AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

 

 

**(10.02) موسوی

 عاقبت گرگ زاده گرگ شود

 

 **(10.02) حزب کار ایران (توفان)

 شکست مبارزات خلق کرد ریشه در ناتوانی شناخت از دشمن دارد

 

 **(10.02) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر  

 گروگان نزد خمینی - 15

 

**(10.02) عبدالله امینی - کابل 

 ایستادگی یک جنگسالار مقابل رهبران جهادی

 

**(10.02) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  199

 

 **(10.02) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 123

 

**(10.02) ناهید غزل

 مسافری

 

 **(10.02) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 164

 

 **(10.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عرصۀ گیتی

 

 **(10.02) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بی سرانجام

**(10.02) P. Escobar

 Afghanistan; It's the Heroin, Stupid

 

 **(10.02) A. Vltchek

 Failures of the Western Left

 

 **(10.02) R. Thakur

 India and Pakistan: The Dangerous Drift

 

 **(10.02) P. Korzun

 Russia Asked to Intervene in Libya:

 

 **(10.02) K. Osborn

 U. S. Air Force and Navy May Challenge

 

 **(10.02) N. Turne

 U. S. Military Is Building a $100 Million

 

**(10.01) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 هزاران گیتار برای ویکتور خارا

 

**(10.01) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم - فصل ششم - [قابل توجه نوکران و مدافعان امپریالیسم]

 

 **(10.01) عبدالله امینی- کابل

 سیاست خارجی موفق، سیاست داخلی ناکام؟

 

  **(10.01) برگردان از: حمید بهشتی

 پناهجویان، عامل خطرناک

 

**(10.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 22- 2

 

**(10.01) برگردان از: آمادور نویدی

 استرالیا مایۀ تسلی و کمک به داعش

 

 **(10.01) فرستنده:کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی

 بزرگداشت کارگران کمونیست و مبارز شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده

 

**(10.01) ناهید غزل

 سایۀ آرزوها 

 

 **(10.01) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 163

 

 **(10.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 چنگال باز!!!

 

 **(10.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

**(10.01) R. K. Simha

 How a soviet pilot's defection showed West

 

 **(10.01) S. Miglani

 India launches strikes on suspected militants

 

 **(10.01) A. Akulov

 NATO Rejects Russia's Proposal to Enhance

 

 **(10.01) www.thediplomat

 Russia's New Approach to Pakistan

 

 **(10.01) K. B. Vlahos

 The Return of Torture?

 

 **(10.01) www.khaama 

 US drone strike killed 15 civilians in East

 

**(09.30) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 اولین مناظرۀ انتخاباتی سال 2016 در امریکا

 

 **(09.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 نداء بر "سعدی شیرازی"!!!

 

**(09.30) سید موسی عثمان هستی

 "ع" و "غ"، سکوت مردم را نادانی و بی غیرتی نپندارید

 

 **(09.30) عبدالله امینی - کابل 

 حکمتیار: جنگ فعلی افغانستان جواز اسلامی ندارد!

 

**(09.30) جلال نادری 

 اعتراضات کارگری پلی اکریل و ...

 

**(09.30) فرستنده: بهرام رحمانی 

 دانش آموز- شمارۀ 6

 

**(09.30) ناهید غزل

 دقایق

 

 **(09.30) همایون باختریان

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 162

 

 **(09.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عشق وطن

**(09.30) A. Qurbany

 All fight for Kirkus have and will be about

 

 **(09.30) R. Baroud

 Ban Ki-Moon's Legacy in Palestine:

 

 **(09.30) E. Marglis

 Beware the Kashmir Volcano

 

 **(09.30) www.khaama

 Taliban recruiting children as soldiers in.

 

 **(09.30) S. MacMillan

 The Anglo-American War Machine

 

 **(09.30) A. Gorka 

 US Election: Neither Free nor Fair

 

**(09.29) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 اردو - ارتش - لشکر - سپاه - فوج

 

 **(09.29) فریبرز سنجری

 کتاب سازی با نام رفیق حمید اشرف - 2

 

 **(09.29) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 22- 1

 

**(09.29) عبدالله امینی - کابل

 حمایت ترکیه از حکمتیار

 

 **(09.29) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه! - 4

 

 **(09.29) برگردان از: ا. م. شیری 

 تاریخ کورد ها تکرار می شود

 

**(09.29) ناهید غزل

 خشکسالی دیدار

 

 **(09.29) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 161

 

 **(09.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز واپسین

 

**(09.29) ملک الشعراء استاد اسیر 

 تلاطم اشک

**(09.29) M. Eskaf

 Analysis: Iran water crisis, Water ...

 

 **(09.29) www.khaama

 Hekmatyar committed a major crime by..

 

 **(09.29) P. Karzun

 Military Aid As a Tool to Achieve U. S. ..

 

 **(09.29) www.pravda..

 Russia to get hypersonic weapon in ...

 

 **(09.29) P. Street

 The Roots are in the System:..

 

 **(09.29) S. Oakford 

 Yemen Has Become the Graveyard of the

 

**(09.28) موسوی

 مأموریت جدید "گلبدین"

 

 **(09.28) انجمن قلم ایران در تبعید 

  اطلاعیه: در محکومیت ترور نویسندۀ اردنی در مقابل دادگاه عمان!

