AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

**(05.31) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دین یکی از طنابهای اسارت زن

 

 **(05.31) سید هاشم سدید

 خری که با پوشیدن پوست شیر خود را شیر می انگارد.

 

 **(05.31) برگردان از: حمید محوی

 گردهمائی هفت کشور صنعتی، گردهمائی ریاکاری غربی

 

 **(05.31) عبدالله امینی - کابل

 "کلۀ سیاف بوی قورمه میته"

 

 **(05.31) برگردان از: حمید محوی 

 فوق العاده: عربستان سعودی در اسرائیل سفارتخانه ایجاد می کند

 

**(05.31) ناهید غزل

 لحظه های استغفار

 

 **(05.31) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 44

 

 **(05.31) ملک الشعراء استاد اسیر

 توانائی

 

 **(05.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مار بود و اژدر گشت

**(05.31) www.forbes..

 China To Send Nuke Armed Submarines To Pacific..

 

 **(05.31) Sender: M. Mandl

 Malcolm X at 91: A Foremost revolutionary Pan-Africa...

 

 **(05.31) J. Ditz

 Obama Has Slowed Reduction in US Nuclear Arsenal

 

 **(05.31) S. B. Willson

 Remembering All the Deaths From All of Our Wars

 

 **(05.31) N. Beams

 Warnings of slump in US economy

 

 **(05.31) www.pravda  

 Wife Beating: The divide line between cultural and ...

 

**(05.30) سید هاشم سدید

 قابل توجه "هاشمیان فضول" و ادارۀ پورتال "افغان جرمن - آنلاین"

 

 **(05.30) عبدالله امینی - کابل

 چه احمقی! گلۀ "ربانی" از "حکومت وحشت ملی"

 

 **(05.30) داکتر سها 

 نقد قرآن - 26

 

**(05.30) سهراب شباهنگ 

 درمان دهی یا درماندگی - 4

 

**(05.30) ناهید غزل

 سرود عشق

 

 **(05.30) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 43

 

 **(05.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دوای استقامت

 

 **(05.30) ملک الشعراء استاد اسیر 

 قدر ناشناس

**(05.30) www.khaama

 6 Afghan army soldiers martyred in the post 24 hours:

 

 **(05.30) A. Durrani &.

 Pakistan-US relationship: A double Game?

 

 **(05.30) www.pravda

 Pledge of the New Republican Party

 

 **(05.30) J. Ditz

 Putin Warns of Response to Poland, Romania Hosting..

 

 **(05.30) G. Wilson

 Quite Possibly the Dumbest Military Concept Ever:

 

 **(05.30) J. Pilger  

 Silencing America as It Prepares for War

 

**(05.29) نویسنده: نرگس سایه- فرستنده: سید هاشم سدید

 کاخ اعتبار را که به یک عمر آباد می شود، با یک سخن ویران مکنید!

 

 **(05.29) عبدالله امینی - کابل

 قتل "قومندان جمعیت" و عکس العمل "عبدالله شورای نظاری"

 

 **(05.29) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 8 - 1

 

**(05.29) سهراب شباهنگ 

 درمان دهی یا درماندگی - 3

 

**(05.29) گزارشگران 

 فراخوان اعتراض گزارشگران: صدای پای بربریت و برده داری همچنان می آید!

 

**(05.29) ناهید غزل

 خوابنامه

 

 **(05.29) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 42

 

 **(05.29) ملک الشعراء استاد اسیر

 نرگس خماری!!!

 

 **(05.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 آیندگان

**(05.29) J. Ditz

 Breakaway Taliban Faction Rejects New Leader Akhondzada

 

 **(05.29) R. D. Blackwill

 China's Strategy for Asia:..

 

 **(05.29) N. Beams

 Deepening national antagonisms dominate G7 ..

 

 **(05.29) G. Souvlis

 How the West Came to Rule:

 

 **(05.29) www.pravda

 Russia needs new Warsaw Pact contain Washington's..

 

 **(05.29) J. W. Hornung 

 Why Has Japan Been Cozying Up to V. Putin?

 

**(05.28) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 خانمت خوب اس؟؟؟ در مورد ترجمه های "تحت اللفظ"

 

 **(05.28) نذیر دلسوز

 "ملا منصور" مخلوق امپریالیزم....

 

 **(05.28) برگردان از: حمید بهشتی

 پایگاه عملیاتی ترکیه

 

 **(05.28) عبدالله امینی - کابل 

 "خلیلزاد" برای ریاست جمهوری افغانستان آمادگی می گیرد

 

**(05.28) فرستنده: آذرخش آذرخش 

 شلاق "طلائی" رژیم بر تن کارگران "آق دره"

 

**(05.28) ناهید غزل

 حادثه

 

 **(05.28) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی " - 41

 

 **(05.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قهر هجران

 

 **(05.28) ملک الشعراء استاد اسیر

 شب شراب

 

**(05.28) A. Azikiwi

 America's Wars of Aggression against Africa under

 

 **(05.28) J. Ditz

 Fearing Kurds, Many Roqqa Arabs Side With ISIS

 

 **(05.28) P. C. Roberts

 The Looting Stage of Capitalism

 

 **(05.28) A. Kuznetsov

 The Significance of the Battle for Aleppo

 

 **(05.28) B. V. Auken

 Thousands of civilians in danger as US-backed

 

 **(05.28) www.khaama

 Top ISIS commander likely killed in Afghan Air Force

 

**(05.27) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 نزدیکی به خاطر رویاروئی

 

 **(05.27) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر 

 گروگان نزد خمینی - 10

 

**(05.27) عبدالله امینی - کابل 

 آغار حملات انتقامی طالبان

 

**(05.27) بهرام رحمانی 

 چه کسی ریشۀ کثیف دارد، بهائیان یا آیت الله های مفتخور حاکم بر ایران!

