AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

**(09.18) عبدالله امینی - کابل

 فرار پسران و دختران از منزل

 

 **(09.18) اشرف دهقانی 

 یاد رفیق کبیر فریدون(علی اکبر) جعفری یاد باد! - 4

 

**(09.18) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 13 -(در توحید)

 

**(09.18) برگردان از: حمید محوی

 جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (3/8)

 

 **(09.18) برگردان از: ا. م. شیری

 روسیه و ایران: امروز در سوریه جایگزینی برای اسد وجود ندارد

 

 **(09.18) فرستنده: بهرام رحمانی

 دعوت عمومی برای شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران

 

**(09.18) ناهید غزل

 سرگردان

 

 **(09.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ظالم

 

 **(09.18) تیمورشاه تیموری

 اقتفاء از غزل عشقری صاحب..:

 

 **(09.18) ملک الشعراء استاد اسیر 

 توانائی !!!

**(09.18) www.pajhwok

 6 police killed, 12 wounded in Farah clashes

 

 **(09.18) J. C. Twitter

 Are Iran and Russia Risking Their Own Vietnam

 

 **(09.18) R. Baroud

 How Yarmouk Come About: Israel's Unabashed

 

 **(09.18) T. Engelhardt

 Maintaining American Supremacy in the 21 Century

 

 **(09.18) L. Lulko

 Russia to increase military presence in C. Asia

 

 **(09.18) C. Lyrch 

 Why the U. S. Press is Afraid of Marx

 

**(09.17) آزاد ل. 

 اعلان مفقودی

 

**(09.17) میرویس ودان محمودی 

  هاشمیان را ببرید و ببندید به طویله!

 

**(09.17) عبدالله امینی - کابل

 آیا غنی می میرد؟

 

 **(09.17) تیمورشاه تیموری 

 مادر هزار فرزند

 

**(09.17) برگردان از: حمید محوی

 جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (2/8)

 

 **(09.17) برگردان از: حمید محوی 

 سازمان پیمان امنیت جمعی آماده برای جنگ

 

**(09.17) چریکهای فدائی خلق ایران

 مرگ شاهرخ زمانی در زندان، افشاءگر چهرۀ سیاه رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی است!

 

 **(09.17) بهرام رحمانی 

 آیا مرگ شاهرخ زمانی، مرگ حکومت اسلامی را تسریع خواهد کرد!؟

 

**(09.17) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 12 - (در توحید)

 

**(09.17) ناهید غزل

 همدوش ابرها

 

 **(09.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 شکسته پر!!!

 

 **(09.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلاح طبیعت

**(09.17) www.khaama

 Mullah Omar's brother and son pledge allegiance to ...

 

 **(09.17) www.times..

 N. Korea warns US it is ready to use nuclear

 

 **(09.17) www.english

 Putin: Russia supports and will support the Syria government

 

 **(09.17) N. Beams

 Seven years since the Wall Street crash

 

 **(09.17) C. Orozobckova

 Trouble in Tajikistan

 

 **(09.17) M. Avender

 "Yemen after 5 Months Looks Like Syria After 5 Years"

**(09.16) سید هاشم سدید 

 آقای "هاشمیان" از شرم آب شده و در زمین فرو رفته!

 

**(09.16) سید هاشم سدید

 زردشت، واقعیت یا افسانه ؟ - 2

 

**(09.16) عبدالله امینی - کابل

 فساد در گمرک کابل

 

 **(09.16) برگردان از: حمید محوی 

 جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (1/8)

 

**(08.16) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 جنایات رژیم جمهوری اسلامی در دهۀ 60 را فراموش نمی کنیم و هرگز آن را نمی بخشیم!

 

 **(06.16) انجمن قلم ایران(در تبعید) 

 شاهرخ زمانی در زندان جنایتکاران اسلامی جان باخت!

 

**(09.16) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 285

 

**(09.16) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 11 - (در توحید)

 

**(09.16) ناهید غزل

 کتاب زرد خزان

 

 **(09.16) تیمورشاه تیموری

 شمع و پروانه

 

 **(09.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 پر بازی !!!

 

 **(09.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دوای استقامت

 

**(09.16) www.time..

 95.000 Russian troops in massive military drill

 

 **(09.16) E. Beavers

 CIA Torture, Read All About It

 

 **(09.16) P. Martin

 Saudi-led coalition pours troops into Yemen

 

 **(09.16) M. Peppe

 Subversion Against Cuba Continues Uninter..

 

 **(09.16) J, Ditz

 Taliban Storm key Afghan Prison, Freeing 355

 

 **(09.16) N. Nikandrov  

 US, Colombia: Conspiracy against Venezuela

**(09.15) عبدالله امینی - کابل

 فرار ژورنالیستان از کشور

 

 **(09.15) داکتر سها 

 نقد قرآن - 13

 

**(09.15) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در گرامیداشت یاد جانباختگان دهۀ 60 و اعتراض به اعدام های وحشیانۀ اخیر!

 

**(09.15) فرستنده: فعالان چریکهای فدائی خلق ایران 

 گزارشی از "بزرگترین" تظاهرات در انگلستان در حمایت از پناهندگان!

 

**(09.15) ناهید غزل

 رنگ بهار آشنائی

 

 **(09.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خودسری

 

 **(09.15) تیمورشاه تیموری

 دور از تو

 

 **(09.15) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دیوانگی

**(09.15) D. R. DePetris

 D. Cheney Doesn't Have a Clue on How Dip..

 

 **(09.15) P. Street

 ISIS is US: the Empire and the Evil Genie..

 

 **(09.15) www.khaama

 Mullah Omar's son warns to carry out suicide..

 

 **(09.15) P. Martin

 Obama administration suppresses account of

 

 **(09.15) J. Adelman

 The Surprising Resurgence of Russia as a...

 

 **(09.15) P.M. Chossudovsky 

 The Truth behind 9/11: Who Is O. B. Laden?