 

**(09.28) عبدالله امینی - کابل

 سخنان تجزیه طلبانۀ "حامد کرزی"

 

 **(09.28) برگردان از: آمادور نویدی 

 پروکسی های امریکا و رقابت های منطقه ئی

 

**(09.28) شمس الدین امانتی 

 برگزاری کلاس درس در طویله ...

 

**(09.28) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 206

 

**(09.28) ناهید غزل

 ناتمام

 

 **(09.28) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 160

 

 **(09.28) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل بی ریا

 

 **(09.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قامت کمان

**(09.28) G. Porter

 How the Pentagon Sank the US-Russian...

 

 **(09.28) www.khaama

 Kabul Garrison bans Enlightenment Movement

 

 **(09.28) P. Anastasov

 Libyan Oil-the Bargaining Chip in the ..

 

 **(09.28) G. Kanwal

 Pakistan's Tactical Nuclear Warheads and

 

 **(09.28) www.english

 Palestinians condemn Trump vow on ...

 

 **(09.28) R. Crawford 

 The Political Rhetoric of Perpetual War

 

**(09.27) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 سیاه کشی و بحران اجتماعی در امریکا

 

 **(09.27) نشریۀ "سوسیالیسم کارگری" شمارۀ 30

 کارگره طبقه او ملی مسئله

 

 **(09.27) عبدالله امینی - کابل

 "عطاء" بیشتر بر سر زبانهاست

 

 **(09.27) فریبرز سنجری 

 کتاب سازی با نام رفیق حمید اشرف - 1

 

**(09.27) م. چلنگریان

 فرزندان سلیمان میرزا - 5

 

**(09.27) ناهید غزل

 زهر

 

 **(09.27) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 159

 

 **(09.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

 **(09.27) ملک الشعراء استاد اسیر 

 ارث پدر!!!

**(09.27) thenational..

 Israeli underground wall along Gaza..

 

 **(09.27) www.daily..

 Modi vows campaign to "isolate" Pak.

 

 **(09.27) www.outlook

 Preserving Cultural Heritage

 

 **(09.27) www.reuters

 Russian and Syrian jets bomb Aleppo...

 

 **(09.27) V. Ozer

 the impossible clash between US and Ru.

 

 **(09.27) F. W. Engdahl 

 Washington Tries to Break BRICS

 

**(09.26) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 کاربرد غلط "مرحوم- شهید-فقید و ..."

 

 **(09.26) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 سخن سر دبیر

 

 **(09.26) فریبرز سنجری 

 به یاد داکتر "ترابی"

 

**(09.26) عبدالله امینی - کابل

 دیدار عاشقانۀ "غنی" و "عبدالله"

 

 **(09.26) فرستنده: بهرام رحمانی 

 جشنوارۀ سخن در دفاع از آزادی اندیشه و بیان

 

**(09.26) ناهید غزل

 پرندۀ ذهن

 

 **(09.26) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 158

 

 **(09.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 پیمانۀ شکن

 

 **(09.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یاقوت گران

**(09.26) www.middlee..

 Assad regime: War against "terrorism" will

 

 **(09.26) www.khaama

 Gulbuddin Hekmatyar may nominate for..

 

 **(09.26) K. Brinkbaumer

 Lies and Lapses on the US Campaign Trail

 

 **(09.26) www.voenews

 Russian Commandos Join Pakistan in Rare

 

 **(09.26) G. Porter

 The War Against the Assad Regime Is Not..

 

 **(09.26) T. Engelhardt 

 War, Peace, and Absurdity

 

**(09.25) موسوی

 جنون ریختن خون در ارتش امریکا - 2

 

 **(09.25) برگردان از: حمید محوی

 چرا آتش بس در سوریه شکست خورد

 

 **(09.25) عبدالله امینی - کابل

 ایران به طالبان اسلحه می دهد

 

 **(09.25) فرح نوتاش 

 مبارزات 99% در اروپا علیه TTIP- CETA

 

**(09.25) کمیتۀ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 

 درخواست ازادی زندانی سیاسی امیر امیر قلی ..

 

**(09.25) ناهید غزل

 پایگاه امید

 

 **(09.25) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 157

 

 **(09.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ستمگاری

 

 **(09.25) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دیوانگی

**(09.25) TNI Staff

 China's J-20 Stealth Fighter vs. America's..

 

 **(09.25) N. M. M.

 Ex Gitmo Teenage Captive Ordeal

 

 **(09.25) www.tolonews

 Highway Remains Closed As Clashes ..

 

 **(09.25) S. Richman

 Obama Rewards Israel's Bad Behavior

 

 **(09.25) www.atimes

 Pakistan may face EU sanctions over rights

 

 **(09.25) V. Emanuele 

 The Riots Will Continue

 

**(09.24) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 اروپا در مخمصۀ سیاسی

 

 **(09.24) ح. بریالی

 دو سالگی حکومت وحدت "غنی و عبدالله"

 

 **(09.24) بهرام رحمانی

 قتل حمید حاجی زاده(شاعر و دبیر ادبیات) و پسر 9 ساله اش!

