(04.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز عید

**(04.04) M. Grriffis

 4.193 Killed in Iraq During March

 

 **(04.04) E. Draitser

 President Trump? Who's Who in Trump's Foreign Policy

 

 **(04.04) N. M. M.

 Taliban's Split, Peace and War

 

 **(04.04) www.outlook..

 The Growing Discontents among Afghan Political Class

 

 **(04.04) www.pravda

 War erupts in Nagorno-Kharabakh.

 

 **(04.04) E. Schuler 

 Who Occupies Whom in Israel-Palestine?

 

**(04.03) فامیل تیموری و دیگر بازماندگان 

 اعلان فوتی

 

**(04.03) پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" 

 تیموری صاحب درگذشت

 

 **(04.03) درویش وردک

 چی پیدا شوی تا ژړل خلکو خندا کړه ....

 

 **(04.03) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 تیمور تیموری

 

**(04.03) درویش وردک 

 دوه ویشتم مجلس (له زړه څخه د دنیا د حب ایستل)

 

**(04.03) عبدالله امینی - کابل

 پشک تحویلدار گوشت

 

 **(04.03) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی ...4

 

 **(04.03) فرستنده: مناف فلکی فر

  "مهندسی انتخابات"، امری همیشگی در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی!

 

**(04.03) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی -  201

 

**(04.03) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  193

 

 **(04.03) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 117

 

**(04.03) ناهید غزل

 سخنی در سکوت

 

**(04.03) فرستنده: عنایت وهمن 

 وصیت خر

 

**(04.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جاذبی صاحب

 

 **(04.03) شادروان تیمورشاه تیموری 

 شب تنهائی

 

**(04.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 اظهار احترام و امتنان !!!

**(04.03) C. Orzobekova

 An Absence of Diplomacy: ..

 

 **(04.03) www.khaama

 More violence reported among Afghan and Syrian ...

 

 **(04.03) A. D. Maggio

 Republican Insurgency? Trump as a Modern...

 

 **(04.03) A. Akulov

 Russian Super Jet Su-35S Battle-Tested in Syria

 

 **(04.03) T. Timm

 The CIA Naked Photos Scandal Is a Wake-Up Call

 

 **(04.03) H. Kazianis

 Time for a new US South China Sea Strategy

 

**(04.02) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 گزارش مراسم تدفین "تیموری صاحب"

 

**(04.02) ولی احمد نوری 

 عرض تسلیت و ابراز غمشریکی

 

**(04.02) سید موسی عثمان هستی

 من آب جاری عشق جهادم، ترا طوفان دشمن موج من ساخته - 2

 

 **(04.02) برگردان از: م. ن.

 عضو اتحادیۀ کارگری در زندان

 

 **(04.02) عبدالله امینی - کابل 

 4 میلیارد دالر رشوت

 

**(04.02) بهروز سورن 

 مختصری در مورد شکنجه - بخش - 2

 

**(04.02) ناهید غزل

 سوگند

 

 **(04.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 صف مژگان!

 

 **(04.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خواب پریشان

 

 **(04.02) شادروان تیمورشاه تیموری 

 شمع مزار

**(04.02) www.outlook..

 Afghanistan Needs to Develop its Economy

 

 **(04.02) P. Escobar

 China Is Already Living in 2020

 

 **(04.02)R. Waggaman

 H. Clinton Turned a Stable, Developed Nation...

 

 **(04.02) D. Majumdar

 Russia's Deadly Tu-160 Bomber vs America's B-1:

 

 **(04.02) A. Damon

 Warnings of global arms race ahead of Nuclear...

 

 **(04.02) L. Davidson 

 What Drives US Policy Toward Israel?

 

**(04.01) ناهید غزل

 ابراز تسلیت

 

 **(04.01) پیکان بنوال 

 عرض تسلیت

 

**(04.01) برگرداننده ازمنابع مختلف و مؤلف: م. ن.

 نسل های ربوده شده

 

**(04.01) عبدالله امینی - کابل

  حکومت وحشت ملی و دگرگونی احتمالی

 

**(04.01) بهرام رحمانی

 آیا تروریسم در فرانسه و بلجیم، حملۀ "بربر های وحشی" به اروپاست؟!- 2

 

**(04.01) شمی صلواتی

 زیبا ترین واژۀ آخرین روزهای سال

 

**(04.01) روانشاد تیمورشاه تیموری

 گوش گران

 

 **(04.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 شکسته پر!!!

 

 **(04.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلاح طبیعت

**(04.01) www.khaama

 7 Afghan Army soldiers martyred in the past 24 h..

 

 **(04.01) J. Puhl

 A Polish Putin

 

 **(04.01) D. McAdams

 In Syria, Assad Liberates Palmyra While CIA Battle...

 

 **(04.01) J. Ditz

 Iraq's Offensive Near Mosul Collapsing in the Face ..

 

 **(04.01) G. Leech

 Islamic Extremism is a Product of W. Imperialism

 

 **(04.01) B. Lerro 

 What Kind of Left Are We?