 

**(09.14) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 خطاب به هاشمیان: و لعنة الله علی الکاذبین!!!!- 4

 

**(09.14) عبدالله امینی - کابل

 دستور اسلام اباد به کابل

 

 **(09.14) حزب کار ایران(توفان) 

 اعلامیۀ حزب کار ایران (توفان) در رابطه با جانباختن شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر

 

**(09.14) برگردان از: حمید محوی 

 تدارکات برای گسترش نظامی روسیه در سوریه ادامه دارد

 

**(09.14) برگردان از: حمید بهشتی 

 اسلامی که به زنان قولش داده شده بود

 

**(09.14) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 194

 

**(09.14) ناهید غزل

 کوچه

 

 **(09.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشک تر

 

 **(09.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(09.14) تیمورشاه تیموری 

 معضلۀ افغانستان

**(09.14) www.pajhwok

 Days of clashes displace hundreds in Farah

 

 **(09.14) L. Lulko

 France to start European rebellion Against USA

 

 **(09.14) B. C. Twitther

 Longer Hours, More Stress, No Extra Pay:

 

 **(09.14) J. Ditz

 Russian Shipments of Air Defense Systems to ..

 

 **(09.14) P. Cockburn

 Syria Civil War: The Russians are coming to

 

 **(09.14) E. Draitser 

 The US and the Militarization of Latin America

 

**(09.13) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 در دفاع و حمایت از حرکت اعتراضی "جنبش علیه بیکاری"

 

 **(09.13) سید هاشم سدید 

 زردشت، واقعیت یا افسانه؟ - 1

 

**(09.13) محمد حیدر اختر 

 استاد بیلتون یک نام آشنا در گسترۀ موسیقی افغانستان

 

**(09.13) عبدالله امینی - کابل 

 هفتۀ اوباشان شورای نظار

 

**(09.13) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد ؟ 284

 

**(09.13) ناهید غزل

 انبار عقیق

 

 **(09.13) تیمورشاه تیموری

 عید آمد

 

 **(09.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 داغ هجران!!!

 

 **(09.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رشتۀ جان

**(09.13) www.khaama

 30 Afghans among those martyred, wounded in

 

 **(09.13) A. Lantier

 European power prepare to sink refugee vessels

 

 **(09.13) R. Parry

 Madness of Blockading Syria's Regime

 

 **(09.13) V.Shpalovsky

 Russia to build largest and super powerful

 

 **(09.13) J. Raimondo 

 The Long Road From 9/11

 

**(09.12) دپلوم انجنیز خلیل الله معروفی

 فلسفه بافی ریاضی مآبانه

 

**(09.12) عبدالله امینی- کابل

 سپتمبر 11: دسیسه یا واقعیت

 

 **(09.12) ع. شفق

 "بحران" پناهندگان نتیجۀ طبیعی سیاست های امپریالیستی!

 

 **(09.12) فریبرز سنجری 

 ملاحظاتی در رابطه با نوشتۀ اصغر ایزدی به نام "من مرگ را دیدم"!

 

**(09.12) شباهنگ راد 

 بحران و جنگ سرمایه داری، عامل و مولد آوارگی و پناهندگی

 

**(09.12) ناهید غزل

 محراب

 

  **(09.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یاقوت گران

 

**(09.12) تیمورشاه تیموری

لاله عذار و لاتری

 

 **(09.12) ملک الشعراء استاد اسیر  

 دل جبون!!!

**(09.12) W. Alberts

 Donald Trump: Making America White Again

 

 **(09.12) www.kaama

 Karzai doubts Al-Qaeda ever operated in Afg.

 

 **(09.12) J. Hattem

 Spy chief: Snowden killed "important" spy

 

 **(09.12) Sh. Tiezzi

 Taiwan Practices Repelling PLA Invasion as..

 

 **(09.12) J. Hyland

 The End of Democracy in Britain

 

 **(09.12) www.english 

 Washington wants Russia to have another Afg.

 

**(09.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 قوت بازو گسست؟؟؟

 

**(09.11) خالق داد پغمانی - مونشن  

 چلی ملا عمر و حقوق زن - 2

 

**(09.11) عبدالله امینی - کابل

 محابس مخفی داعش در افغانستان

 

 **(09.11) برگردان از: ل. م. شیری 

 چرا ایالات متحدۀ امریکا، امریکای لاتین را به آشوب می کشد؟

 

**(09.11) ناهید غزل

 پشت شیشه های انتظار

 

 **(09.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 شور و شیرین

 

 **(09.11)الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شمشیر عریان

 

 **(09.11) تیمورشاه تیموری 

 درد مهجوری

**(09.11) www.theguardian

 Afghanistan officials say 11 police killed by US

 

 **(09.11) M. Bittar

 A New Semester in Syria's Hell

 

 **(09.11) H. Yahya

 Before and after: Nuclear deal and its implica..

 

 **(09.11) P. Cockburn

 Only a US-Russian Agreement Can Spur a..

 

 **(09.11)M. A. Twitter

 US Special Forces May Have Gone On a ...

 

 **(09.11) B. V. Auken

 Washington threatens confrontation with ...

 

**(09.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 خطاب به هاشمیان: و لعنة الله علی الکاذبین!!!!- 3

 

**(09.10) خالق داد پغمانی - مونشن

 چلی ملا عمر و حقوق زن - 1

 

**(09.10) عبدالله امینی - کابل

 عبدالله عبدالله و معنی خیانت به خاک

 

 **(09.10) فرستنده: نذیر دلسوز 

 کار ایلان: مقاومت کنونی حاصل ثیام 25 سال گذشته است

 

**(09.10) داکتر سها 

 نقد قرآن - 12

 

**(09.10) بهرام رحمانی 

 سازشکاری حکومت اسلانی و امریکا و سرکوب داخلی، سیاست تازه ای نیست - 4

 

**(09.10) ناهید غزل

 آشیانه

 

 **(09.10) تیمورشاه تیموری

 مجنون صحرا

 

 **(09.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 سیاه و سفید

 

 **(09.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خار غم

**(09.10) P. Lee

 China ' rising : The Parade

 

 **(09.10) Y. Mitralias

 Greece: a Capitulation Bearer of Deadly..

 

 **(09.10) R. Parry

 How Neocons Destabilized Europe

 

 **(09.10) www.khaama

 Taliban leader M. Mansoor Daduullah joined ISIS

 

 **(09.10) www.spiegel

 The Deadly Business of Human Smuggling

 

 **(09.10) A. Small 

 What now for China's Afghanistan Strategy?

**(09.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 خطاب به هاشمیان: و لعنة الله علی الکاذبین!!!!- 2

 

**(09.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 احمد شاه مسعود جاسوس همه کس

 

 **(09.09) سید هاشم سدید 

 دوست عزیز آقای آزاد ل.