 

**(09.24) عبدالله امینی - کابل

 ثروت "کرزی" در بانک المان

 

 **(09.24) فرستنده: کمیتۀ جوانان بلجیم 

 دادخواهی واقعی در هم کوبیدن ماشین سرکوب و کشتار دولت جمهوری اسلامی است!

 

**(09.24) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 عدم عجله در ادای فریضۀ حج بیت الله گناه نیست

 

**(09.24) ناهید غزل

 داغ

 

 **(09.24) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 156 

 

 **(09.24) ملک الشعراء استاد اسیر 

 اظهار احترام و امتنان!!!

 

**(09.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

  عرس مولانا

**(09.24) BILA

 American views on Turkey

 

 **(09.24) T. Simons

 Clinton, Trump and the Theater of Cruelty

 

 **(09.24) P. Martin

 The police murder in Charlotte, N. Carolina

 

 **(09.24) www.khaama

 US and India focus on coordination of ..

 

 **(09.24)A. Crooke

 Washington's Hawks Push New Cold War

 

 **(09.24) G. Duff

 Who Runs America's Military, Surely Not..

 

**(09.23) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 دانا و نادان - عالم و جاهل

 

**(09.23) د افغانستان د آزادی سازمان

 د حزب اسلامی گلبدین حکمتیار د راتک په اړه د افغانستان د ازادی سازمان اعلامیه

 

 **(09.23) آزاد ل.

 گدائی و دزدی در اسلام

 

 **(09.23) انجنیر داؤد اڅک

 په افغانستان کی د ملی غښتلی اوپوزیسیون د جوړیدو ضرورت

 

 **(09.23) برگردان از: آمادور نویدی

 رقابت های درونی سرمایه داری و شورش سیاسی علیه نخبگان....

 

 **(09.23) عبدالله امینی - کابل 

 معاهدۀ "صلح" با "حزب اسلامی" امضاء شد.

 

**(09.23) منصوره بهکیش 

 جمهوری اسلامی در منجلاب بی عدالتی خود فرو خواهد رفت

 

**(09.23) ناهید غزل

 شیشه های تاریک

 

 **(09.23) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 155

 

 **(09.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صبر و تحمل

 

 **(09.23) ملک الشعراء استاد اسیر

  تنگدل

**(09.23) A. Soldatov

 Putin Has Finally Reincarnated the KGB

 

 **(09.23) G. Fedorov

 Russia testing fifth-generation fighter ..

 

 **(09.23) www.bing..

 Syrian crisis reveals how the UN failed

 

 **(09.23) P. Iskenderov

 Threats to Kick Hungary Out of EU ...

 

 **(09.23) J. Cook

 US Aid Deal Gives Green Light to Israel..

 

 **(09.23) R. Beckhusen 

 Why India Wants France's Dassault Rafale

 

**(09.22) موسوی

 جنون ریختن خون در ارتش امریکا - 1

 

 **(09.22) سید موسی عثمان هستی

 حکمتیار: میراثخور قاتلین چهارده صد سالۀ تاریخ

 

**(09.22) عبدالله امینی - کابل

 تشدید تنش بین "جمعیت اسلامی" و "جنبش اسلامی"

 

 **(09.22) برگردان از: آمادور نویدی 

 در بارۀ پیروزی

 

**(09.22) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 316

 

**(09.22) ناهید غزل

 گمنام

 

 **(09.22) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 154

 

 **(09.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 حال غریبانه

 

 **(09.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 اعتذار

**(09.22) D. Larison

 A Costly Mistake in Syria

 

 **(09.22) www.khaama

 Afghanistan launches probe into alleged US

 

 **(09.22) P. Martin

 Massive police -military mobilization after..

 

 **(09.22) D.Kovalik

 Our Terrorists in Colombia:..

 

 **(09.22) E. Zuesse

 Saudis Dominate Among Suicide-Bombers

 

 **(09.22) K. Asmolov

 The situation on the Korean Peninsula

 

**(09.21) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 کنفرانس بن و تضعیف نبرد طبقاتی - 2

 

 **(09.21) نادر ثانی 

 جوهیل شورشی آوازخوانی که به خاک و خون کشیده شد، اما هرگز نمرد!

 

**(09.21) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 لمس دیوار و پردۀ کعبه به عنوان عبادت

 

**(09.21) برگردان از: حمید محوی

 شبح صلح

 

 **(09.21) عبدالله امینی - کابل 

 "غنی" امریکا نمی رود

 

**(09.21) ناهید غزل

 تابوت

 

 **(09.21) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 153

 

 **(09.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلح و صفا

 

 **(09.21) ملک الشعراء استاد اسیر 

 تاج سر

**(09.21) T. Cartalucci

 America in Asia: Arrogant, Unapologetic..

 

 **(09.21) www.in.reyters

 India blames Pakistan as Kashmir attack.

 

 **(09.21) J. Ditz

 ISIS Overruns Syrian Army Base After US..

 

 **(09.21) A. Panda

 Japan Set to Intensify S. China Sea...

 

 **(09.21) www.khaama

 Pakistani terrorists killed, 2 suicide vests..

 

 **(09.21) E. Galeano

 The empire of consumption

 

 **(09.21) P. Cockburn  

 What Next in Syria?

