AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

**(02.02) سازمان انقلابی افغانستان

 ماهیت رقابت های امپریالیستی را با مبارزه علیه امپریالیزم افشاء نمائیم

 

 **(02.02) سید هاشم سدید

 بهانه ای بر تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست- 3

 

 **(02.02) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 فرهنگ سرمایه داران علیه زحمتکشان عمل می کند

 

 **(02.02) ژباړه : فرهاد و یاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 4

 

 **(02.02) برگردان از: آمادور نویدی

 از بی تفاوتی متنفرم

 

 **(02.02) آزاد ل. 

 اسلام، ملا و ما مردم - 2

 

**(02.02) عبدالله امینی - کابل 

 روز های دشوار "عبدالله"

 

**(02.02) حزب کار ایران(توفان)

 پدر خواندۀ سیاهکار انقلاب ایران به گور رفت

 

 **(02.02) بهرام رحمانی 

 "کولبران قاچاقچی" و "قاچاقچیان حکومت اسلامی"!

 

**(02.02) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زیار - شماره 24

 

 **(02.02) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زیار - شماره - 23

 

**(02.02) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  203

 

**(02.02) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 127

 

**(02.02) ناهید غزل

 باران

 

 **(02.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 چربی زبان

 

  **(02.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آتش هجران

**(02.02) J. Wight

 Muslim Bans, White Supremacy and Fascism in Our time

 

 **(02.02) A. B. Khalil

 Pakistan and China: Don't Fear Chabahar Port

 

 **(02.02) www.khaama

 Pakistan claims soldier killed from Afghanistan

 

 **(02.02) V. Mikhin

 Saudi Arabia on the Cusp of Fundamental Change

 

 **(02.02) H. Nafaa

 The Arabs, the US and Trump

 

 **(02.02) P. Cockburn  

 Trump's "Muslim Ban" Will Only Lead to More Terrorist..

 

**(02.01) موسوی

 "دیگ به دیگچه میگه، رویت سیاه" - 2 

 

 **(02.01) ش. آهنگر

 پیرامون مسألۀ ملیت ها و وحدت ملی در افغانستان

 

 **(02.01) درویش وردک 

 دوه شپیتم مجلس (په توحید کی) - 13

 

**(02.01) عبدالله امینی - کابل

 روابط پنهانی جمعیت و شورای نظار با "آی. اس. آی"

 

**(02.01) فرستنده: بهرام رحمانی

 دانش آموز - شمارۀ 10

 

**(02.01) ناهید غزل

 سکوت مرگ

 

 **(02.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دین من

 

 **(02.01) ملک الشعراء استاد اسیر 

 کعبۀ دل

**(02.01) Colin P.

 Hezbollah Is Winning the War in Syria

 

 **(02.01) H. Hassan

 ISIL has evolved into something more dangerous

 

 **(02.01) www.voanews

 Lure of Sex Trade Highlights Plight of Young Refugees

 

 **(02.01) D. Larison

 Reviewing Obama's Flawed Foreign Policy Record

 

 **(02.01) M. J. Sinato

 Trump's Muslim Ban: Another Symptom of the War on Terror

 

 **(02.01) S. R. Sheikh

 Trump's Nationalism Facilitating China's Rise to Global..

 

**(01.31) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 علل عروج دونالد ترمپ

 

 **(01.31) حزب کار ایران (توفان)

 انقلاب اکتوبر، بلشویکها و حزب لنینی

 

 **(01.31) عبدالله امینی - کابل 

 افزایش کشمکش درونی طالبان

 

**(01.31) شمس الدین امانتی 

 سقف 30 کلاس [صنف] در قصر قند، بر اثر بارندگی فرو ریخت!

 

**(01.31) ناهید غزل

 آسوده

 

 **(01.31) ملک الشعراء استاد اسیر

 درنگ دگر

 

 **(01.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شعر شاعر

**(01.31) R. Hsiao & 

 "America First" Versus "One China"

 

 **(01.31) K. Gannon

 Former warlord's return could shake up Afghan politics

 

 **(01.31) www.pravda

 Russia fully prepared for possible nuclear attack

 

 **(01.31) E. London

 Thousands demonstrate across US against Trump's

 

 **(01.31) www.dw

 Trump and May reaffirm commitment to NATO in ...

 

 **(01.31) J. Ditz

 Trump Order for "great Rebuilding" of US Military

 

**(01.30) سید هاشم سدید

 برخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد! - 2

 

 **(01.30) فرستنده: و ویراستار: احمد پوپل 

 سال 1747 میلادی باز تولد یک کشور کهن

 

**(01.30) درویش وردک

 دوه شپیتم مجلس (په توحید کی) - 12

 

 **(01.30) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 دروغ گفتن به انرژی بیشتری ضرورت دارد!

 

**(01.30) عبدالله امینی - کابل

 حملۀ "قانونی" بر "عبدالله"

 

**(01.30) ناهید غزل

 سرگشتگی

 

 **(01.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گزند انتقام

 

 **(01.30) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سیاه و سفید

**(01.30) www.outlook

 From the Diary of an Afghan Woman

 

 **(01.30) A. Rosas

 How the Fight Trump's Racist Immigration Policies

 

 **(01.30) B, D. Ersoz

 Interpreting the new US President: Trumpslation

 

 **(01.30) J. St. Clair

 Roaming Charges: Populism With in Inhuman Face

 

 **(01.30) M. Mandl

 The Duma's war on women

 

 **(01.30) J. Ditz 

 Trump Sign Order Limiting Immigration From Muslim ...