 

**(05.27) ناهید غزل

 بهانه

 

 **(05.27) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 40

 

 **(05.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 گذشت دوران

 

 **(05.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 تولا و تسلا

**(05.27) P. Giraldi

 How the World Ends

 

 **(05.27) M. Mandl

 NATO arrests Mateusz Piskorski. the Polish Leader..

 

 **(05.27) E. Draitser

 Obama in Hiroshima: A Case Study in Hypocrisy

 

 **(05.27) R. Faiez

 Taliban bomber hits court minibus in Kabul..

 

 **(05.27) A. Q. Dip

 "The Fidel that I know" 

 

 **(05.27) D. Majumdar

 Why NATO Should Fear Russia's Mysterious Terminator

 

**(05.26) محمد ناصر "مستجاب"

 آقای سیستانی؛هزار نکتۀ باریکتر ز موی اینجاست.

 

**(05.26) عبدالله امینی - کابل

 کشته شدن اختر منصور و به هم خوردن مذاکرات صلح

 

 **(05.26) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 7 - 2

 

**(05.26) برگردان از: حمید محوی 

 دربارۀ نظامیان قدیمی فرانسه بین جهاد طلبان داعش

 

**(05.26) بهروز سورن 

 دهۀ شصت - زندان اوین - بند 209 - 2

 

**(05.26) ناهید غزل

 آرامگاه

 

 **(05.26) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 39

 

 **(05.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رضای کردگار

 

 **(05.26) ملک الشعراء استاد اسیر 

 تاج سر

**(05.26) J. Ditz

 Afghans Brace for Surge in Violence After US Kills T. L.

 

 **(05.26) www.theweek..

 China's military is building a mysterious space..

 

 **(05.26) www.pravda

 Russia unexpectedly loses India and Vietnam

 

 **(05.26) S. Peries &..

 The Financial Invasion of Greece

 

 **(05.26) www.upi..

 Troubled waters: Conflict in S. China Sea..

 

 **(05.26) T. Gaist

 US assassination of Taliban leader signals escalation ..

 

**(05.25) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 مصاحبۀ اختصاصی با دگروال متقاعد "خان آقا سعید" به ارتباط کودتای 26 سرطان

 

**(05.25) عبدالله امینی - کابل

 کشمکش رهبری در تحریک طالبان

 

 **(05.25) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 7 - 1

 

**(05.25) سهراب شباهنگ

 درمان دهی یا درماندگی ؟ - 2

 

 **(05.25) بهروز فرهیخته 

 دام غنی نژاد بر سر راه مبارزه برای افزایش مزد حداقل

 

**(05.25) سیامک ستوده

 تئوری انقلاب جهانی و مسألۀ شرق

 

**(05.25) ناهید غزل

 الفت

 

 **(05.25) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هرویگ - 38

 

 **(05.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 ایمان استوار

 

 **(05.25) الحاج خلیل الله ناظم باختریانی 

 اعتذار

**(05.25) P. Escobar

 China Aims for A "Win-Win" with Islam

 

 **(05.25) www.khaama

 Taliban's Quetta Council members not to remain safe.

 

 **(05.25) A. Damon &

 The capitalist crisis and the defense of democratic ...

 

 **(05.25) L. Wittner

 The Return of Democratic Socialism

 

 **(05.25) L. Davidson

 The Unraveling of Zionism?

 

 **(05.25) M. S. Rozeff

 What Difference Does it Make to Kill Akhtar Mansour..

 

**(05.24) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 تفسیر احمد - 6 - 2

 

**(05.24) عبدالله امینی - کابل

 گناه کرده، سفیر لازم

 

 **(05.24) برگردان از: حمید محوی

 پایان مذاکرات ژنیو

 

 **(05.24) سهراب شباهنگ

 درمان دهی یا درماندگی؟ - 1

 

 **(05.24) فرح نوتاش 

 هیأت سیاسی اکثریت

 

**(0524) ناهید غزل

 سرخط خیال

 

 **(05.24) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 37

 

 **(05.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 هجران لیلی

 

 **(05.24) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شیر قالین

**(05.24)S. Nasrawi

 Can the World fix Iraq?

 

 **(05.24) A. Piascik

 Crimes against Humanity:

 

 **(05.24) M. El-Ganzuri

 Egypt's desired renaissance

 

 **(05.24) K. Bokhari

 In Libya and the Lessons of Afghanistan

 

 **(05.24) www.khaama

 Taliban Chive Mullah Mansoor had Pakistani passport?