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه اگست 2016 

 

** آرشیف ماه جولای 2016 

 

** آرشیف ماه جون 2016 

 

** آرشیف ماه می 2016 

 

** آرشیف ماه اپریل 2016 

 

** آرشیف ماه مارچ 2016 

 

** آرشیف ماه فبروری 2016 

 

** آرشیف ماه جنوری 2016

 

 ** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

**(09.20) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 سنگار و شکم

 

**(09.20) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 حج، حج است اکبر و اصغر ندارد

 

**(09.20) عبدالله امینی - کابل

 پایان "مشروعیت" حکومت غیر مشروع "غنی - عبدالله"

 

 **(09.20) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 نابرابری بی سابقه در جهان سرمایه دارهای معاصر

 

**(09.20) غلام عسکری 

 طعمه سازی و چهره سازی، دو روش فریبکارانۀ حاکمان آخوندی

 

**(09.20) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)- بلجیم 

 گزارش اکسیون علیه اصلاحات اقتصادی وزیر "کریس پیترز"

 

**(09.20) ناهید غزل

 غرور

 

 **(09.20) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 152

 

 **(09.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل بی ریا

 

 **(09.20) الحاج حلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

**(09.20) www.outlook

 Brussels Summit on Afghanistan and H. R.

 

 **(09.20) C. Stangler

 French Worker Step Up Labor Strikes:

 

 **(09.20) P. Anastasov

 Saudi Arabia and Iran: a New Burst of ..

 

 **(09.20) www.middlee..

 Syria: U. S. -led airstrikes kill dozens of ..

 

 **(09.20) L. Lalami

 The Only Way for Muslim Americans to Be..

 

 **(09.20) www.spiegel 

 "Trump Is a Problem for the Whole World"

 

**(09.19) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 " مهم برای امنیت امریکا"

 

 **(09.19) برگردان از: آمادور نویدی

 پروژه های کردستان

 

 **(09.19) عبدالله امینی - کابل

 مکاتب ترک ها به "دوستم" تعلق می گیرد

 

 **(09.19) بهروز سورن 

 جاسوسان فعال جمهوری اسلامی در اتریش بالغ بر صد نفر است

 

**(09.19) خبرنگار ماهی سیاه کوچولو 

 گزارش از یک نبرد انقلابی دهۀ شصت

 

**(09.19) ناهید غزل

 دلگیر

 

 **(09.19) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 151

 

 **(09.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 به امید یک روز درخشان

 

 **(09.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 شور و شیرین

 

**(09.19) Y. Litvin

 America in Disarray: When Cheap ...

 

 **(09.19) S. Akbarzadeh

 Is Mahmoud Ahmadinejad about to make a

 

 **(09.19) www.khaama

 Pakistan says disappointed with President Ghani's..

 

 **(09.19) V. Katasonov

 The Federal Reserve and Its Murky Role

 

 **(09.19) I. Shamir

 The Geneva Syria "Ceasefire" Agreement

 

 **(09.19) P. Schwarz   

 The International significance of the Berlin..

 

**(09.18) موسوی

 "گلبدین" و صلح !؟ با چه کسانی !؟ 

 

 **(09.18) فریبرز سنجری 

 کمونیست هائی که چون آذرخش در سخن خویش زیستند!

 

**(09.18) عبدالله امینی- کبل

 "انسانیت" نظام آخندی

 

 **(09.18) سید موسی عثمان هستی

 سگ زرد برادر شغال است

 

 **(09.18) برگردان از: حمید بهشتی

  جاسوسی همگان توسط امریکا

**(09.18) A. Levine

 America's New Demons and the Second ..

 

 **(09.18) D. Stryker

 Cold War - 2: What's at Stake?

 

 **(09.18) Prof. J. Petras

 Inter-Capitalist Rivalries and Political Reb..

 

 **(09.18) S. Moubayed

 Iran's Ebbing Influence in Syria

 

 **(09.18) I. Reed

 Under President Trump, Will Be Forced...

 

 **(09.18) www.pravda 

 US is a source of instability in Afghanistan

 

**(09.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 کنفرانس استعماری بن و تشدید نزاع قومی

 

 **(09.17) عبدالله امینی - کابل 

 بی حیائی "کرزی" انتها ندارد

 

**(09.17) بهرام رحمانی

 در کشتار ها و اعدامهای دهۀ 60 همۀ جناح های حکومت اسلامی شرکت داشتند!

 

 **(09.17) فرستنده: علی کاظمی- ایران

ما علیه همۀ مسؤولان حکومتی شریک در قتل عام 67، اعلام جرم می کنیم!

 

**(09.17) فعالان چریکهای فدائی خلق ایران در هالند 

 گزارش از برگزاری بزرگداشت یاد قربانیان  کشتار جمهوری اسلامی در دهۀ 60

 

**(09.17) ناهید غزل

 سپیده

 

 **(09.17) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 150

 

  **(09.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 ارث پدر

 

 **(09.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اهل وفا

**(09.17) www.pajhwok

 Afghanistan needs international community support...

 

 **(09.17) A. Loewenstein

 Five decades later, Israel's brutal occupation is ..

 

 **(09.17) D. Majumdar

 Is Russia Preparing for War? 

 

 **(09.17) R. Baroud

 The Native American and the Palestinian:..

 

 **(09.17) J. Ditz

 US Signs Record $38 Billion Military Aid...