 

**(01.29) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبۀ Die Rote Fahne با دو تن از رهبران MLPD - بخش دوم

 

 **(01.29) سید هاشم سدید

 پایان سخن هنوز باقی ست!

 

 **(01.29) برگردان از: آمادور نویدی

 چگونه مذاکرۀ ایران، روسیه و ترکیه می تواند به بحران سوریه کمک کند

 

 **(01.29) عبدالله امینی - کابل

 اعتراف "قانونی" به خیانت "مسعود"

 

**(01.29) نادر ثانی

 بوی گند و عجز و لابۀ خائنانۀ چاپلوسان سرمایه

 

 **(01.29) بهرام رحمانی

 در رابطه با فاجعۀ "پلاسکو": عزاداری کافی نیست باید اعتراض کرد!

 

 **(01.29) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 علت اصلی فاجعۀ پلاسکو وجود جمهوری اسلامی سرمایه داری است

 

**(01.29) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 336

 

**(01.29) ناهید غزل

 جوهر نام

 

 **(01.29) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل ناتوان

 

 **(01.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عینک انصاف

**(01.29) E. London

 Breakdown in Mexico-US relations as Trump...

 

 **(01.29) www.voanews

 Official: Afghan Border Guard Killed in Clashes with..

 

 **(01.29) A. Akulov

 Russia Launches a New Borei-A Class Submarine

 

 **(01.29) P. Street

 The Empire Has No Clothes

 

 **(01.29) V. Prashad

 Trump and the Decline of American Unipolarity

 

 **(01.29) J. Raimondo 

 Trump's First Big Mistake

 

**(01.28) سید هاشم سدید

 برخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد! - 1

 

 **(01.28) محسن نوربخش

 ترمپ، مظهر به قدرت رسیدن نژادپرستان افراطی در امریکا

 

 **(01.28) برگردان از: ا. م. شیری

 داوس 2017 به منزلۀ سمبول پایان دورۀ جهانی سازی

 

 **(01.28) عبدالله امینی - کابل

 شورای غیر قانونی در دولت غیر قانونی

 

 **(01.28) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 مردم تهران پس از فاجعۀ پلاسکو

 

**(01.28) فرستنده: مناف فلکی فر 

 چریکهای فدائی خلق ایران برگزار می کنند:

 

**(01.28) ناهید غزل

 هویت من

 

 **(01.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

 **(01.28) ملک الشعراء استاد اسیر

 راه ناپیدا

 

**(01.28) www.voanews

Afghan Authorities Accuse Iran of Using Taliban..

 

 **(01.28) J. Kavanagh

 Game Change: Syria, Interrupted

 

 **(01.28) J. W. Whitehead

 Has the American Dream Become The American Nightmare?

 

 **(01.28) J. Kitfield

 The Hidden Forces That Will Shape Trump's Presidency

 

 **(01.28) J. Ditz

 Trump to Impose Syria Refugee Ban, Block Visitors From

 

 **(01.28) A. Vltchek

  With President Trump at helm, Japan feeling adrift..

**(01.27) موسوی

 "دیگ به دیکچه میگه، رویت سیاه" - 1

 

 **(01.27) فرستنده: دپلوم انجنیرنسرین معروفی 

 خاطرۀ شهید قیوم رهبر را گرامی داریم

 

**(01.27) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 3

 

 **(01.27) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه! - 9

 

 **(01.27) صبا راهی

 به دورۀ تاریک اندیشی خوش آمدید!

 

 **(01.27) عبدالله امینی - کابل

 خویش خوری سیما سمر

 

 **(01.27) فرح نوتاش

 نه ... آقای نتان یاهو

 

**(01.27) ناهید غزل

 داستان

 

 **(01.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل مهجور

 

 **(01.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وطن روان من است!!!

**(01.27) Sender: Dip. Ing. Nasrin Maroofi

 Qaium Rahbar zu ehrenden Angedenken

 

**(01.27) M. Harris

 Dawn of the Resistance

 

 **(01.27) A. Panda

 Pakistan Pledges a Hot Finish for "Cold Start"

 

 **(01.27) www.khaama

 Taliban earn $4.8 million annually from Kajaki Dam

 

 **(01.27) A. Vltchek

 The Asian Realignment

 

 **(01.27) P. Symondo

 Trump threats on S. China Sea Heighten "risk of nuclear war

 

 **(01.27) J. Ditz 

  Report: Trump to Ban Citizens of Seven Countries Visiting

 

**(01.26) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 بیانیۀ "دونالد ترمپ" و طبقۀ حاکم امریکا

 

 **(01.26) قاسم باز 

 عرض تسلیت

 

**(01.26) بهرام رحمانی

 تجارب و درسهای آموزندۀ سیاسی، علمی و انسانی روژاوا!

 

 **(01.26) عبدالله امینی - کابل 

 سیر نزولی شهرت و اعتبار "عبدالله" در میان تاجکان

 

**(01.26) نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-خارج کشور

 پیام تألم و همبستگی ... به بازماندگان فاجعۀ آتش سوزی

 

 **(01.26)  فرستنده: عثمان حیدری 

 جمهور اسلامی مسؤول فاجعۀ پلاسکو

 

**(01.26) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 335

 

**(01.26) ناهید غزل

 دام نفس های من

 

 **(01.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 زیبا و گویا

 

 **(01.26) ملک الشعراء استاد اسیر 

 ارث پدر

**(01.26) www.business..

 Afghan official: Pakistan and Iran are providing aid ...

 

 **(01.26) G. Benmayor

 Toward a  multipolar world

 

 **(01.26) R. Paul

 Trump's Foreign Policy: An Unwise Inconsistency?