 

**(09.09) عبدالله امینی - کابل 

 سالگرد قتل احمدشاه مسعود

 

**(09.09) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 10 - (در توحید)

 

**(09.09) ناهید غزل

 دانۀ شاد نگاه

 

 **(09.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

 **(09.09) تیمورشاه تیموری

 شمع و پروانه

 

 **(09.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

  مذهب عشق!!!

**(09.09) S. Amin

 Contemporary Imperialism

 

 **(09.09) S. Lendman

 Holding Netanyahu Accountable: a Good ...

 

 **(09.09) www.khaama

 Russia mulling military support to Afghanistan

 

 **(09.09) www.english

 Russian troops in Syria: What are the doing..

 

 **(09.09) M. Giglio

 The U.S.-Led Fight Against ISIS Has Killed..

 

 **(09.09) D. Johnstone 

 Turning the Cradle of Civilization Into its..

 

**(09.08) سید هاشم سدید

 اخلاق نویسندگی و حرمت قلم؛ آری، اما کجا؟ دانستن آن مهم است - 2

 

 **(09.08) آزاد ل. 

 هاشمیان! وجدان؟؟

 

**(09.08) عبدالله امینی - کابل 

 چپاول معادن افغانستان

 

**(09.08) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 9 - (درتوحید)

 

**(09.08) ناهید غزل

 دیدار

 

 **(09.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 مست باده

 

 **(09.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز عید

 

 **(09.08) تیمورشاه تیموری

 دوستان دلبند

**(09.08) N. Williamson

 As Yemen assault continues, US announces..

 

 **(09.08) www.khaama

 Five policemen mysteriously martyred in Zabul

 

 **(09.08) S. Y. Hirschhirn

 Israeli Terrorists, Born in the USA

 

 **(09.08) L. Ware

 No Refuge: the Specter of White Supremacy 

 

 **(09.08) www.english

 Su-30CM fighters step up military forces in ..

 

 **(09.08) Y. Rubtov

 Victory over Nazism-Biggest Event of the 20th

 

**(09.07) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 اظهار سپاس

 

**(09.07) سید هاشم سدید

 آقای هاشمیان، از شما، به عنوان یک انسان مسؤول در برابر وجدان و در برابر خوانندگان تان می خواهم به این نامه پاسخ دهید!

 

 **(09.07) جاوید 

 سه اعجوبۀ دوران در ....

 

**(09.07) عبدالله امینی - کابل

 بیهودگی اجلاس کشور های کمک کننده

 

 **(09.07) برگردان از: حمید محوی 

 « بحران پناهندگان » تحریف شده

 

**(09.07) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 8 -(در توحید)

 

**(09.07) ا. م. شیری 

 گرامیداشت خاطرۀ قهرمانان به خاک افتاده، حراست از صلح و گشایش چشم انداز آینده

 

**(09.07) ناهید غزل

 روی لوح مزار

 

 **(09.07) تیمورشاه تیموری

 خدنگ ناز

 

 **(09.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 کمانچۀ نداف

 

 **(09.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جفای میزبان

**(09.07) www.pajhwok

 6 Afghan soldiers killed, 3 wounded in Nimroz attack

 

 **(09.07) www.english

 Russia's alliance with China would be nightmare for Japan

 

 **(09.07) J. Ghosh

 The Creation of the Next Imperialism

 

 **(09.07) D. McAdams

 The Neocon Foreign Policy Walmart

 

 **(09.07) B. V. Auken

 Washington Launches New Drone Assassination

 

 **(09.07) P. C. Roberts 

 Whiter the Economy?

 

**(09.06) عزیز نعیمی

 علل نفرت "هاشمیان" از شعله ئی ها و کمونیزم

 

**(09.06) سید هاشم سدید 

 فایده های استاد شدن ! - 2

 

**(09.06) آزاد ل.

 قابل توجه دو خانم کاندید

 

 **(09.06) عبدالله امینی - کابل

  گ .... زدن و چهار زانو نشستن

 

 **(09.06) برگردان از: احمد مزارعی 

 کشف یک برنامۀ کودتائی برای اشغال دمشق و اقدامات عاجلانۀ ایران و روسیه

 

**(09.06) برگردان از: ا. م. شیری

 یونان: تلاش تازه برای فریب مردم

 

**(09.06) خانۀ فرهنگ افغانستان

 دعوت به مجلس عمومی

 

 **(09.06) تیمورشاه تیموری

 آب و آتش

 

 **(09.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نغمۀ آزادی

 

**(09.06) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  186 

 

 **(09.06) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 110

 

**(09.06) ناهید غزل

 مهجور

 

 **(09.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 مخمس بر غزل " خیالی هروی"

**(09.06) R. Urie

 Capitalism and Crisis

 

 **(09.06) J. Ditz

 Germany, Sweden Making "Kill Decisions" for

 

 **(09.06) J. Ditz

 Putin: Syria's Assad Ready for "Snap Elections"

 

 **(09.06) V. Prashad

 Refugees: On the Shores of Europe 

 

 **(09.06) D. Larison

 Trump's Ridiculous Foreign Policy

 

 **(09.06) www.khaama

 Unknown gunman shot dead 13 civilian in

 

**(09.05) ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 پیام تسلیت

 

 **(09.05) سید هاشم سدید

 فایده های استاد شدن!

 

 **(09.05) محمد ناصر مستجاب- بلغاریا

 آقای هاشمیان، چرا اینهمه دستپاچگی؟

 

**(09.05) عبدالله امینی- کابل

 چه دولتی و چه انتخاباتی!!؟؟

 

 **(09.05) بهرام رحمانی 

 سازشکاری حکومت اسلامی و امریکا و سرکوب داخلی، سیاست تازه ای نیست! - 3

 

**(09.05) فرستنده: نذیر دلسوز 

 مصاحبه با روینا آویر(عضو مطبوعات کژار)

 

**(09.05) ناهید غزل

 بار دگر

 

 **(09.05) ملک اشعراء استاد اسیر

 بی سرانجام

 

 **(09.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

 **(09.05) تیمورشاه تیموری

 شهر پشم

**(09.05) J. Heller

 Benjamin Netanyahu Threatens Shoot-To-Kill

 

 **(09.05) www.khaama

 Pakistan claims Haqqani Network has been ..

 

 **(09.05) A. Mezyaev

 Russia and South Africa to Forge Strategic...

 

 **(09.05) M. Schwalbe

 The Moral Hazards of Capitalism

 

 **(09.05) J. Rasmus

 The New Colonialism: Greece and Ukraine

 

 **(09.05) M. Salzmans 

 Thousands of refugees held at Budapest ...