 

 **(09.17) E. Zuesse

 Why Both Clinton and Trump Are

 Corrupt

 

**(09.16) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 تعیین سرنوشت زنان توسط جنایتکاران گوناگون !

 

**(09.16) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم (فصل پنجم) - [قابل توجه نوکران و مدافعان امپریالیسم]

 

 **(09.16) برگردان از: حمید بهشتی و یادداشت پورتال

 کارنامۀ جنگ المان در افغانستان

 

 **(09.16) عبدالله امینی - کابل 

 آیا "حزب اسلامی" بد تر از "جمعیت اسلامی" است؟

 

**(09.16) چریکهای فدائی خلق ایران

 قتل عام 67 و تطهیر یکی از جلادان دهۀ 60 !

 

 **(09.16) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "خطر امنیتی" : اکنون "داعش" خود، پوشیدن برقع(چادری) را ممنوع اعلام نموده است!

 

**(09.16) P. Escobar

 China Ups the Game in the S. China Sea

 

 **(09.16) N. Pollack

 Fascism Trumps Democracy: America, A..

 

 **(09.16) J. Pomfret &

 HK pro-independence activists could ...

 

 **(09.16) www.pajhwok

 India pledges $ 1 billion for Afghanistan..

 

 **(09.16) J. Marshall

 Pushing NATO to Russia's Southern Flank

 

 **(09.16) RSN Singh

 Raheel Sharif A Disaster for Pakistan

 

**(09.15) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 پرواز چون عقاب فلکتاز می کند

 

**(09.15) سید هاشم سدید

 آنانی که جنایت و خیانت کرده اند، هیچ تفاوتی با هم ندارند!

 

  **(09.15) چریکهای فدائی خلق ایران

 شورش های مردمی امروز، نوید انقلاب مردمی فردا!

 

 **(09.15) شباهنگ راد

 اقدام وحشیانۀ رژیم جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان

 

**(09.15) سید موسی عثمان هستی

 فرق بین مجاهد آزادی و مجاهد "اسلام سیاسی"

 

 **(09.15) عبئالله امینی - کابل

 اظهاران بی معنای "غنی"

 

 **(09. 15) فرستنده: عثمان حیدری

 تداوم مبارزۀ طقاتی علیه قانون کار در فرانسه

 

 **(09.15) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 31

 

**(09.15) داکتر ظاهر تیموری

 چه عید و کدام؟

 

**(09.15) ناهید غزل

 کویر

 

 **(09.15) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 149

 

 **(09.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(09.15) ملک الشعراء استاد اسیر 

 خال تو

**(09.15) www.khaama

 22 missing Indians joined ISIS loyalists..

 

 **(09.15) www.hurriyet

 Erdogan says there is still a "long way to go"

 

 **(09.15) A. Lantier

 Germany, France propose EU  military ...

 

 **(09.15) www.yahoo

 The Latest: Syria Army Claims Shooting Down 2 Israeli..

 

 **(09.15) www.journal

 The Libyan Dilemma

 

 **(09.15) www.pravda 

 The Pussyfication of Western Democracies

 

**(09.14) موسوی

 بی اعتنائی مردم مقابل "اسلام سیاسی"

 

  **(09.14) بهرام رحمانی

 عبدالله اوجالان آزاد باید گردد! - 2

 

 **(09.14) عبدالله امینی - کابل

 اخراج پناهندگان افغان از المان

 

 **(09.14) برگردان از: حمید بهشتی

 آخرین سخنرانی

 

 **(09.14) فرستنده: مناف فلکی فر

 دولت عربستان هزاران کارگر خارجی را گرسنه رها کرده است!

 

**(09.14) فرستنده: مؤسسۀ نشر باران

 آخرین فرصت گل

 

 **(09.14) فعالان چریکهای فدائی خلق ایران در امریکا 

 گزارش از گرامیداشت یادمان شهدای دهۀ 60 در دالاس امریکا

 

**(09.14) ناهید غزل

 میعادگاه

 

 **(09.14) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 148

 

 **(09.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 کم حوصله

 

 **(09.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 افتخار آدمی

**(09.14) Aryian Farhat

 A Ray Of Sunlight

 

 **(09.14) J. Raimondo

 9/11 and the Treason of Empire

 

 **(09.14) www.khaama

 12.354 Kg of explosives exported for Kabul

 

 **(09.14) J. Shilton

 Fighting rages on in Syria in wake of US-Russia

 

 **(09.14) A. B.- Meir

 Netanyahu's Land-Grab Strategy

 

 **(09.14) J. S. Hirschhorn

 Welcome to Your Delusional Democracy

 

 **(09.14) P. Iskenderov 

 Will Russia and Turkey Change the Energy Map..