 

 **(01.26) F. Siniora

 What the New US president must do in the Arab world

 

 **(01.26) J. Ditz

 White House Vows to Keep China From Claiming..

 

 **(01.26)D. Swanson 

 Why Impeach D. Trump?

 

**(01.25) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکلمۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست- 2 

 

 **(01.25) برگردان از: آمادور نویدی

 اتحاد ایران، روسیه و چین برای جهانی بهتر

 

**(01.25) درویش وردک

 دوه شپیتم مجلس (په توحید کی) - 11 

 

 **(01.25) عبدالله امینی - کابل

 احمد ولی مسعود "تیوری" پخش می کند

 

 **(01.25) فرستنده: علی صدارت

 بیانیۀ همجا: مسؤولیت جنایات و سیاستهای مخریب رفسنجانی ..

 

**(01.25) صبا رها

 ترامپ نژادپرست زن ستیز: سقط جنین ممنوع

 

**(01.25) ناهید غزل

 تکرار

 

 **(01.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 سال نو مبارک

 

 **(01.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خار غم

 **(01.25) F. Shahbazov

 Azerbaijan's Growing Military Cooperation With Pak.

 

 **(01.25) B. Kampmark

 Ignored Ironies: Women , Protest and D. Trump

 

 **(01.25) www.khaama

 Pakistan preparing for "tough talk" with Afghanistan

 

 **(01.25) A. Gorka

 Saudi-led Coalition Ready To Join Fighting in Syrian..

 

 **(01.25) J. Raimondo

 Trump Against the World

 

 **(01.25) D. Harrison  

 Western media Whips up war hysteria

 

**(01.24) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبۀ Die Rote Fahne با دو تن از رهبران MLPD - بخش اول

 

 **(01.24) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 کودکان و زنان تهیدست، قربانیان اصلی جنگ امریکاست!

 

 **(01.24) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 رسم غذا خوردن بر رور دسترخوان واحد

 

**(01.24) عبدالله امینی - کابل

 بی آبروئی "غنی" و "عبدالله"

 

**(01.24) شباهنگ راد 

 سهل انگاری و بی مبالاتی نظام، جان ده ها کارگر را گرفت

 

**(01.24) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 334

 

**(01.24) ناهید غزل

 آتشگاه

 

 **(01.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

 **(01.24) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گذشت دوران

**(01.24) S. R. Sheikh

 China is Changing the M. East's Geo-political Dynamics

 

 **(01.24) D. Burke

 Imam delivers message to Trump at inaugural service

 

 **(01.24) www.khaama

 ISIS actively recruiting in Kunar Province..

 

 **(01.24) www.wsws

 Massive worldwide protests against Trump ...

 

 **(01.24) J. Ditz

 Trump Hypes Messile Defense Systems Targeting...

 

 **(01.24) J. Pace & 

 Trump praises the CIA, bristles over inaugural ...

 

**(01.23) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکلمۀ باقی مانده های دلیل تغییر چیست

 

 **(01.23) ش. آهنگر

 آیا جنگ طالبان یک جنگ مقاومت ملی است؟ - 2

 

 **(01.23) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 مردن در دفاع از ناموس شهادت است!

 

**(01.23) صبا راهی

 راهپیمائی بزرگ زنان امریکا

 

 **(01.23) عبدالله امینی - کابل

 "گیلانی" بمرد

 

 **(01.23) برگردان از: ا. م. شیری 

 نه، لنین به خواب ابدی فرو نرفت....

 

**(01.23) بهرام رحمانی

 به درخواست به حق و عادلانۀ چهار هنرمند ایرانی ...

 

 **(01.23) صبا راهی 

  کشته شدن فجیع کارگران آتش نشانی و کارگران تولیدی ...

 

**(01.23) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 333

 

**(01.23) ناهید غزل

 حافظه

 

 **(01.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 داغ هجران !!!

 

 **(01.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صبر و تحمل

**(01.23) P. Street

 Divide and Rule: Class, Hate, and the 2016 Election

 

 **(01.23) P. Dolack

 Eight People Own as Much as Half the World

 

 **(01.23) www.aopnews

 EU Urges Afghan Govt. to Tackle Violence Against..

 

 **(01.23) D. Majumdar

 Get Ready, NATO: The Secret Reason Why Russia's..

 

 **(01.23) P. Martin

 Trump's fascistic diatribe: On the road to W.W. 3

 

 **(01.23) S. Frasser &.

 Turkish Assembly Passes Polemic Bill to Boost Erdogan

**(01.22) موسوی

 "اوباما"؛ ورزیده ترین، وفادارترین، هارترین و ... نوکر سرمایه!

 

 **(01.22) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 دموکراسی سرمایه داری ...

 

 **(01.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 تحول در سیاست امریکا؟!

 

 **(01.22) ملال نظام 

 اظهار تسلیت

 

**(01.22) ضیاء - سیدنی- استرلیا 

 استاد خلیل گداز یا: افتخار هنر موسیقی در کشور ما

 

**(01.22) عبدالله امینی - کابل 

 خوشحالی "غنی" و "عبدالله"

 

**(01.22) حزب کارایران (توفان)

 مسبب و مسؤول اصلی فاجعۀ پلاسکو جمهوری اسلامیست

 

 **(01.22) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 دست اندرکاران رژیم منفور جمهوری اسلامی  باعث ...

 

**(01.22) ناهید غزل

 تندیس خیال

 

 **(01.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شکست دل

**(01.22) F.-S. Gady

 Cold Start: India to Deploy Massive Tank Army Along..