**(09.04) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 خطاب به هاشمیان: و لعنة الله علی الکاذبین!!!!- 1

 

**(09.04) عبدالله امینی - کابل 

 زن ستیزی داکتر هاشمیان

 

**(09.04) حزب کار ایران(توفان) 

 به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی و تابستان شهریور[سنبله]1367

 

**(09.04) ناهید غزل 

 مادر فلسطینی

 

**(09.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صبر و تحمل

 

 *(09.04) تیمورشاه تیموری

 عشرتسرای کابل

 

 **(09.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 عمر گذشته!!!

**(09.04) P.Symonds

 Abe accelerates the remilitarization of Japan

 

 **(09.04) G. Giroux

 Global Capitalism and the Culture of Mad...

 

 **(09.04) www.pajhwok

 Taliban kill 7 police including checkpoint...

 

 **(09.04) R. Jacobs

 The League of Empire

 

 **(09.04) J. Ditz

 Ukraine's New Military Doctrine: Fight Russia

 

 **(09.04) J. Craig

 Yemen's Hidden War: How the Saudi-Led   

 

**(09.03) تیمورشاه تیموری

 خطاب مستقیم به جناب داکتر خلیل الله هاشمیان

 

 **(09.03) عبدالله امینی - کابل

 تقاضای دوستم از روسیه

 

 **(09.03) جاوید 

  باقی سمندر در رکاب دوستم بر منتقدینش می جفد

 

**(09.03) داکتر سها

 نقد قرآن - 11

 

 **(09.03) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 7 - (درتوحید)

 

**(09.03) برگردان از: حمید محوی 

 اخبار نظامی

 

**(09.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 آب و آتش

 

 **(09.03) ناهید غزل

 توبه و عصیان

 

 **(09.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رمز و ایما

**(09.03) M. K. Bhadrakumar

 AfPak hat-trick is doable for Obama  but ..

 

 **(09.03) V. Gubarev

 Polonium-210 and Yasser Arafat's death:

 

 **(09.03) N. Williamson

 Saudi Arabia and UAE prepare for major US

 

 **(09.03) www.khaama

 Taliban execute three civilians on espionage..

 

 **(09.03) D. Pugliese

The coming war with Russia

 

 **(09.03) M. Schwalbe

 The Moral Hazards of Capitalism

 

**(09.02) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 کار و بار بیکاران و بی روزگاران

 

**(09.02) عبدالله امینی - کابل

 تناقض گوئی دولت مستعمراتی

 

**(09.02) شبکۀ زنان 

 اعلامیۀ کنفرانس شبکۀ زنان استکهلم

 

**(09.02) ع. شفق

 رسوائی جمهوری اسلامی در جشنوارۀ فلم مونترال!

 

 **(09.02) بهرام رحمانی

 روابط پنهانی دولت ترکیه و گروه تروریستی «داعش» - 12

 

**(09.02) نادر ثانی 

 حرکتی بی ثمر و یا ثمرۀ یک حرکت؟

 

**(09.02) ناهید غزل

 شتاب

 

 **(09.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 خر، خر است!!!

 

**(08.02) تیمورشاه تیموری

 بیکاری

 

 **(09.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

  میر شکار

**(09.02) C. Hallinan

 Europe's New Barbarians

 

 **(09.02) L. Ackland &

 Inside the Most Expensive Nuclear Bomb

 

 **(09.02)L. Wittner

 Militarism Run Amok: Russian and American

 

 **(09.02) www.strategic

 US F-22 fifth Generation Fighter Jets Seen

 

 **(09.02) Z. Moosakhail

 Young boy, girl publicly punished on adultery

 

 **(09.02) J. Natoli

 Plutocracy, Gentrification and Racial Violence

 

**(09.01) عبدالله امینی - کابل 

 تصادم احتمالی خونین بین طالبان

 

**(09.01) آزاد ل. 

 هموطن! بازهم می روی؟؟

 

**(09.01) فرستنده: فعالان چریکهای فدائی خلق ایران

 خطاب به جشنوارۀ جهانی فلم در مونترال کاناد!

 

 **(09.01) فرستنده: سهیلا دهماسی 

 گزارشی از اکسیون مقابله با تهاجم رژیم جمهوری اسلامی در مونترال کانادا!

 

**(09.01) ناهید غزل

 خلوت

 

 **(09.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رضای قبله گاه

 

 **(09.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 آرزو

 

 **(09.01) تیمورشاه تیموری 

 ندای انس

**(09.01) www.hrw..

 Afghanistan: Aid Donors Should Stress Accountability

 

 **(09.01) M. Arens &

 Casualties of "Fortress Europe": Refugees dead..

 

 **(09.01) F. Cunningham

 Native Americans and US Scorched Earth ...

 

 **(09.01) W. R. Polk

 Pushing the Edge on Nuclear War.

 

 **(09.01) T. Preler

 Why Has Pakistan Becomes So Intolerant?

 

 **(09.01) www.middle

 Yemen war seeks to stop "Iran expansion" in Arab

 

**(08.31) خالق داد پغمانی - مونشن

 تواضع استاد "اول میر" و دیده درائی "هاشمیان" و "دنباله روان"

 

**(08.31) عبدالله امینی - کابل

 اشغال افغانستان ادامه خواهد یافت

 

 **(08.31) حزب کار ایران(توفان)

 بحران پناهندگی، بحران امپریالیسم است.

 

 **(08.31) برگردان از: حمید محوی 

 دو خار در پای اوباما

 

**(08.31) ناهید غزل

 سرانجام

 

 **(08.31) تیمورشاه تیموری

 دشت غربت

 

 **(08.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مردمان بی هنر

 

 **(08.31) ملک الشعراء استاد اسیر 

 منزل مقصود

**(08.31) www.en.people

 China, U. S. vow closer military cooperation

 

 **(08.31) R. Blazak

 Donald Trump is the New Face of White Supremacy

 

 **(08.31) P. Raghavan

 India begins celebrations of 1965 war but Pakistan

 

 **(08.31) www.pajhwok

 Strongmen's refusal to pay taxes hits revenue

 

 **(08.31) www.khaama

 US considered using nuclear weapons against Afg.