 

**(09.13) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 شکست دوکتورین "بریژینسکی"

 

 **(09.13) بیژن نیابتی

 نگاه به شرق، قمار سیاسی تازۀ اردوخان - 2

 

  **(09.13) عبدالله امینی - کابل

 عید مغاره نشینان

 

**(09.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 تفسیر احمد - 21- 3

 

**(09.13) کمیتۀ جوانان بلجیم 

 "یوسف سیلوی" کیست و کجاست؟

 

 **(09.13) احمد پرتوی

 پخش نوار یا پروژۀ خرید آبرو برای جمهوری اسلامی

 

**(09.13) ناهید غزل

 شکست

 

**(09.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 همت آزادگان

 

 **(09.13) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 147

 

 **(09.13) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شیر قالین

**(09.13) R. Urie

 And the Ship Goes Down

 

 **(09.13) T. Tanis

 Balance sheet in Syria

 

 **(09.13) www.khaama

 Nangarhar police Chief Gen. Zarawar Zahid killed

 

 **(09.13) E. Margolis

 Truth About 9/11

 

 **(09.13) www.pravda

 24 Hours in Yemen: UN, US, UK. Devastation

 

 **(09.13) B. Debritz 

 Why are women still waiting to Achieve  full

 

**(09.12) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دولت المان در تقابل با پناهجویان افغان

 

 **(09.12) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم(فصل چهارم)- [قابل توجه نوکران و مدافعان امپریالیسم]

 

**(09.12) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان قربانی 11 سپتمبر 

 

  **(09.12) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 ایده هائی در مورد سوسیالیسم و کنترول کارگری

 

**(09.12) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 آوارگان افغان را به حیث پناهندۀ سیاسی نمی خواهند

 

**(09.12) فرستنده: علی کاظمی

 یادنامۀ زنده یاد شاهرخ زمانی

 

**(09.12) ناهید غزل

 خاطرات

 

 **(09.12) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی"-  146

 

 **(09.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 نیم نگاه

 

 **(09.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به امید یک روز درخشان

**(09.12) www.khaama

 13 soldiers martyred, 94 militants killed  ..

 

 **(09.12) T. G. Carpenter

 America's Hypocrisy on Foreign "Provocation"

 

 **(09.12) www.bing..

 Imperfect deal in Syria is still worth supporting

 

 **(09.12) J. M. Melinnis

 Iran's Military Might Be Getting Ready

 

 **(09.12) www.yahoo

 Russia flaunts military might in Crimea ...

 

 **(09.12) M. Whitney 

 Stop the Fed Before it Kills Again

 

**(09.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "جلسه" و "نشست"

 

**(09.11) سپین کانوال

 د سولی نه بلکه د لوبی د بایللو پیلامه

 

  **(09.11) سیامک ستوده

 [بیانیه علیه اذیت و تحقیر افغانها در ایران]

 

**(09.11) بشیر نبی

 فرق میان انسان و حیوان، ادب است

 

 **(09.11) عبدالله امینی - کابل

 قساوت پاکستان مقابل مهاجران افغان  

 

**(09.11) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 برخی مشکلات در جنبش کارگری و جنبش انقلابی!!!

 

**(09.11) ناهید غزل

 حادثۀ طوفان

 

  **(09.11) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 145

 

**(09.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز واپسین

 

 **(09.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بهانۀ دل

 

**(09.11) T. Snider

 Broken Promises That Still Shape the World

 

**(09.11)  A. Akulov 

 Philippines: Towards China And Away...

 

 **(09.11) J. Ditz

 Taliban Storms Afghan Provincial Capital,

 

 **(09.11) www.pravda

 USA and S. Korea deliberately work to ...

 

 **(09.11) J. McKinney

 Why America and China Today Are Like..

 

 **(0911) J. Wight

 Why the Syrian People Won't Accept a Deal

 

 

 

**(09.10) موسوی

 شهادت چلم قومندان صاحب!

 

 **(09.10) حزب کار ایران (توفان)

 پیرامون مسألۀ ملی در ایران

 

 **(09.10) عبدالله امینی - کابل

 بگیریش که نگیرید

 

 **(09.10) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه ! - 3

 

 **(09.10) فرستنده: عثمان حیدری 

 همبستگی طبقاتی با اعتصاب میلیونی در هندوستان

 

**(09.10) ناهید غزل

 برگشتن

 

 **(09.10) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 144

 

 **(09.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشک تر

 

 **(09.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 زیبا و گویا

**(09.10) T. Khan

 Gulf states accuse Iran of trying to politicise

 

 **(09.10) R. Baroud

 Is Israel Pushing for a Palestinian Civil War?

 

 **(09.10) A. Beatty &

 Obama warns China over S. China Sea..

 

 **(09.10) K. Press

 Rise in Afghan army casualties as MoD ...

 

 **(09.10) N. Pollack

 The American Way: Indefinite Detention

 

 **(09.10) S. Fisher

 The Rise of the Populists

 

**(09.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 "احمد شاه مسعود" جاسوس همه کس - 2

 

**(09.09) دگرمن احمد کندهاری

 اردوی نا متجانس یا "اردوی ملی افغانستان" - 7

 

 **(09.09) عبدالله امینی - کابل

 "هفته شهید"، روز قتل "احمد شاه مسعود"

 

 **(09.09) برگردان از: آمادور نویدی

 مبارزه برای جهانی بهتر

 

**(09.09) ناهید غزل

 یقین

 

 **(09.09) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 143

 

 **(09.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز حساب

 

 **(09.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 جولان شاعر

**(09.09) P. Butler

 Arab Spring: The Fall of All Freedom

 

 **(09.09) C. Sands &

 As the Taliban advances in Helmand, Afghan soldiers..