 

 **(01.22) P. D. Miller

 How World War 3 could begin in Latvia

 

 **(01.22) P. R. Pillar

 Ideological Warfare Against Nonviolent Political Islam

 

 **(01.22) www.aopnews

 Taliban Attack Kills 16 Afghan Police Personnel

 

 **(01.22) T. Meyssan

 The Confession of the criminal John Kerry

 

 **(01.22) www.wsws 

 The inauguration of D. Trump:

 

**(01.21) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 انتقام پوتین

 

 **(01.21) درویش وردک 

 دوه شپیتم مجلس (په توحید کی) - 10

 

**(01.21) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اعتراض بیجینگ

 

 **(01.21) قیس کبیر 

 زندگی سرخودتان باشد

 

**(01.21) عبدالله امینی - کابل 

 میراث اوباما برای افغانستان: نا امنی و دولت مزدور

 

**(01.21) فرستنده: مناف فلکی فر 

 حق کشی ها و تعرضات کارفرمایان به حقوق کارگران!

 

**(01.21) برگردان از: ا. م. شیری

 اقتصاد رقمی، آیندۀ درخشان بشر یا حباب بازار سهام؟

 

**(01.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 آتشزبانی

 

 **(01.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار جانفزا

**(01.21) M. Goodman

 America's Russian Problem

 

 **(01.21) C. Hallinan

 Is Europe Heading for a "Lexit"?

 

 **(01.21) N. J. s. Davies

 Obama's Bombing Legacy

 

 **(01.21) www.yahoo

 Putin: Obama administration trying to undermine Trump.

 

 **(01.21) www.khaama

 Taliban can carry on insurgency for a very long time:

 

 **(01.21) C. Marsden 

 The Trump presidency and the coming conflict

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه دسمبر 2016 

 

** آرشیف ماه نومبر 2016

 

** آرشیف ماه اکتوبر 2016 

 

** آرشیف ماه سپتمبر 2016 

 

** آرشیف ماه اگست 2016 

 

** آرشیف ماه جولای 2016 

 

** آرشیف ماه جون 2016 

 

** آرشیف ماه می 2016 

 

** آرشیف ماه اپریل 2016 

 

** آرشیف ماه مارچ 2016 

 

** آرشیف ماه فبروری 2016 

 

** آرشیف ماه جنوری 2016

 

 ** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

**(01.20) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انتقال کانون بحران به خاور دور و یا ...؟

 

 **(01.20) ش. آهنگر

 آیا جنگ طالبان یک جنگ مقاومت ملی است؟ - 1

 

 **(01.20) عبدالله امینی - کابل 

 صاحب منصبان امریکائی و فروش سلاح به مخالفان

 

**(01.20) فرستنده: مناف فلکی فر 

 گرامی باد 16 آذر [قوس]، روز دانشجو:

 

**(01.20) بهرام رحمانی

 شاهین نجفی و آرش سبحانی؛ این کجا و آن کجا؟!

 

**(01.20) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 210

 

**(01.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وعدۀ امروز

 

 **(01.20) ملک الشعراء استاد اسیر 

 همه کس ایرانی است!!!

**(01.20) A. Farhat

 You!! Who Call Yourself A Believer

 

 **(01.20) www.pajhwok

 400 acres of Behsud land retaken from grabbers

 

 **(01.20) S. M. Walt

 Barak Obama Was a Foreign-Policy Failure

 

 **(01.20) A. Lantier

 Chinese President Xi Jinping warns of trade war in speech

 

 **(01.20) K. Ulc

 Russia's Secret Weapon to Invade the Baltics and crush..

 

 **(01.20) L. M. Vance

 The US, China, and Taiwan

 

 **(01.20) G. Doctorow 

 Trump's Remaking of US Foreign Policy

 

**(01.19) نسرین معروفی و خلیل الله معروفی

 امتنان از سایت "رزمندگان"

 

 **(01.19) نسرین معروفی و خلیل الله معروفی

 امتنان از سایت "خروش رعد"

 

**(01.19) خلیل الله معروفی

 امتنان از سایت AAO 

 

 **(01.19) خلیل الله معروفی

 امتنان از پورتال AGO

 

**(01.19) سازمان انقلابی افغانستان

 نیروی لایزال توده ها، سرنگونی امپریالیست ها و ایادی پوشالی!

 

 **(01.19) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د سعیدالرحمن لیکنه)

د افغانستان زیارکښه ښځې د دری ستمونو لاندې ژوند کوي

 

 **(01.19) عبدالله امینی - کابل

 ننگرهار برباد خواهد رفت

 

 **(01.19) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 2

 

**(01.19) صبا راهی

 در شادمانی مرگ رفسنجانی

 

 **(01.19) بهروز سورن 

 نقش رسانه های وابسته در حفظ نظام ولایتی ...

 

**(01.19) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 332

**(01.19) D. Macaray

 Four Reasons Trump Will Quit

 

 **(01.19) J. McBeth

 Inside the cauldron of Indonesian -ISIS terror

 

 **(01.19) www.khaama

 Istanbul nightclub attack suspect trained in Afghanistan

 

 **(01.19) M. Gessen

 Russia, Trump and Flawed Intelligence

 

 **(01.19) J. ONeill

 Syria and the US: More Truths Emerge

 

 **(01.19) A. Sahgal  

 Why India's ICBM Tests Rile China

 

**(01.18) موسوی

 انفجار قندهار ادامۀ جنگ نیابتی

 

 **(01.18) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زمستان سرد و بدبختی های زحمتکشان، ننگ بر چپاولگران و غارتگران!