 

 **(05.24) J. A. Smith

 Terrorism - Causes and Consequences

 

**(05.23) موسوی

 "اختر منصور" قربانی مغازله با "پوتین"

 

 **(05.23) عبدالله امینی - کابل

 ملا "اختر منصور" کشته شد

 

  **(05.23) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد 6 - 1

 

**(05.23) برگردان از: م. ن.

 "مادورو" خواستار همبستگی

 

 **(05.23) فرح نوتاش

 خصومت با امریکا و اسرائیل

 

**(05.23) ناهید غزل

 مانند هوا

 

 **(05.23) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 36

 

 **(05.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 شور محشر

 

 **(05.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در عدن

**(05.23) B. Grey

 A resurgence of class struggle

 

 **(05.23) R. Urie

 H. Clinton and Political Violence

 

 **(05.23) M. Mandl

 Kurdistan Diaries: "We Want Peace, But We Will...

 

 **(05.23) www.pravda

 Latin America: No Light at the end of the Tunnel

 

 **(05.23) J. Ditz

 NATO Extends Afghanistan Mission Beyond 2016

 

 **(05.23) B. White

 The Palestinian Nakba goes for beyond one Day in 1948

 

**(05.22) نادر نظری و یادداشت پورتال

 مکثی بر نوشتۀ استاد "محمد ظریف امین یار"

 

 **(05.22) درویش وردک

 یو څلویښتم مجلس (د خدای په دوستی کی)

 

**(05.22) عبدالله امینی - کابل

 مسکو به طالبان نزدیک می شود

 

 **(05.22) شباهنگ راد

 پیشاهنگ پرولتری از نگاه "امیر پرویز پویان"

 

**(05.22) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 305

 

 **(05.22) پرتو 

 مسؤولیت جبران خسارت با کیست؟

 

**(05.22) ناهید غزل

 کویر درد

 

 **(05.22) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 35

 

 **(05.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بلای جان

 

 **(05.22 ملک الشعراء استاد اسیر 

 مرغ شباهنگ

**(05.22) L. O'Donnell

 Afghan guard kills Nepalese Colleague at Kabul UN..

 

 **(05.22) J. Ditz

 NATO Plans More Anti-Russia Moves After Finalizing

 

 **(05.22) J. Hirthler

 The West's Needless Aggression

 

 **(05.22) www.global..

 US War Crimes against Women:

 

 **(05.22) T. Thrall

 Why H. Clinton Will Be a Foreign-Policy Nightmare

 

 **(05.22) E. Zuesse

 Wikileaks: Brazil's New Unelected President a US In..

 

**(05.21) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبۀ اختصاصی با آقای پوهاند داکتر محمد حسن کاکړ به ارتباط ایجاد اتحادیۀ محصلان و استادان در دهۀ 60 هجری شمسی - اودیو

 

**(05.21) سید هاشم سدید

 هموطن عزیز، آقای "غلام حضرت"! 

 

 **(05.21) فرستنده: روشنگ

 تاریخ اسلام - تکامل نقش دولت

 

**(05.21) برگردان از: حمید محوی

 حقیقت سری این است: ایالات متحده و هم پیمانانش از القاعده پشتیبانی می کنند.

 

 **(05.21) عبدالله امینی - کابل

 چه مسخره! "غنی" و تشکیل محکمۀ اختصاصی در مبارزه با فساد

 

**(05.21) ناهید غزل

 تبلور اشک

 

 **(05.21) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی " - 34

 

 **(05.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 حق یا باطل ؟

 

 **(05.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

**(05.21) A. V. Pestano

 Assad's forces take significant territory from rebels

 

 **(05.21) A. Lantier

 French government backs  neo-fascist protest against ..

 

 **(05.21) P. Escobar

 Is China a House of Cards?

 

 **(05.21) B. Cloughley

 Surging Towards Yet Another War

 

 **(05.21) www.pravda

 The fate of all Europe in Turkey's hands

 

 **(05.21) www.khaama  

 Top Afghan army general A. Basir Sharwand martyred..

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه اپریل 2016 

 

** آرشیف ماه مارچ 2016 

 

** آرشیف ماه فبروری 2016 

 

** آرشیف ماه جنوری 2016

 

 ** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

**(05.20) سید هاشم سدید

 تا تو کمر ببندی، غباری از کاروان به جا نخواهد بود!

 

 **(05.20) قاسم باز 

 چند خاطرۀ شخصی از شهید "محمد داوود خان ....2

 

**(05.20) عبدالله امینی - کابل

 "عبدالله" شورای نظاری: "حکمتیار" را دوست دارم.

 

**(05.20) فرح نوتاش 

 نقدی بر کتاب سیمای شکنجه

 

**(05.20) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر 

 گروگان نزد خمینی - 9

 

**(05.20) ناهید غزل

 تاریخچه

 

 **(05.20) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 33

 

 **(05.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مسلمانی کجا باشد؟

 

 **(05.20) ملک الشعراء استاد اسیر 

 کاروان عمر!!!

**(05.20) Sender: M. Mandle

 Afeni Shakur Lived A Life of Resistance

 

 **(05.20) J. Walsh

 China Closes the Innovation Gap: Surges to World's 

 

 **(05.20) www.busines

 Here's why Russia's humongous new missile is

 

 **(05.20) A. Wright

 Refugees from "Endless" War

 

 **(05.20) J. Ditz

 Sadr Deploys Forces as Baghdad Bombs Kill 77

 

 **(05.20) P. Sperry

 We wasted $113 B. in Afghanistan, no wonder...