 

 **(09.09) B. Khan

 Has Israel Effectively Colonized the US:

 

 **(09.09) D. Majmudar

 How Russia and China Could Strike the.

 

 **(09.09) J. Ditz

 Obama Won't Promise Not To Launch

 

 **(09.09) T. R. Mohaty 

  Pakistan: Khyber Pakhtunkhwa Slow Burn

 

**(09.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 امپریالیسم مشوق کشت تریاک در افغانستان

 

 **(09.08) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم (فصل سوم)- [قابل توجه نوکران و مدافعان امپریالیسم]

 

 **(09.08) عبدالله امینی - کابل

 تحقق پیشگوئی آقای داکتر "میر عبدالرحیم عزیز"

 

 **(09.08) بهرام رحمانی

 "عبدالله اوجالان" آزاد باید گردد! - 1

 

**(09.08) ناهید غزل

 برای خودم، باور ندارم

 

 **(09.08) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 142

 

 **(09.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 بهار و غربت

 

 **(09.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار خون

**(09.08) www.khaama

 Abdullah talks about unity govt. duration..

 

 **(09.08) M. Statement

 Empowerment and Enlightenment

 

 **(09.08) B. Kauffman

 The Empire versus Little America

 

 **(09.08) M. E. Yepe

 The Other War Crime in the Balkans

 

 **(09.08) G. Leupp

 The US Election: an Exercise in Mendacity

 

 **(09.08) K. Mizokami 

 What We Know About China's New Bomber

 

 **(09.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 چرا "هاشمیان" دروغ می گوید؟؟؟

 

**(09.07) عبدالله امینی - کابل 

 حمله بر قلب کابل

 

**(09.07) سیامک ستوده

 تاریخ اسلام

 

**(09.07) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 21 - 2

 

**(09.07) ناهید غزل

 دردناکتر از مرگ

 

 **(09.07) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 141

 

 **(09.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

 **(09.07) ملک الشعراء استاد اسیر  

 نومیدی ها

**(09.07) www.khaama

 30 Killed , over 90 wounded in twin explosions in Kabul

 

 **(09.07) V. Popov

 Alienation Between the West and the Muslim

 

 **(09.07) P. Cockburn

 Kurds to Fight to Death to Stop Turkey...

 

 **(09.07) D. Sharkov

 Putin Claims Successor Must Be "Young

 

 **(09.07) P. Martin

 The most unpopular candidates in American

 

 **(09.07) J. Ditz 

 US, Russia Again Fail to Reach Syria Deal

 

**(09.06) موسوی

 در پس پردۀ لبخند ها و غریدن ها - 2

 

 **(09.06) عبدالله امینی - کابل

 خطر شعله ورشدن جنگ در شمال

 

 **(09.06) برگردان از: حمید محوی

 تسخیر شمال سوریه توسط ایالات متحده، ناتو و ترکیه:

 

 **(09.06) برگردان از: آمادور نویدی

 محور چین بازار های جهان، محور واشنگتن جنگهای جهانی..

 

 **(09.06) سیامک ستوده 

 چگونه افراد ارتجاعی با "محبوب القلوب" شدن خود، مردم را فریبب می دهند

 

**(09.06) ناهید غزل

 پل رفاه

 

 **(09.06) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 140

 

 **(09.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 زور شاعران!!!

 

 **(09.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صبر و تحمل

**(09.06) www.outlook..

 Afghanistan Never Begs Peace from Taliban

 

 **(09.06) K. Yao

 G 20: Xi says rising protectionism threatens

 

 **(09.06) V. Prashaed

 Powder Keg: the Rage in Urban America

 

 **(09.06) E. Zuesse

 The FBI's Fake "Investigation" of Hillary's..

 

 **(09.06) B. V. Auken

 The ouster of Brazil's  Workers Party govt.

 

 **(09.06) S. Roblin

 The Tu-95 Bear: Russia Has Its Very Own.

 

**(09.05) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 عصر ستایش از خاینان

 

 **(09.05) حزب کار ایران (توفان)

 حضور هواپیماهای جنگندۀ روسیه در ایران

 

 **(09.05) م. ن. "مستجاب" - بلغاریا 

  «هاشمیان» - غول بی شاخ  و دمب

 

**(09.05) عبدالله امینی - کابل 

 استعفای "سید احمد گیلانی"

 

**(09.05) شباهنگ راد 

 زندانیان سیاسی و نظام در دهۀ 60

 

**(09.05) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 315

 

**(09.05) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  198

 

 **(09.05) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 122

 

**(09.05) ناهید غزل

 یخبندان غرور

 

 **(09.05) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 139

 

 **(09.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پیری اگر نباشه

 

 **(09.05) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گوش کر

**(09.05) www.dw..

 After Karimov's departure, Uzbekitan's future unsure

 

 **(09.05) R. Parry

 America's Journalistic Hypocrites

 

 **(09.05) D. Majumda

 China Is Building a New Long-Range Bomber

 

 **(09.05) www.pajhwok

 Fall of Hesarak may impinge on Kabul, Nangarhar

 

 **(09.05) www.yahoo

 Russia will deploy a division of troops about

 

 **(09.05) J. W. Carder 

 US Hawks Use UN Report to Call for ...