 

 **(08.31) R. Urie 

 Wall Street and the Cycle of Crises

**(08.30) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

ادب - ادب دری - استاد ادب دری

 

**(08.30) سید هاشم سدید

 غیر از یکپارچگی همه جانبۀ آگاهانه و قوی همگانی راهی برای نجات کامل نیست

 

**(08.30) تیمورشاه تیموری

 دربارۀ "استادی ادب دری"

 

 **(08.30) عبدالله امینی - کابل

 سردی در روابط افغانستان و هند

 

 **(08.30) شباهنگ راد

 جنگ بی پایان سرمایه

 

 **(08.30) برگردان از: ا. م. شیری 

 پناهندگان در بازیهای زئوپولیتیک

 

**(08.30) وزیر فتحی 

 شکنجه ها و مشترکات زندانیان سیاسی دهۀ شصت

 

**(08.30) ناهید غزل

 نام تو

 

 **(08.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 منجم گفت :

 

 **(08.30) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سؤال و جواب !!!

**(08.30) J. Ditz

 Afghan DM Admits "Difficulties" as Taliban Overruns..

 

**(08.30) J. Raimondo

 Imperial America

 

 **(08.30) J. Titz

 ISIS Seizes Territory Intended for US-Turkey "Save Zone"

 

 **(08.30) F. Shah

 Kashmir's Young Rebels

 

 **(08.30) T. Luck

 Saudi women finally get Right to vote, so why..

 

 **(08.30) Escobar

 Welcome to the trade deal wars:...

 

**(08.29) عبدالله امینی- کابل

 دولت مستعمراتی خود ستون پنجم است

 

 **(08.29) میرویس ودان محمودی 

 دیوانه زنجیر پاره کرده است!

 

**(08.29) برگردان از: حمید محوی 

 تاریخ نگارش و تحریف قرآن توسط خلفای اسلام ....

 

**(08.29) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 6 - (در توحید)

 

 **(08.29) نادرثانی 

 وودی کاتری؛ ستونی استوار در بنای موسیقی اعتراضی

 

**(08.29) ناهید غزل

 گرداب بیکسی

 

 **(08.29) ملک الشعراء استاد اسیر

 کمانچۀ نداف

 

 **(08.29) تیمورشاه تیموری

 روباه و مرغهای قاضی

 

 **(08.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سکر هدر

**(08.29) A. Vltchek

 Lebanon - What if it Fell?

 

 **(08.29) www.pajhwok

 Taliban planned inroads into Kabul via Hesarak

 

 **(08.29) P. Schwarz

 The refugee crisis and the inhuman face of European

 

 **(08.29) R. Parry

 The Riddle of Obama's Foreign Policy

 

 **(08.29) L. Lulko

 US and world are ruled not by parties but..

 

 **(08.29) T. Li

 U. S. Next-Gen Bomber Capable of Staying above..

 

**(08.28) داکتر سها 

 نقد قرآن - 10

 

**(08.28) عبدالله امینی - کابل

 طالبان در موسی قلعه

 

 **(08.28) فرستنده: گروه پروسه 

 در جست و جوی هستۀ مفقود مارکسیسم

 

**(08.28) رحیمه توخی

 این کودک!

 

**(08.28) داکتر ظاهر تیموری

 امپریالیزم یا گرگ درنده

 

**(08.28) ناهید غزل

 افسانه

 

 **(08.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یار مهربان

 

 **(08.28) ملک الشعراء استاد اسیر

 درد پهلو

 

 **(08.28) تیمورشاه تیموری 

 مجنون و صحرا

**(08.28) G. Leupp

 ISIL Advances While Its Foes Cannot Unite

 

 **(08.28) R. Baroud

 Islamic State' Pretence and the Upcoming Wars in Libya

 

 **(08.28) M. Rafizadeh

 Khamenei's Calculated Game:

 

 **(08.28) J. Moyo

 Poverty and Slavery Often Go Hand-in-Hand for ..

 

 **(08.28) www.khaama

 Turkmenistan expresses willingness to cooperate with..

 

 **(08.28) J. Ditz

 Two US Troops Killed in Afghan Insider Attack

 

**(08.27) سید هاشم سدید 

 نقش مزورانه و شیطانی مجددی ها در افغانستان - 3

 

**(08.27) خانۀ فرهنگ افغانستان

 دعوت برای اجتماع اعتراضی در برابر سفارت پاکستان در برلین

 

 **(08.27) عبدالله امینی - کابل

 نقش ایران در تشدید اختلافات قومی و مذهبی در افغانستان

 

 **(08.28) نظر محمد مطمئن 

 د موسی کلا نیونه د طالبانو د وحدت او قوت نښه کیدلای شی

 

**(08.27) بهرام رحمانی

 سازشکاری حکومت اسلامی و امریکا و سرکوب داخلی ، سیاست تازه ای نیست!- 2

 

 **(08.27) فرستنده: مناف فلکی فر 

 کارگر بی مزد!

 

**(08.27) فرستده: مناف فلکی فر 

  ماهنامۀ کارگری شمارۀ - 19

 

**(08.27) تیمورشاه تیموری

 سایۀ مرگ

 

 **(08.27) ناهید غزل 

 رنج دیرینه

 

**(08.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 نتیجۀ راستگوئی

 

 **(08.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

**(08.27) www.consor..

 American Jews Split from Netanyahu

 

**(08.27) S. Devary

 Diplomacy and the South China Sea

 

 **(08.27) R. Abele

 Ending Government Rule of the Elites, by the Elites...

 

 **(08.27) L. Lulko

 If North Korea strikes, the West will shudder

 

 **(08.27) P. Iskenderov

 Refugees in Geopolitical Game

 

 **(08.27) www.pajhwok

 US designates A. Aziz Haqqani as global terrorist

 

**(08.26) عبدالله امینی - کابل

 احتمال نصب امر الله صالح در وزارت دفاع

 

 **(08.26) اشرف دهقانی

 یاد رفیق کبیر فریدون(علی اکبر) جعفری یاد باد!

 

**(08.26) نذیر دلسوز

 سخنی در مورد «Kabul Taxi »

 

 **(08.26) مریم

 مرگ چهار کودک چینی، افشاءگر سیستم ظالمانۀ حاکم بر این کشور!