 

**(05.19) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 مصاحبۀ اختصاصی با یک تن از متصدیان پورتال آقای "موسوی" به ارتباط پروژۀ "توتاپ" - اودیو

 

**(05.19) دگروال متقاعد خان آقا سعید 

 به پورتال محترم "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(05.19) برگردان از: حمید محوی 

 فن آوری تبلیغات نظامی مدرن

 

**(05.19) عبدالله امینی - کابل

 اعلام بازگشت مجدد "حکمتیار" به آغوش "سی آی ای"

 

 **(05.19) برگردان از: م. ن.

 "داستان زندگی زنان را قابل مشاهده سازیم"

 

**(05.19) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 5 - 2

 

**(05.19) بهروز سورن 

 دهۀ شصت- زندان اوین - بند 209 - 1

 

**(05.19) ناهید غزل

 شب

 

 **(05.19) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 32

 

 **(05.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 حال غریبانه!!

 

 **(05.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شام غریبان

**(05.19) www.khaama

 Afghanistan approves, in principle, strategy to fight..

 

 **(05.19) N. Nikandrov

 Brazil: US Special Services Behind the Turmoil

 

 **(05.19) www.pravda..

 Can Russia destroy US missile defenses in Europe?

 

 **(05.19) P. Street

 Hillary and the Corporate Elite

 

 **(05.19) A. Vltchek

 Why I Am a Communist!

 

 **(05.19) F.-S.Gady 

 Will China Sell New Long-Range Surface - to- Air-..

 

**(05.18) ولی احمد نوری و یادداشت پورتال

  مکث جدی بر نوشته های "سیستانی"

 

**(05.18) برگردان از: آمادور نویدی

 میراث اوباما جهانی از هرج و مرج و فروپاشیدگی است.

 

 **(05.18) عبدالله امینی - کابل 

  فرار وزیر آب و انرژی از کشور

 

**(05.18) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 5 - 1

 

**(05.18)ناهید غزل

 لبخند

 

 **(05.18) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 31

 

 **(05.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آلام روزگار

 

 **(05.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 ایمان استوار

**(05.18) www.yahoo..

 CIA spy tip-off led to arrest of Mandela:..

 

 **(05.18) C. Rockhill

 Corporate Idiocracy and the Manufacturing of ..

 

 **(05.18) D. R.Sendik

 Needed: More Snowdens - Ex-Intel analyst...

 

 **(05.18) M. Eskaf

 Panama Papers: Saudi Arabia King sponsored

 

 **(05.18) A. Akulov

 S-500: Russia's New Generation Game Changing

 

 **(05.18) www.pravda

   USA's "Arab Spring" never ends. Next stop - Venezuela

 

**(05.17) سید هاشم سدید

 تعبیر نادرست از یک سخن درست

 

 **(05.17) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 دست ناسیونالیستها و باند های مذهبی از به انقیاد کشیدن اعتراض مردمی کوتاه!

 

 **(05.17) داکتر محمد قراگوزلو 

 در حقانیت دستمزد 3.5 میلیون تومانی!

 

**(05.17) عبدالله امینی - کابل 

 تظاهرات مردم در شهر کابل

 

**(05.17) قاسم باز 

 چند خاطرۀ شخصی از شهید "محمد داوود خان ....1

 

**(05.17) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان) و.. 

 گزارش اکسیون "ضد تجاوز جنسی و مصونیت" در جیبوتی

 

**(05.17) ناهید غزل

 فاصله

 

 **(05.17) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 30

 

 **(05.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 ستارۀ روشن

 

 **(05.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 تدریس مدرس

**(05.17) C. Neef

 An Outsider Takes on Political Corruption in Ukraine

 

 **(05.17) J. Zogby

 Arab Christians endure a series of difficult problem

 

 **(05.17) M. Perry

 The U.S. Army's War Over Russia

 

 **(05.17) www.outlook..

 TUTAP Controversy Heightens

 

 **(05.17) www.pravda

 Twin Towers: The full truth

 

 **(05.17) T. Gaist

 US Special Forces have been operating secretly in Libya

**(05.16) انجنیر شفیع "خالقی"

 از "توتاپ" تا پرتاب توپ در میدان رقابت های شووینیستی و راسیستی! 

 

 **(05.16) عبدالله امینی - کابل

 تقرر جاسوس زبده "جلالی" در المان

 

 **(05.16) برگردان از: م. ن.

 بمباردمان کردستان

 

 **(05.16) شباهنگ راد

 هزینۀ جنگهای امپریالیستی را چه کسانی می پردازند؟

 

**(05.16) فرستنده: آذرخش آذرخش 

 تنها ارادۀ سیاسی طبقۀ کارگر می تواند بحران موجود جامعه را حل کند!

 

**(05.16) ناهید غزل

 نوروز

 

 **(05.16) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 29

 

 **(05.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پیری اگر نباشه

 

 **(05.16) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گفت و شنود

**(05.16) J. Ditz

 Al-Qaeda Killed 19 Alawite Civilians..