**(09.04) عبدالله امینی - کابل

 توطئۀ دیگر امریکا: تشکیل نیروی "دفاعی مستقل"

 

 **(09.04) سازمان زنان 8 مارچ(ایران و افغانستان)

 دادخواهی واقعی در کوبیدن ماشین سرکوب، کشتارو ترور جمهوری اسلامی است!

 

 **(09.04) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 تفسیر احمد - 21- 1

 

**(09.04) بهرام رحمانی 

 اعترافات جانیان حکومت اسلامی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و وظایف ما!

 

**(09.04) برگردان از: حمید محوی 

 چین و سوریه

 

**(09.04) ناهید غزل

 تجربه

 

 **(09.04) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 138

 

 **(09.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل جبون

 

 **(09.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رضای کردگار

**(09.04) www.pajhwok

 17 including 4 bombers dead, 52 wounded..

 

 **(09.04) D. Rosen

 Love and Terror: Sex as a Weapon

 

 **(09.04) www.global

 Terrorist Retreat? Syrian Army Overruns ...

 

 **(09.04) J. Raimondo

 The Other Speech: Hillary the Hawk Spreads

 

 **(09.04) C. Hallinan

Turkey's Coup: Winners and Losers

 

 **(09.04( W. Engdahl

 Washington Plays Nuclear Chicken New With China

 

**(09.03) دپلوم انحنیر خلیل الله معروفی

 قطعاتی از شعرای نامدار  دری

 

 **(09.03) موسوی

 توطئه ای که می باید افشاء شود!

 

 **(09.03) عبدالله امینی - کابل

 "غنی"  تاجیک و ازبک را به جنگ انداخت

 

 **(09.03) برگردان از: آمادور نویدی 

 چرا اوباما جلو شکست انقلاب سبز ایران را نگرفت

 

**(09.03) مادران پارک لالۀ ایران / دورتموند 

 مراسم یادمان بیست و هشتمین سالگرد جانباختگان تابستان 67

 

**(09.03) ناهید غزل

 بغض دلتنگی

 

 **(09.03) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 137

 

 **(09.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

 **(09.03) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گواه عشق

**(09.03) www.pajhwok

 Logar landmine blast claims lives of 5 NDS operatives

 

 **(09.03) P. Giraldi

 The Obstacle to Peace

 

 **(09.03) W. Engdhal

 Top USA National Security Officials Admit..

 

 **(09.03) J. Thomas

 US Cultural Colonization in Asia Pacific

 

 **(09.03) S. Rafi

 War in Syria takes an ethnic turn

 

 **(09.03) A. Moss 

 What's Really Behind the Election

 

**(09.02) موسوی

 در پس پردۀ لبخند ها و غریدن ها- 1

 

 **(09.02) عبدالله امینی - کابل

 "دوستم" در انتقاد از "غنی" به "عبدالله" پیوست

 

 **(09.02) بهرام رحمانی

 مصاحبۀ رادیو زمانه با بهرام رحمانی

 

 **(09.02) برگردان از: حمید محوی  

 فرانسه پشتیبان تروریسم؟ - 9

 

**(09.02) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 پنجم شهریور[سنبله] 95 در خاوران

 

**(09.02) سیامک ستوده 

 آگهی صیغه در هفته نامۀ "ایران استار" و توقف آن در پی اعتراض زنان

 

**(09.02) ناهید غزل

 حریر ابر

 

 **(09.02) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 136

 

 **(09.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 شب زنده دار

 

 **(09.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خواب پریشان

**(09.02) S. Harris &

 American Mom Held by A. Militants Pleads

 

 **(09.02) P. Escobar

 Brazil's Dilme Roussoff, a Woman of Honor.

 

 **(09.02) N. Litovkim

 New Russian cruise missiles to hit targets for

 

 **(09.02) D. Lazare

 Obama''s Imperial Mideast Policy Unravels

 

 **(09.02) M. E. Yepe

 The New Cold War Between the US and China

 

 **(09.02) M. N. Katz

 Understanding Syria's Many Conflict

 

**(09.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 هزاران افغان و پاکستانی در استخدام نظام آخندی ایران

 

 **(09.01) سید هاشم سدید 

 منتظرم باش؟

 

**(09.01) عبدالله امینی - کابل

 توافق "غنی" و "عبدالله" ملی و مردمی نیست

 

 **(09.01) فرح نوتاش

 دموکراسی در اروپا، فاجعۀ ملی در ایران و ... اردوخان

 

 **(09.01) فرستنده: عثمان حیدری 

 یادمان جانباختگان دهۀ 60 - نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم

 

**(09.01) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 314

 

**(09.01) ناهید غزل

 بی پناه

 

 **(09.01) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 135

  

 **(09.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 محفل احزان

 

 **(09.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 مرد و زن

**(09.01) J. Ditz

 Turkey Extends Anti-Kurd Airstrikes Into N. Iraq.

 

 **(09.01) A. H. Cordesman

 China's Evolving Military Strategy and the Reorganization

 

 **(09.01) www.khaama

 Explosion killed 6 members of a single family in South..

 

 **(09.01) A. Bach

 Sorrow and Grace in Palestine

 

 **(09.01) Y. Torbati &

 U. S., India sign military logistics agreement 

 

 **(09.01) J. Lott

 Why the Military-Industrial Complex Loves Hillary