 

 **(08.26) برگردان از: حمید بهشتی

 نامۀ سرگشاده یورگن هوفر به رؤسای جمهور و رؤسای دولت

 

**(08.26) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 5 - (در توحید)

 

**(08.26) ناهید غزل

 آواز

 

 **(08.26) تیمورشاه تیموری

 بادۀ حمرا

 

 **(08.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 حق یا باطل؟

 

 **(08.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 روز حساب

**(08.26) C. Krauss &

 From Venezuela to  Iraq to Russia, Oil Price Droops

 

 **(08.26) A. Damons &.

 Global Ponzi scheme threatens to implode

 

 **(08.26) M. Mandle

 Islam and slavery

 

 **(08.26) www.outlook

 Musa Qala on the Verge of Falling to Taliban

 

 **(08.26) E. Margolis

 Three of America's "Great Satan" Dead

 

 **(08.26) A. Akulov 

 US Tests Space Weapon: Back to Star War-2

 

**(08.25) جمعی از فرهنگیان افغان مقیم تورنتو

 د خورشید عطائی د شخصیت او فرهنگی مقام لمانځنه 

 

 **(08.25) سید هاشم سدید

 اخلاق نویسندگی و حرمت قلم ؛ آره، اما در کجا؟ دانستن آن مهم است.

 

**(08.25) عبدالله امینی - کابل

 آقای محقق! فریب بوسۀ مرگ خامنه ای را نخور!

 

 **(08.25) برگردان و پی نوشت از: حمید محوی

 نیرومند ترین بمب جهان در مسکو

 

 **(08.25) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 4- (درتوحید)

 

**(08.25) فرستنده: بابک ازاد 

 علیه هجوم فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور به پا خیزیم!

 

**(08.25) داکتر ظاهر تیموری

 بوزینگان

 

 **(08.25) ناهید غزل

 غرور

 

**(08.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وارث اورنگ

 

 **(08.25) تیمورشاه تیموری 

 قعر ظلمت

 

**(08.25) ملک الشعراء استاد اسیر 

 به یاد وطن

**(08.25) F.-S. Gady

 Confirmed: Pakistan Is Buying New Attack Helicopters

 

 **(08.25) R. Nade

 Destructive Global Dependencies

 

 **(08.25) www.khaama

 New terrorist group emerges in Afghanistan, calling...

 

 **(08.25) W. Madsen

 Return to Bush America: Revisiting America War...

 

 **(08.25) Prof. J. Petras

 The Age of Imperial Wars

 

 **(08.25) A. Akulov

 US Tests Space Weapon: Back to Star Wars-1

 

**(08.24) سید هاشم سدید 

 نقش مزورانه و شیطانی مجددی ها در افغانستان - 2

 

**(08.24) محمد ناصر مستجاب- بلغاریا 

 کاش با قلم سروکارم نمی افتاد!

 

**(08.24) آزاد ل. 

 قابل توجه ملا ها

 

**(08.24) عبدالله امینی - کابل

 کمک های واشنگتن به اسلام آباد قطع نشده است

 

 **(08.24) برگردان از: حمید محوی

 ارتش روسیه وارد کارزار سوریه شد

 

 **(08.24) برگردان از: حمید بهشتی 

 ما باید از لبۀ بشقاب خویش فراتر بیندیشیم

 

**(08.24) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 283

 

**(08.24) علی صدارت 

 مصدق و اصل «موازنۀ منفی»

 

**(08.24) ناهید غزل

 التماس

 

 **(08.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 داغ هجران!!!

 

 **(08.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رقص سماع

 

 **(08.24) تیمورشاه تیموری 

 حال خراب

**(08.24) L. O'Dennell

 Afghan ties with Pakistan sour as Taliban gain strength

 

 **(08.24) www.pajhwok

 Foreigners among 14 killed in Kabul suicide blast

 

 **(08.24) P. Iskenderov

 Germany and France: Leading Actors in Greek Drama-2

 

 **(08.24) www.atimes..

 N. Korea deploys over 50 subs a talks resume in ...

 

 **(08.24) Z. Carpenter

 The Racist Roots of the GOP's Favorite New Immigration

 

 **(08.24) A. Vltchek

 West Spreads Intellectual Idiocy

 

**(08.23) تیمورشاه تیموری و یادداشت پورتال

 خاطرۀ یک شب فراموش ناشدنی

 

**(08.23) عبدالله امینی - کابل

 چه کسی فرمان می دهد، غنی یا دوستم؟

 

 **(08.23) برگردان از: حمید بهشتی 

 واقعیت بدهی های یونان

 

**(08.23) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 عفت زبان

 

 **(08.23) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 3 - (درتوحید)

 

**(08.23) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 193

 

**(08.23) فرستنده: هاشم رحیمی 

 حماسۀ میوند

 

**(08.23) ناهید غزل

 ابر نیستی

 

 **(08.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خود نمائی

 

 **(08.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 شیشۀ خالی

**(08.23) www.bbc..

Documents reveal details about Afghanistan massacre

 

 **(08.23) A. Rafiq

 Iran and Pakistan: Back to Business

 

 **(08.23) S. M. Walt

 So Wrong for So Long

 

 **(08.23) H. Giroux

 The Plague of American Authoritarianism

 

 **(08.23) www.outlook

 The Stratification of a Society

 

 **(08.23) J. S. Landay

 Why is Israel's nuclear arsenal not mentioned

 

**(08.22) سید هاشم سدید 

 نقش مزورانه و شیطانی مجددی ها در افغانستان - 1

 

**(08.22) عبدالله امینی - کابل 

 تأثیر مثبت روش مبارزاتی "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.22) دگروال متقاعد خان آقا سعید

 به سایت محترم "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

 **(08.22) محمد ناصر مستجاب - بلغاریا 

 حاتم بخشی هاشمیان - یا خود پرستی؟

 

**(08.22) داکتر سها

 نقد قرآن - 9

 

 **(08.22) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 زبان

 

**(08.22) ناهید غزل 

 چرخ دقایق

 

 **(08.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 بهانۀ دل

 

 **(08.22) تیمورشاه تیموری

 کوشش مستمر

 

 **(08.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز حساب

**(08.22) P. Iskenerov

Germany and France: Leading Actors in Greek Drama-1

 

 **(08.22) www.english

 Saudis to persuade Russia to surrender Assad?

 

 **(08.22) www.khaama

 3 school children killed as rocket lands in school ...

 

 **(08.22) www.strategic

 As diplomats meet on Syria, war moves into higher gear

 

 **(08.22) www.presstv

 China capable of destroying US space assets, US..