 

 **(05.16) P. Strect

 Apologize foe Nagasaki?

 

 **(05.16) www.global

 Non-Muslims Carried Out More than 90% of All..

 

 **(05.16) H. Pant

 Russia's Economy in 2016

 

 **(05.16) D. McAdams

 Washington Coup in Brazil?

 

 **(05.16) A. Tanzeem 

 Why Pakistan Won't Go After Afghan Taliban

**(05.15) ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد - آزاد افغانستان"

 تذکری لازم

 

 **(05.15) سید هاشم سدید

 عجب دنیائی شده است!

 

 **(05.15) بهروز سورن 

 دهۀ شصت- زندان دستگرد اصفهان

 

**(05.15) عبدالله امینی - کابل

 مصارف بی جای در سفر های "غنی" و "عبدالله" 

 

 **(05.15) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی - 9

 

 **(05.15) داکتر ظاهر تیموری

 نابکاران شریر

 

 **(05.15) ناهید غزل

 تاکستان

 

 **(05.15) همایون باختریانی

 دیوان " عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 28

 

 **(05.15) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بد سرشت !!!

 

**(05.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

**(05.15) J. Ditz

 Afghan Spy Agency Claims to Be Infiltrating Taliban

 

 **(05.15) www.yahoo..

 Chinese Military Modernization Enters "New Phase"

 

 **(05.15) P. Escobar

 Dilma Out: Brazilian Plutocracy Sets 54 Million Vote..

 

 **(05.15) L. Bohne

 The Great Leap Backward: America's Illegal Wars

 

 **(05.15) T. Gaist

 US-NATO officials unveil Romanian-based missile..

 

 **(05.15) www.pravda.. 

 What is the most corrupt country on the world?

 

**(05.14) سید هاشم سدید

  فکر می کنم به قدر کافی مسکن تجویز شده است!

 

**(05.14) الحاج داکتر امین الدین سعیدی (سعید افغانی)  

  تفسیر احمد - 4 - 2

 

**(05.14) حزب کارایران (توفان)

 کودتاهای "دموکراتیک" در امریکای لاتین ، ...

 

 **(05.14) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 "ندا"ئی که ما را به یک مبارزۀ انقلابی علیه خشونت برزنان فرا می خواند!

 

 **(05.14) عبدالله امینی - کابل 

 اعتراض افغانهای با شهامت علیه "غنی" در لندن

 

**(05.14) بهرام رحمانی 

 کابوس "امیر حسین فطانت" - 3

 

**(05.14) ناهید غزل

  ریشۀ تعقل

 

 **(05.14) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 27

 

 **(05.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت

 

 **(05.14) ملک الشعراء استاد اسیر 

 می احمر!!!

**(05.14) B. V. Auken

 Brazil Senate vote ousts Workers Party President

 

 **(05.14) www.outlook

 China has Reiterated its Support for Afghanistan

 

 **(05.14) www.reuters..

 Georgia begins U. S. -led military exercise

 

 **(05.14) J. Ditz

 ISIS Car Bombings Kill at Least 96 in Baghdad

 

 **(05.14) L. Steigerwald

 Taking Responsibility for War

 

 **(05.14) M. Benjamin 

 Ten Ways Israel Is Just Like Saudi Arabia

**(05.13) سید هاشم سدید

 در خدمت حقیقت بودن کاری است بسیار مشکل، اما شریفانه!

 

**(05.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی (سعید افغانی)  

  تفسیر احمد - 4 - 1

 

**(05.13) عبدالله امینی - کابل

 توسعۀ نفوذ داعش در شرق افغانستان

 

**(05.13) ناهید غزل

 گامهایت بهاریست

 

 **(05.13) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 26

 

 **(05.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

**(05.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ارباب ستم 

 

**(05.13) روانشاد تیمورشاه تیموری 

 نعرۀ تکبیر

**(05.13) A. Crooke

 America's Two - Faced Policy on Iran

 

 **(05.13) H. Malikyar

 Ashraf Ghani: A return of traditional Afghan governance

 

 **(05.13) G. Dyer

 Iraq on the brink of collapse

 

 **(05.13)G. Katsiaficas

  Thank You Barak Obama for Showing Us That...

 

 **(05.13) J. Gogan

 War danger grows following new US provocation..

 

 **(05.13) T. Engelhardt

 What Principles Rule the World?

**(05.12) فرستنده: وطندوست

 جدال بر سر مسیر لین انتقال برق 500 کیلو ولت ترکمنستان از طریق سالنگ و یا بامیان به کابل

 

**(05.12) عبدالله امینی - کابل

 جاسوس "ستانکزی" می گوید: به هیچ جاسوسوی اجازۀ فعالیت نمی دهیم

 

 **(05.12) برگردان از: حمید محوی

 سوریه: چگونه خسارات جنگ را محدود کنیم

 

 **(05.12) برگذداتن از: آمادور نویدی 

جنگ جهانی سوم شروع شده است.