 

 **(01.18) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 1

 

 **(01.18) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا و رقابت برای سلطۀ جهانی

 

 **(01.18) ضیاء- سیدنی- استرلیا

 " نمی دانم خنده کنم یا گریه..."

 

 **(01.18) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ رفیق شهید "قاسم سیادتی"

 

**(01.18) عبدالله امینی - کابل 

 صد ها قربانی در راه به سوی اروپا

 

**(01.18) برگردان از: ا. م. شیری

 نیمی از جهان به غارت رفته

 

**(01.18) ملک الشعراء استاد اسیر

  ستارۀ روشن

 

 **(01.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سرشک دو چشمان

**(01.18) J. St. Clair

 Did the Elites Have Martin Luther King Jr. Killed?

 

 **(01.18) www.pravda

 Nuclear weapons deterrence status is changing

 

 **(01.18) www.khaama

 Senior government official shot dead in Baghlan

 

 **(01.18) C. A. preble

 The Real Culprit in Defense Spending 

 

 **(01.18) J. Ditz

 Trump Suggests Lifting Russia Sanctions for Nuclear

 

 **(01.18) A. Tsukanova

 Ukraine and the US: the Devious Plans of Two...

 

**(01.17) نسرین معروفی و خلیل معروفی 

 سپاس از دوستان غمشریک

 

**(01.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ترمپ در تقابل با محافظه کاران جدید

 

 **(01.17) درویش وردک

 دوه شپیتم مجلس (په توحید کی) - 9

 

 **(01.17) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 32

 

**(01.17) برگردان از: حمید بهشتی 

 اهالی یمن را نجات دهید

 

**(01.17) عبدالله امینی - کابل

 گسترش وهابیت در افغانستان

 

 **(01.17) بهروز سورن 

  در اعماق چه می گذرد؟ - 4

 

**(01.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شور محشر

 

 **(01.17) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مست باده

**(01.17) A. Levine

 Are Democrats Still the Lesser Evil?

 

 **(01.17) www.khaama

 Explosion kills 7 civilians in East of Afghanistan

 

 **(01.17) A. Eleiba

 Looking south

 

 **(01.17) www.huffington

 Rep. John Lewis: Trump Is Not A "Legitimate President"

 

 **(01.17) D. Majumda

 Russia's Scary S-400 Air Defense System is Now..

 

 **(01.17) www.spiegel

 War and Peace

 

**(01.16) داکتر محمد قراگوزلو 

 صف بندی های جنبش ملی اسلامی! دوران پسا رفسنجانی

 

**(01.16) درویش وردک

 دوه شپیتم مجلس (په توحید کیب) - 8

 

 **(01.16) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

  حکم غض البصر

 

**(01.16) عبدالله امینی - کابل 

 دیپلماسی مبتذل کاکای "غنی"

 

**(01.16) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 331

 

**(01.16) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 36

 

**(01.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل جبون !!!

 

 **(01.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رمز و ایما

 

**(01.16) V. Prashad

After Aleppo: the State of Syria

 

 **(01.16) M. Nichols

 Iran nuclear deal working, wise for Trump to uphold?

 

 **(01.16) www.economist

 Obituary: Akber Hashemi Rafsanjani died on ...

 

 **(01.16) www.khaama

 Russia calls on Taliban to renounce violence launch 

 

 **(01.16) M. Mandl

 The Bed Losers (And What They Fear Losing)

 

 **(01.16) E. Sommer

 U. S.-China War: a Danger Hidden from the American

 

**(01.15) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 رابطۀ اخراج پناهندگان با ختم منافع دولت های متحجر

 

 **(01.15) پوهاند داکتر عثمان تره کی

 اظهار تسلیت

 

 **(01.15) شکیب امان

 تعزیت نامه

 

 **(01.15) حمید انوری 

 عرض تسلیت

 

**(01.15) بهرام رحمانی 

 علی اکبر هاشمی رفسنجانی: سردار اصلاحات یا سردار سانسور، اختناق و ترور!

 

**(01.15) عبدالله امینی - کابل

 اخراج سه هزار کارگر از بگرام

 

**(01.15) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 330

 

**(01.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز حساب

 

 **(01.15) ملک الشعراء استاد اسیر 

 داغ هجران!!!

 

**(01.15) S. Stewart

 Al Qaeda In 2017: Slow And Steady Wins the Race

 

 **(01.15) www.pravda

 D. Trump's inauguration trigger civil war in USA?

 

 **(01.15) I. Ramonet

 F. Castro and the repression against intellectuals

 

 **(01.15) D. Lazare

 How Obama Spread the Mideast Fires

 

 **(01.15) www.pajhwok

 ISI accused of orchestrating recent terrorist attacks

 

 **(01.15) J. Ditz

 US Intel Officials Warn Israel Not to Share..

 

**(01.14) موسوی

 " کور هم می فهمد که دلده شور است" - 5

 

 **(01.14) ناهید غزل 

 پیام تسلیت

 

**(01.14) عبدالله امینی - کابل

 دروغگوئی "ملک سلمان"

 

 **(01.14) شباهنگ راد

 یکی از ستون های نظام مرد

 

 **(01.14) برگردان از: ا. م. شیری 

 پیشبینی های اقتصادی به مثابۀ نشانه ای از فال بینی

 

 **(01.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(01.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وطن روان منست

**(01.14) V. Mikhin

 What A wails the Middle East in 2017

 

 **(01.14) J. Ditz

 Afghan Ghost Soldiers Cost US Taxpayers Hunderds

 

 **(01.14) M. Gustov

 D. Trump's Fake News Conference

 

 **(01.14) K. D. Bhattarai

 India and China's Tug of War Over Nepal

 

**(01.14) M. Averko

 Misreading Trump, Putin and US-Russian Relations

 

 **(01.14) K. Osborn 

 The U. S. Navy's Master Plan to "Sink" Russia ...