 

 **(08.22) J. Ditz 

 Israel Confirms "Widespread" Strikes Against Syria

 

**(08.21) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 پیام تبریک

 

**(08.21) عبدالله امینی - کابل 

 فرار عساکر دولت مستعمراتی از جبهۀ جنگ

 

**(08.21) حزب کار ایران(توفان) 

 یادآوری تاریخی به مناسبت 62 سالگی کودتای خاینانه و ضد ملی 28 مرداد[اسد]

 

**(08.21) فرستنده: بابک آزاد 

 ازکارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم! رفیق بهنام امیری دوان

 

**(08.21) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم - 2- (در توحید)

 

**(08.21) ناهید غزل

 تندیس عبادت

 

 **(08.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 افتخار آدمی

 

 **(08.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 نقش نگین!!!

 

 **(08.21) تیمورشاه تیموری 

 دل صد پاره

**(08.21) M. Whitney

 Ankara: the New Capital of Jihad

 

 **(08.21) F. Arbuthnot

 Iraq Chilcot Inquiry: Complete Whitewash of

 

 **(08.21) www.strategic

 Is Afghanistan's grand illusion of Pakistan over?

 

 **(08.21) D. Nefedov

 Islamic State Eyes Russian Caucasus

 

 **(08.21) www.khaama

 Mohaqiq hold talks with Iran on growing ISIS treats

 

 **(08.21) B. Grey

  World capitalism "toboggans toward catastrophe"

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 

 ** آرشیف ماه جولای 2015 

 

** آرشیف ماه جون 2015 

 

** آرشیف ماه می 2015 

 

** آرشیف ماه اپریل 2015 

 

** آرشیف ماه مارچ 2015 

 

** آرشیف ماه فبروری 2015 

 

** آرشیف ماه جنوری 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

**(08.20) سید هاشم سدید

 رویداد های تاریخی باید جدا جدا ارزیابی شوند!

 

 **(08.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 مبارکباد!!!

 

 **(08.20) آزاد ل.

 هفت سال مبارزه مبارک باد!

 

 **(08.20) دگرمن احمد کندهاری

 به مناسبت هفتمین سالگرد شکوهمند و فرخندۀ "افغانستان آزاد- آزاد افغانستان"

 

 **(08.20) میرویس ودان محمودی

 پورتال آزادگان هفت ساله شد

 

**(08.20) عبدالله امینی - کابل

 چه استقلالی؟

 

 **(08.20) برگردان از: ا. م. شیری

 ایران در تقاطع گذشته و آینده: آمریکا یا روسیه؟

 

**(08.20) ناهید غزل

 جنگل اوهام

 

 **(08.20) یما جامی

 به نام خدا میزند مرا

 

**(08.20) تیمورشاه تیموری

 بهار گلشن کابل

 

 **(08.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 نقش خاطر

**(08.20) S. Front

 Afghanistan Map of War, Taliban's Disunity Hasn't ....

 

 **(08.20) www.atime

 China took step toward currency independence by ..

 

 **(08.20) www.atime..

 Pentagon plans to increase drone flights by %50 within

 

 **(08.20) R. McGovern

 Propaganda, Intelligence, and MH-17

 

 **(08.20) A. Damon

 The cover-up of torture in America's prisons

 

 **(08.20) J. Ditz 

 US Sends More Advisers, Munitions for Saudi War..

 

**(08.19) سید هاشم سدید 

 28 اسد روز آزادی، استقلال و بالندگی میهن پرستان!

 

**(08.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 غداری مردار شد!

 

**(08.19) تیمورشاه تیموری

 عرض تبریک و تهنیت به مناسبت هفت سالگی پورتال آزادگان

 

**(08.19) سید هاشم سدید

 پیام تبریک

 

 **(08.19) ناصر مستجاب - بلغاریا

 سالگرد پورتال مبارک باشد!

 

 **(08.19) عبدالله امینی - کابل 

 تبریک به پورتال با عظمت "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.19) فرستنده:  مهسا روژان

 زنان چگونه می توانند به صلح و امنیت دست یابند؟

 

**(08.19) ناهید غزل

 فال

 

 **(08.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 جان جهان

 

**(08.19) تیمورشاه تیموری 

 مشتاق یک نگاه

**(08.19) www.khaama

 Afghan interpreter abandoned by British executed in Iran

 

 **(08.19) Sender: M. Mandl

 Former DIA Chief M. Flynn Says Rise of Islamic State..

 

 **(08.19) W. Madsen

 Holocaust of Native Americans:

 

 **(08.19) J. Ditz

 NATO Denies Preparing for War with Russia

 

 **(08.19) P. L. Smith

 The U. S. - Russia "phony war" :

 

 **(08.19) J. Moore 

 What Do We Know About Bangkok's Deadly Blast?

 

**(08.18) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 2555 روز کار بدون وقفه

 

 **(08.18) علی مشرف

 نظری برجلد چهارم  "خاطرات زندان" از کبیر توخی

 

 **(08.18) عبدالله امینی - کابل

 بازگشت انگلیس به افغانستان!

 

**(08.18) درویش وردک 

 مجلس شصت و دوم- 1-  (درتوحید)

 

**(08.18) ناهید غزل

 آزادی

 

 **(08.18) تیمورشاه تیموری

 سینۀ بیمار

 

  **(08.18) ملک الشعراء استاد اسیر

    دل ناتوان

 

**(08.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مولانای ما 

**(08.18) www.khaama

 Five policemen brutally martyred in Helmand

 

 **(08.18) R. Diaz

 Fidel Castro to US: You owe us millions

 

 **(08.18) W. Alberts

 Onward Christian Military Chaplains!

 

 **(08.18) C. Morris

 Russia and China Race To Be Next Superpower

 

 **(08.18) presstv

 Russia delivers 6 Mikoyan MiG-31 fighter jets to Syria

 

 **(08.18) J. Lauria 

 The Saudi Royals- Unchained

 

**(08.17) عبدالله امینی- کابل

 حمید گل در پهلوی ملا عمر خوابید

 

 **(08.17) برگردان از: حمید محوی

 جهان پس از توافقات واشنگتن و تهران

 

**(08.17) داکتر سها

 نقد قران - 8 

 

 **(08.17) درویش وردک

 مجلس شصت و یکم - 2- (از خواطر انسان)

 

**(08.17) ناهید غزل

 غروب

  

**(08.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 برید نخوت

 

 **(08.17) تیمورشاه تیموری

 یار بی وفا

 

 **(08.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 گلگون کفن

**(08.17) www.khaama

 British Special Forces back in Afghanistan

 

 **(08.17) www.en.people

 China air force conducts west Pacific drill

 

 **(08.17)M. Schweitzer

 Iraq's Identity Crisis

 

 **(08.17) A. Damon

 Mass layoffs worldwide as corporate mergers

 

 **(08.17) MacMillan

 The "New Thirty Years War" in the M. East.