 

 **(05.12) ناهید غزل

 پیمان جاودانه

 

 **(05.12) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" 25

 

 **(05.12) روانشاد تیمورشاه تیموری 

 مثنوی

 

**(05.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 بهار در غربت

 

 **(05.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار خون

**(05.12) R. Unz

 Admitting the Iraq War Disaster

 

 **(05.12) J. Ditz

 Hezbollah, Allies Win Decisive Victory In E. Lebanon..

 

 **(05.12) N. Chomsky

 Masters of Mankind : the Costs of Violence..

 

 **(05.12) D. L. Davis

 Pakistan ant the Taliban Team Up against Afghanistan

 

 **(05.12) E. Draitser

 Syria, ISIS and the US-UK Propaganda War

 

 **(05.12) www.pravda.. 

 Ukrainian scenario now ready for Kazakhstan

**(05.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 مادر افغان

**(05.11) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال

 حضور اشباح خبیثه در دهکدۀ هندی و خودکشی مردم دهکده؟

 

 **(05.11) درویش وردک

 څلویښتم مجلس ( په دین کی تفقه)

 

 **(05.11) عبدالله امینی - کابل 

 سفاکی "حقانی" شدت یافته است.

 

**(05.11) داکتر سها

 نقد قرآن - 25

 

**(05.11) ناهید غزل

 شعر ماندگار

 

 **(05.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آتش هجران

 

 **(05.11) روانشاد تیمورشاه تیموری

 شمع مزار

 

 **(05.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 اشک جگری

**(05.11) K. Gannon

 Afghanistan Faces Tough Battle as Haqqanis Unify T.

 

 **(05.11) T. Engelhardt

 American Power Under Challenge

 

 **(05.11) A. Vltchek

 Cuba Will Not Fall!

 

 **(05.11) M. Averko

 Ongoing Russian-Ukrainian Intricacies-2

 

 **(05.11) P. Martin

 Republican split deepens over Trump nomination

 

 **(05.11) P. Korzum 

 Turkey to Undermine Russia-US Peace Effort in Syria

 

 

 

**(05.10) بهروز سورن و یادداشت پورتال

 آنها به سن تقاعد نمی رسند، معلول می شوند یا می میرند!

 

 **(05.10) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 تفسیر احمد 3 - 2

 

**(05.10) عبدالله امینی - کابل

 چوکی های خالی در شورای "ملی"

 

 **(05.10) برگردان از: حمید محوی 

 سیاست خارجی ایالات متحده

 

**(05.10) ناهید غزل

 کمبود نفس

 

 **(05.10) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 24

 

 **(05.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 منزل مقصود

 

 **(05.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 لوح خاطر

 

 **(05.10) شادروان تیمورشاه تیموری 

 زندگی

**(05.10) E. Zuesse

 America's Biggest of All Big Lies-2

 

 **(05.10) R. Koehler

 Cowardice and Exoneration in Kunduz

 

 **(05.10) U. Rippert

 Growing anxiety in in Europe over D. Trump

 

 **(05.10) E. Scimia

 Japan's East China Sea Military Buildup Continues

 

 **(05.10) M. Averko

 Ongoing Russian-Ukrainian Intricacies - 1

 

 **(05.10) J. Ditz

 Pentagon Confirms US Ground Troops in Yemen

**(05.09) فرستنده: مناف فلکی فر

 "اسناد پاناما": یک افشاگری مهندسی شده!

 

 **(05.09) عبدالله امینی - کابل 

 دولت مستعمراتی و "گلبدین" نزدیک می شوند

 

**(05.09) درویش وردک 

 نه دیرشم مجلس (د اولیاو او صالحینو دوستی"

 

**(05.09) بهرام رحمانی 

 کابوس "امیر حسین فطانت" - 2

 

**(05.09) ناهید غزل

 رسانۀ شب

 

 **(05.09) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی " - 23

 

 **(05.09) روانشاد تیمورشاه تیموری

 گوش گران

 

 **(05.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 اختر شمار

 

 **(05.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پرخوردن

**(05.09) E. Zuesse

 America's Biggest of All Big Lies - 1

 

 **(05.09) P. Iskenderov

 France and Austria: a Vote Against Euro-Atlanticism

 

 **(05.09) R. Kr Sinha

 Pakistan: Democracy failing to army, terror and "madarsas"

 

 **(05.09) C. Raiz

 The New Wave of Repression in Puerto Rico

 

 **(05.09) H. Goodfriend

 The Wall street Journal is Playing Dirty in ..

 

 **(05.09) P. Reeves 

 Why Afghanistan Is Once Again On the Brink

**(05.08) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 304

 

**(05.08) عبدالله امینی - کابل

 "شرم دولتی" یا "شرم ملی" 

 

**(05.08) درویش وردک

 اته دیرشم مجلس (د لا اله الا لله کلمی په برکت"

 

 **(05.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 تفسیر احمد 3 - 1

 

**(05.08) قاسم باز 

 روز مادر به همه مبارک باد!

 

**(05.08) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی -  202

 

**(05.08) ناهید غزل

 معبر انتظار

 

 **(05.08) همایون باختریانی

دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 22

 

 **(05.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلاح طبیعت

 

 **(05.08) شادروان تمورشاه تیموری

 ضعف پیری

 

 **(05.08) ملک الشعراء استاد اسیر 

 نومیدی

**(05.08) J. Frank

 Afghanistan: Bombing the Land of the Snow Leopard

 

 **(05.08) U. Rippert

 May Day 2016: Once again, German militarism is..