 

**(01.13) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 "حکمتیار" در منجنیق تعزیرات

 

  **(01.13) فرستنده: علی کاظمی- ایران و یادداشت پورتال

 در ستایش و نکوهش فیدل

 

**(01.13) درویش وردک

 دوه شپیتم مجلس(په توحید کی) - 7

 

 **(01.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 عدم افراط در عبادت

 

**(01.13) حزب کار ایران (توفان)

 هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران حکومت چرک و خون اسلامی در گذشت

 

 **(01.13) عبدالله امینی - کابل

 دستگیری سه ایرانی در هرات

 

 **(01.13) فرح نوتاش 

 مختصر اشاره ای به جنایات مرد دوم

 

**(01.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 سینۀ بی کینه

 

 **(01.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یار مهربان

 

**(01.13) A. Gorka

 Algeria: Potential Security Challenge in 2017

 

 **(01.13) N. Beams

 Economic nationalism and the breakdown of the..

 

 **(01.13) www.khaama

 Heavy explosions rocks Jalalabad city in East of Afghanistan

 

 **(01.13) B. Gertz

 How China Wins the S. China War (Without Firing a Shot)

 

 **(01.13) J. Wight

 Israel is a Rogue State

 

 **(01.13) M. Y. Yilmaz  

 Toward a regime charge in Turkey

 

**(01.12) ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" 

 عرض تسلیت خدمت استاد بزرگوار محترم "معروفی صاحب"

 

 **(01.12) سید هاشم سدید

 دلیل این تغییر چیست؟ - 2

 

 **(01.12) آزاد ل. 

 اسلام، ملا و ما مردم

 

**(01.12) فرستنده: محمد حیدر اختر 

 جهانا، همانا فسوسی و بازی

 

**(01.12) برگردان از: آمادور نویدی

 جغرافیای سیاسی، جهانی سازی و نظم جهانی

 

 **(01.12) عبدالله امینی - کابل

 ضربات پی در پی مخالفان

 

 **(01.12) برگردان از: حمید محوی

 نشانۀ اختلال روانی در حلب شرقی

 

 **(01.12) برگردان از: ا. م. شیری 

 دانشمندان احمق زمان ما

 

**(01.12) گزازشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 329

 

**(01.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صید آستان

 

 **(01.12) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مشک تر

**(01.12) www.aopnews

 30 Dead is Taliban Suicide Bombers Hit Kabul

 

  **(01.12) K. Kishor

 Obama's legacy of war, repression and inequality

 

 **(01.12) www.thenational

 Rafsanjany's long career was divisive

 

 **(01.12) P. Cockburn:

 Saudi Arabia's Dream of Domination Goes Up in Flames

 

 **(01.12) G. Leupp

 The Utter Stupidity of the New Cold War

 

 **(01.12) J. Ditz 

 US Imposes New Sanctions on Russia

 

**(01.11) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سرزمین "المان" میدان تانک و توپ "امپریالیسم امریکا"

 

 **(01.11) درویش وردک

 دوه شپیتم مجلس( په توحید کی) - 6

 

 **(01.11) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 باور داشتن

 

**(01.11) نظرمحمد مطمئن

 کابل کې ګواښونه او ستونزې 

 

 **(01.11) عبدالله امینی - کابل

 بی حیائی "قانونی"

 

**(01.11) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 328

 

**(01.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 سرمست باده

 

 **(01.11) الحاج خلیل الله باختری 

 شاهد معرفت

**(01.11) J. G. Hornberger

 Ditch the CIA, the Pentagon and the NSA

 

 **(01.11) www.khaama

 Japan pledges investement to increase Afghanistan's.. 

 

 **(01.11) H. Kamens

 John McCain Caught Red Handed Planting

 

 **(01.11) J. White

 New Year opens with wave of layoffs in the US

 

 **(01.11) A. Heggins

 Russians Ridicule U. S. Charge That Kremlin..

 

 **(01.11) A. Vltcheck

 The World Is "Fake News"

 

 

**(01.10) موسوی

 مرگ "رفسنجانی" و مثلث منتظر 

 

 **(01.10) درویش وردک 

 دوه شپیتم مجلس (په توحید کی) - 5

 

**(01.10) س. روشنگر 

 فریاد آزادیخواهانۀ زنان ستمکش را رساتر سازیم!

 

**(01.10) عبدالله امینی - کابل

 مافیای فامیلی "غنی"

 

 **(01.10) علی صدارت

 "منافع مشترک" نیرنگی کهنه! خیانتی پویا!

 

**(01.10) گزارشگران پورتال-افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 327

 

**(01.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شام غریبان

 

 **(01.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل بی ریا 

**(01.10) M. Mandl

 2017 Annual Forecast

 

 **(01.10) S. Shahidsaless

 Aleppo and the new world order

 

 **(01.10) www.thenational

 Iran's justifications for its Syrian intervention

 

 **(01.10) www.pajhwok

 People to help improve Ghazni Security

 

 **(01.10) R. Fisk

 The tragedies of Syria signal the end of the Arab..