 

 **(05.08)M. Kimberley

 Obama's Last Gasp Imperialism

 

 **(05.08) www.yahoo

 Russia Announces New Military Divisions to Counter..

 

 **(05.08) F. Pleitgen

 Russia Flexes its military might in Syria

 

 **(05.08) J. Ditz 

 Turkey Won't Held Election as President Consolidates

**(05.07) انتخاب و برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 چند نکتۀ آموختنی

 

**(05.07) بهرام رحمانی 

 کابوس "امیر حسین فطانت" - 1

 

**(05.07) عبدالله امینی - کابل

 غارت یورانیوم افغانستان توسط متجاوزین امریکائی

 

 **(05.07) سیامک ستوده 

 غفلت دیروز و وظیفۀ امروز

 

**(05.07) ناهید غزل

 راز

 

 **(05.07) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی " - 21

 

 **(05.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 شکایت

 

 **(05.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یار مهربان

 

 **(05.07) شادروان تیمورشاه تیموری 

 فرشته

**(05.07) www.original..

 Escalating US Air Strikes Kill Hundreds of Civilians..

 

 **(05.07) A. Vahdat

 Iranian Commander Threatens to Close Strait of ...

 

 **(05.07) D, Majumdar

 Russia's New Mobile Air Defense System Has One...

 

 **(05.07) www.outlook..

 The Plights of Afghan Working Class

 

 **(05.07) P. Martin

 Trump's victory: A Dangerous turning point

 

 **(05.07) D. L. Glotzer 

 Welcome to Fortified Europe:

 

**(05.06) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)        

 تفسیر احمد - 2 - 2

 

**(05.06) فرستنده: خالق داد پغمانی - مونشن 

 امام جماعت

 

**(05.06) عبدالله امینی - کابل

 "نظام الدین تهذیب" نیز به جهنم رفت 

 

 **(05.06) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی - 8

 

**(05.06) ارسال و افزوده از: حمید محوی 

 از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت کرده و ...

 

**(05.06) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  194

 

 **(05.06) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 118

 

**(05.06) ناهید غزل

 گنجینۀ آرزو

 

 **(05.06) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 20

 

 **(05.06) روانشاد تیمورشاه تیموری

 تو عاشق نیستی

 

 **(05.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 قافلۀ عمر

 

 **(05.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رضای قبله گاه

**(05.06) www.khaama

 16 Killed in two separate explosions in Badghis...

 

 **(05.06) P .Buchanan

  Next Cold War May Start With US , Not Russia

 

 **(05.06) D. Majumdar

 Russia's Deadly S-500 Air-Defense System:

 

 **(05.06) S. Ahmad

 The Pakistan Army's Curious Panjabs Operation

 

 **(05.06) P. C. Roberts

 TIPP: Advancing American Imperialism

 

 **(05.06) B. V. Auken

 US Navy Seal Killed in Iraq combat

 

**(05.05) عبدالله امینی - کابل

 اشغال افغانستان ادامه خواهد یافت

 

 **(05.05) برگردان از: م. ن.

 "تمام قدرت به دست مردم"

 

 **(05.05) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 تفسیر احمد - 2 - 1

 

**(05.05) بهرام رحمانی

 هجوم نمایندگان حزب حاکم "عدالت و توسعه اسلامی" به نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها!

 

 **(05.05) برگردان از: آمادور نویدی 

 مارکس و لنین کجا هستندزمانی که ما به آنها نیاز داریم؟

 

**(05.05) ناهید غزل

 خسته ام

 

 **(05.05) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 19

 

 **(05.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ثواب روزه

 

 **(05.05) روانشاد تیمورشاه تیموری

 سریر ناز

 

 **(05.05) ملک الشعراء استاد اسیر 

 توبه از عشق

**(05.05) www.pajhwok

 Peace talks with Hekmatyar-led HIA in final stage

 

 **(05.05) E. Margolis

 Remember the Golan Heights?

 

 **(05.05) A. Damon

 The 9/11 cover-up continues

 

 **(05.05) P. Escobar

 The Calm Before the Coming Global Storm

 

 **(05.05) C. Churchill

 The Failures of Capitalism, Donald Trump and Right

 

 **(05.05) www.huffington

 U. S. Tells Pakistan It will Have To Fund F-16sItself

 

**(05.04) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 نگاهی به فرار دادهمکاری های استعماری امنیتی-دفاعی بین امریکای اشغالگر و افغانستان اشغال شده

 

 **(05.04) درویش وردک 

 اوه دیرشم مجلس (دناروغانو په عیادت کی)

 

**(05.04) عبدالله امینی - کابل

 "کریم میثاق" به جهنم رفت

 

 **(05.04) برگردان از: حمید محوی 

 چگونه اتحادیۀ اروپا با پناهندگان سوریه بازی می کند

 

**(05.04) بهروز سورن 

 دهۀ شصت- هوتل اموات

 

**(05.04) ناهید غزل

 دوست داشتن

 

 **(05.04) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 18

 

 **(05.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 بنای عشق !!!

 

 **(05.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 منظر و محضر

 

 **(05.04) روانشاد تیمورشاه تیموری

 رمز عشق 

**(05.04) M. Griffis

 4.609 Killed in Iraq During April

 

 **(05.04) www.khaama

 Afghan Translator commits suicide after British authorities

 

 **(05.04) R. Paul

 Drafting Women  Means Equality in Slavery

 

 **(05.04) T. Gaist

 Iraqi regime shaken by storming of Baghdad's Green Zone

 

 **(05.04) M. Hudson

 Wall Street Has Taken Over the Economy and..

 

 **(05.04) S. Miglani & 

 Wary of China's Indian Ocean activities, ...

 

**(05.03) درویش وردک

 شپږ دیرشم مجلس ( په کړوکی اخلاص)

 

 **(05.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 1 - 2

 

**(05.03) عبدالله امینی - کابل

 سخنان ارتجاعی مرتجع "رنگین" سپنتا

 

**(05.03) برگردان از: حمید محوی

 کسانی که سر نخ بحران مهاجرت را در دست دارند

 

 **(05.03) بهرام رحمانی 

 حملات مساجد و انجمن های اسلامی و فاشیستی به گرایش چپ جامعه در سویدن

 

**(05.03) ناهید غزل

 درۀ فاصله ها

 

 **(05.03) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 17

 

 **(05.03) شادروان تیمورشاه تیموری

 ترک مدعا

 

 **(05.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل ناتوان

 

 **(05.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شعر شاعر

**(05.03) N. Gardels

 Chernobyl Remains a Warning Against a New Nuclear

 

 **(05.03) V. Prashad &

 Death, carnage and chaos: How NATO became

 

 **(05.03) H. Hassan &

 In Dysfunctional Iraq, calls for change gather pace

 

 **(05.03) R. Smith

 Japan Builds a Stealth Jet

 

 **(05.03) www.khaama

 Taliban mulling peace talks as Afghan govt. opts ...

 

 **(05.03) J. Raimondo

 The EU-A CIA Covert Operation

 

**(05.02) ملک الشعراء استاد اسیر 

 "سیماب" هم به جاودانگی پیوست!!!

 

**(05.02) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 معاهدۀ استعماری ستراتیژیک بین امریکای اشغالگر و افغانستان اشغال شده

 

 **(05.02) سید هاشم سدید

 نکاتی چند پرامون رویداد های هفت و هشت ثور

 

 **(05.02) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 تفسیر احمد - 1- 1

 

 **(05.02) درویش وردک 

 پنځه دیرشم مجلس ( له خدایه ویره)

 

**(05.02) عبدالله امینی - کابل

 ماست مالی جنایت امریکا در قندوز

 

 **(05.02) فرستنده: آذرخش آذرخش

 پیام برای متحد شدن به کارگران ایران

 

 **(05.02) ر. پیکار جو 

 دوستان و رفقای عزیز و ارجمند ، درود برشما

 

**(05.02) ناهید غزل

وام

 

 **(05.02) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 16

 

 **(05.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 برید نخوت

 

 **(05.02) شادروان تیمورشاه تیموری  

 گل خودروی

**(05.02) The IPFG

 On May Day about Iranian Workers!

 

**(05.02) C. Vandreier

 German Army assumes leadership of military buildup..

 

 **(05.02) J. Ditz

 Pentagon 16 Face "Administrative Discipline" Over Kunduz

 

 **(05.02) www.pravda

 Syria: a military analysis

 

 **(05.02) www.en.people..

 US warned over missile system

 

 **(05.02) B. Cloughlay

 Washington Likes Wars. So Where Next?

 

 **(05.02) A. Levine

 What is the Democratic  Party Good For?

 

**(05.01) سازمان انقلابی افغانستان

 گرامی باد اول می ، روز همبستگی کارگران سراسر جهان!

 

 **(05.01) درویش وردک

څلور دیرشم مجلس (له کبره ډډه کول) 

 

 **(05.01) بهرام رحمانی

 روز همبستگی جهانی کارگران خجسته باد!

 

**(05.01) عبدالله امینی - کابل

 جفنگیات "قانونی" و "ارغندیوال"

 

 **(05.01) فرح نوتاش 

 پیرو دادخواست بدهی غرامت از امریکا به ملل جهان

 

**(05.01) فرستنده: مناف فلکی فر 

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ  27

 

**(05.01) ناهید غزل

 آرامش

 

 **(05.01) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی " - 15

 

 **(05.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 عید و برات

 

 **(05.01) الحاج حلیل الله ناظم باختری

 مرگ در دیار غربت

 

 **(05.01) روانشاد تیمورشاه تیموری

  دنیای ظلمان

**(05.01) www.khaama

 Afghanistan and Russia to create military-technical..

 

 **(05.01) D. Cenciotti

 A Russian Mig-31 intercepted US P-8 cooperation

 

 **(05.01) A. Damon

 Obama touts an economic "legacy" of inequality and..

 

 **(05.01) V. Prashad

 Political Violence in Hondura

 

 **(05.01) M. Dobbin

 The Canadian/Saudi Arabia Arms Deal:

 

 **(05.01) D. N. Dang 

 The S. China Sea: Vietnam's limited Diplomatic  Options