 

 **(01.10) L. M. Vance 

 The United States, China, and Taiwan

 

**(01.09) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 خونسردی "پوتین" و برآشفتگی "اوباما"

 

 **(01.09) سید هاشم سدید 

 چرا بعضی ها با ایرادگیری های بی بنیاد به اعتبار خود لطمه می زنند؟

 

**(01.09) درویش وردک 

 دوه شپیتم مجلس (په توحید کی) - 4

 

**(01.09) عبدالله امینی - کابل

 سرسپردگی دولت مستعمراتی کابل

 

 **(01.09) کمیتۀ حمایت شاهرخ زمانی 

 هوشدار به خانوادۀ انقلابیون، فعالان کارگری،  معلمان و دانشجویان

 

**(01.09) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 326

 

**(01.09) "خانۀ فرهنگ افغانستان"

 دعوت به پروگرام اطلاعاتی

 

**(01.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 سخن شیرین

 

 **(01.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 افتخار آدمی

**(01.09) Sh. Aahangar

 Is Talibans  fighting a National Resistance War?

 

**(01.09) www.pajhwok

 4 People suffer casualties over land dispute

 

 **(01.09) D. Harrison

 America's shameful double standard

 

 **(01.09) J. B. Utley

 Avoiding Accidental Nuclear War

 

 **(01.09) M. Eskaf

 Can Turkey push back Iran's ambitions in Syria?

 

 **(01.09) www.english..

 Iraqi forces close in on Tigris river in Mosul

 

 **(01.09) P. Symondo 

 Trump's coming confrontation with China

 

**(01.08) برگردان و پیشگفتار: دپلوم انحنیر نسرین معروفی 

 "اوباما" می خواهدزندانیان دیگری را هم از "گوانتانامو" آزاد سازد.

 

**(01.08) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لیکنه)

داعشیان د کارګرانو او زیارکښانو بیرحمه دښمنان

 

 **(01.08) عبدالله امینی - کابل

 اشغال افغانستان ادامه خواهد یافت

 

 **(01.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 31 -2

 

**(01.08) فرستنده: عثمان حیدری

 لنین در مقابله با تروتسکسیم

 

**(01.08) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 325

 

**(01.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آتش هجران

 

 **(01.08) ملک الشعراء استاد اسیر 

 احوال دل

**(01.08) www.pajhwok

 2 Afghans hold in Indian over stealing money form

 

 **(01.08) P. Street

 H. Clinton and the Installation of Authoritarian

 

 **(01.08) J. Raimondo

 Purge the CIA

 

 **(01.08) www.hurriyet

 Turkey "can end US use of base if  interests hurt"

 

 **(01.08) F.-S. Gady

 US Navy Pushes Ahead With Plan to Build 12 New...

 

 **(01.08) J. Ditz 

 US Officials Say Russia Approval of Trump Win Is

 

**(01.07) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 شکنجه گاه امپریالیسم امریکا در "گوانتانامو" به ریاست "اوباما"

 

**(01.07) برگردان از: آمادور نویدی

 افزایش شمارۀ عملیات ویژۀ امریکا در جنگهای نامرئی افریقا

 

 **(01.07) عبدالله امینی - کابل 

 هفتۀ قانون اساسی؟

 

**(01.07) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 گورخوابی و پسوند متهاجر!

 

**(01.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 درد پهلو

 

 **(01.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دُر عدن

**(01.07) www.middle..

 A recent survey says Al-Sisi's popularity..

 

 **(01.07) A. Galstyen &..

 Inside Russia's New Foreign Policy Master Plan

 

 **(01.07) www.khaama

 Taliban militants kill policewoman in Helmand

 

 **(01.07) M. Goodman

 The Dark Side of Obama's Legacy

 

 **(01.07) G. Doctorow

 Trump and Revenge of the "Realists"

 

 **(01.07) J. Ditz

 Trump Sides With Assanage Over US Intelligence

 

**(01.06) موسوی

 "کور هم می فهمد که دلده شور است" - 4

 

 **(01.06) ش. آهنگر

 امپریالیسم در گرداب فساد و تباهی

 

 **(01.06) درویش وردک

 دوه شپیتم مجلس ( په توحید کی) - 3

 

**(01.06) عبدالله امینی - کابل 

 شکارچیان عرب در افغانستان

 

 **(01.06) برگردان از: ا. م. شیری

 جمهوری های منطقۀ بالتیک و انحلال اتحاد شوروی

 

**(01.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 نقش خاطر

 

 **(01.06) ملک الشعراء استاد اسیر 

 توبه

**(01.06) K. Osborn

 Report: China Could Have 351 Navy Ships...

 

 **(01.06) J. Raimondo

 The Abolition of Foreign Policy

 

 **(01.06) P. Iskenderov

 Turkey an Bulgaria: NATO Members on Opposite

 

 **(01.06) www.khaama

 Turkey extends its NATO mission in Afghanistan

 

 **(01.06) G. Black

 US police killed more than 1.150 in 2016

 

 **(01.06) P. Cockburn 

 Why Turkey Can't Stop ISIS

**(01.05) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 گانگرس دست راستی 115 و معضلات اجتماعی امریکا

 

**(01.05) درویش وردک

 دوه شپیتم مجلس ( په توحید کی) - 2

 

 **(01.05) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 31 -1

 

 **(01.05) فرسیتنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ رفیق شهید هاشم باباعلی

 

**(01.05) عبدالله امینی - کابل 

 سردرگمی کابل در مقابل اسلام آباد

 

**(01.05) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 گورخواب ها ؛ زائیدۀ جامعۀ سرمایه داری

 

**(01.05) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 324

 

**(01.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 یک بوسه

 

 **(01.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 هجران لیلی

**(01.05) www.khaama

 Afghan refugee sets self on fire in Germany

 

 **(01.05) P. J. Buchanan

 Can Trump and Putin Avert Cold War 2?

 

 **(01.05) Z. Grossman

 In 2017, Fusing Identity and Class Politics in ..

 

 **(01.05) M. Yetken

 ISIL attacks trigger secular reactions in Turkey

 

 **(01.05) N. Turse

 U. S. Special Operations Numbers Surge in Africa's..

 

 **(01.05) P. Symonds 

 US think tank urges Trump to confront China

 

**(01.04) سید هاشم سدید

 یاد آوری دو - سه نکتۀ ضروری

 

 **(01.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 سال نو مبارک!

 

 **(01.04) عبدالله امینی - کابل 

 مساجد شیعیان در هرات زیر آتش تعصب

 

**(01.04) بهرام رحمانی

 معرفی شبکۀ خبری وزارت اطلاعات  و امنیت حکومت جهل ...

 

 **(01.04) شباهنگ راد 

 پدیدۀ "گورخوابی" در نظام جمهوری اسلامی

 

**(01.04) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 323

 

**(01.04) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 209

 

**(01.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سکر هدر

**(01.04) www.khaama

 Afghan Minister of Communications and IT suspended

 

 **(01.04) M. Eskaf

 Analysis: Kurdish exclusion from Peace talks and Syria's

 

 **(01.04) B. Kampmark

 False Unities: Brexit in the New Year

 

 **(01.04) S. Iha

 The Bay of Bengal Naval Arms Race

 

 **(01.04) P. Cockburn

 The Syrian Ceasefire Has Shifted the Balance of Power..

 

 **(01.04) D. Axe 

 Will China Fill the Skies With Stealth Jets?

 

**(01.03) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انتقامگیری و یا خودزنی "اوباما"

 

 **(01.03) رحیمه توخی و کبیر توخی 

 ابراز تسلیت

 

**(01.03) درویش وردک 

 دوه شپیتم مجلس (په توحید کی) - 1

 

**(01.03) عبدالله امینی - کابل 

 "عبدالله " دو سفیر مقرر نمود

 

**(01.03) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 322

 

 **(01.03) خانۀ فرهنگ افغانستان 

 "اخراج نه"؛ "پناهجویان خوش آمدید"

 

**(01.03) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 حال وخیم اقتصاد ایران؛ مردم فقیر تر شده اند

 

**(01.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 رمز هستی

 

 **(01.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نقش خاطر

**(01.03) www.pajhwok

 Helmand's Sangin, Marha towns under Taliban Attack

 

 **(01.03) D. Bandow

 Newsflash: Russia Is Not the Soviet Union

 

 **(01.03) J. Dunn &..

 Turkish president Tayyip Erdogan claims to have..

 

 **(01.03) J. Ditz

 US Expulsions Cost Russia's San Francisco Consulate

 

 **(01.03) www.pravda

 Putin congratulates Trump, ignores Obama in New Year..

 

 **(01.03) S. Zhiqin &.. 

 The Benefits and Risks of the China- Pakistan..

 

**(01.02) موسوی

 "کور هم می فهمد که دلده شور است" - 3

 

 **(01.02) سید هاشم سدید

 دلیل این تغییر چیست؟

 

 **(01.02) بهرام رحمانی و یادداشت پورتال

 مهمترین وقایع سال 2016

 

   **(01.02) حزب کارایران (توفان)

 "غائلۀ" آذربایجان یا سرکوب نهضت ملی و دموکراتیک..

 

  **(01.02) نذیر دلسوز

 تأملی گذرا به شمه ای از جنایات روسها در افغانستان

 

 **(01.02) عبدالله امینی - کابل

 عطاء و عبدالله در جدال اند

 

**(01.02) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 321

 

**(01.02) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  202

 

**(01.02) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 126

 

**(01.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اهل هنر

 

 **(01.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 جشن نوروز

**(01.02) www.pravda

 China mulls measures against Taiwan:

 

 **(01.02) www.pajhwok

 China promises support for Afghanistan's...

 

 **(01.02) S. L Cohen

 Israel's never-ending crimes: It's not just..

 

 **(01.02) M. Kreickenbaun

 More than 5.000 refugees drowned..

 

 **(01.02) A. Akulov

 Prospects for Russia - US US Relations:

 

 **(01.02) J. Richardson 

 Welcome to the Trumpocracy

 

**(01.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2016

 

  **(01.01) بهرام رحمانی

 آیا جشن کریسمس و سال نو ریشۀ مذهبی دارند!؟

 

**(01.01) داکتر کریم غروال

 د خواخوږی پیغام

 

 **(01.01) احمد پوپل 

 پیام تسلیت

 

 **(01.01) فرح نوتاش

 فرخنده باد 2017

 

**(01.01) سازمان زنان8 مارچ(ایران-آفغانستان)

 در همبستگی با کارزار: "نه! به نام بشریت ما زیر بار یک امریکای فاشیست نخواهیم رفت"

 

 **(01.01) عبدالله امینی - کابل

 به جان هندو ها و سک ها هم افتادند

 

 **(01.01) برگردان از: ا. م. شیری

 کِشته های کنگرۀ بیستم- 3

 

**(01.01) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 320

 

**(01.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 می احمر

 

 **(01.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

  روز حساب

**(01.01) Sender: AKK 

 Zum Jahresende

 

**(01.01) www.khaama

 13 civilians wounded in mortar attack in East

 

 **(01.01) www.pravda

 Argentina and Brazil: Degradation Continues

 

 **(01.01) Bei Hu

 China Would Outlast U. S. in Trade War, $ Billion

 

 **(01.01) P. J. Buchanan

 Israel First or America First

 

 **(01.01) R. Fantina

 Palestine, the World and Resolution 2334

 

 **(01.01) J. Ditz

 US Airstrike on Mosul Hospital May Have Killed