 

 **(08.17) www.english..

 US tries to protect Cuba and Iran from Russian...

 

**(08.16) سید هاشم سدید

 پیروزی در جنگ، همیشه از آن اقویا است!

 

**(08.16) عبدالله امینی - کابل 

 سفر بیهودۀ ربانی به پاکستان

 

**(08.16) داکتر سها

 نقد قرآن - 7

 

 **(08.16) درویش وردک 

 مجلس شصت و یکم - 1-( از خواطر انسان)

 

**(08.16) ع. شفق

 دربارۀ چشم اندازهای «توافق هسته ئی»

 

 **(08.16) علی صدارت 

 شرایط لازم برای استقرار و استمرار مردمسالاری ...3

 

**(08.16) ناهید غزل

 انتقام

 

 **(08.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 رکن دین!!

 

 **(08.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(08.16) تیمورشاه تیموری 

 ثنا خوان

**(08.16) www.khaama

 Couple brutally killed by gunmen in Badakhshan

 

 **(08.16) G. Porter

 Don't Expect Much Change in Post-Vienna US....

 

 **(08.16) M. Whitney

 Is Putin Planning to Sell-Out Assad?

 

 **(08.16) A. A. Bahrami

 The Fate of Afghanistan's Peace Process

 

 **(08.16) C. Koppell

  To Fight Extremism, the world Needs to Learn ...

 

 **(08.16) P. Tikhonova

 U. S. Came Within Seconds Of Launching Nuclear..

**(08.15) سید هاشم سدید

 هیچ کس داناتر از سقراط نیست - 2

 

 **(08.15) نذیر دلسوز

 تأملی کوتاه به شگرد شناخت جاسوس

 

 **(08.15) عبدالله امینی - کابل  

 خطر بزرگ: نزدیکی دوبارۀ طالبان و القاعده

 

**(08.15) حمید محوی 

 [تلاش نقد (هنری)] - 2

 

**(08.15) درویش وردک 

 مجلس شصتم (در ترک ما لا یعنیه)

 

**(08.15) ناهید غزل

 یک شاخه گل سرخ

 

 **(08.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 دود مجمر

 

 **(08.15) تیمورشاه تیموری

 لحظۀ وداع

 

 **(08.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خود سری

**(08.15) www.khaama

 Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri pledge allegiance

 

 **(08.15) M. Weiss

 Did the U. S. Just Kill 5 Kids in Syria?

 

 **(08.15) J. Ditz

 ISIS Truck Bomb Kills at Least 80 in Baghdad

 

 **(08.15) R. Fantina

 Israel, Congress and the Iran Nuclear Agreement

 

 **(08.15) V. B. Sotirovic

 The 1915-1916 American Genocide:

 

 **(08.15) G. McDonald 

 The US-China "Currency War":

 

**(08.14) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 آتش اندر آتش اندر آتش است!!!

 

 **(08.14) عبدالله امینی - کابل

 ظاهر و داوود و روشنفکران قلابی

 

 **(08.14) فرستنده: میرویس ودان محمودی

 اهداء به جوانان قرن بیست و یکم

 

**(08.14) داکتر سها 

 نقد قرآن - 6

 

**(08.14) حمید محوی

 [تلاش نقد (هنری)] - 1 

 

**(08.14) ناهید غزل

 نگهبان

 

 **(08.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 راه ما راه صواب است

 

 **(08.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 خوبان کابل

 

 **(08.14) تیمورشاه تیموری

 شکایت از مریضی

 

**(08.14) www.khaama

 Afghan delegation arrives in Islamabad to talk terrorism

 

 **(08.14) B. McGarry

 Analyst: Russian Mig29 and Su27 Top American F35

 

 **(08.14) N. Beams

 Chinese currency devaluation underscores global

 

 **(08.14) M. Mandl

 From 9/11 to Mass Surveillance, The Man Who Know..

 

 **(08.14) J. Raimondo

 The Foreign Policy of the GOP

 

 **(08.14) P. C. Roberts 

 The Social Cost of Capitalism

**(08.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوگواری امیر طالبان!!

 

**(08.13) عبدالله امینی - کابل

 نشخوار عبدالله جاسوس: جاسوسان را از صفوف دولت پاک می کنیم

 

 **(08.13) برگردان از: حمید محوی

 سوریه، هنربیان و حقیقت

 

**(08.13) بهرام رحمانی  

 سازشکاری حکومت اسلامی و امریکا و سرکوب های داخلی سیاست تازه ای نیست!

 

**(08.13) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و نهم (در عدم تملق)

 

**(08.13) فرستنده: فرید پرواز

 تونل ها را چه کسانی کنده اند، داعش و یا ترکیه و یا ناتو؟ 

 

 **(08.13) برگردان از: حمید محوی

 جان کری رابطه بین موضوع هسته ئی ایران و مسألۀ اوکراین را..

 

**(08.13) ناهید غزل

 خواب بی تعبیر

 

 **(08.13) تیمورشاه تیموری

 تلاش زندگی

 

 **(08.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رمز و ایما

**(08.13) www.tolo..

 Afghans Queue For Passports to Flee Country

 

 **(08.13) B. Cloughley

 Happy Nuclear Anniversary!

 

 **(08.13) S. Blagov

 Pipeline race heats up in Central Asia

 

 **(08.13) V. Gulevich

 Syria-Ukraine: Sinister Connection

 

 **(08.13) P. C. Roberts

 The Collapsing US Economy

 

 **(08.13) www.presstv 

 Turkey president pledges to purge P K K  fighters

 

**(08.12) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 اجازۀ ولی در نکاح

 

**(08.12) عبدالله امینی - کابل

 اخطار های پوچ غنی - عبدالله به پاکستان

 

**(08.12) قاسم باز 

 جنرال سردار عبدالولی چرا و چطور از نظارت ....

 

**(08.12) فرستنده: مناف فلکی فر 

 طبقۀ کارگر و لغو تحریم ها!

 

**(08.12) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و هشتم (در اخلاص)

 

**(08.12) فرستنده: مناف فلکی فر 

 ماهنامۀ کارگری شمارۀ - 18

 

**(08.12) ناهید غزل

 تکیه

 

 **(08.12) آلحاج خلیل الله ناظم باختری

 آتش هجران

 

 **(08.12) تیمورشاه تیموری

 "باز هم یادی از پیری"

 

 **(08.12) ملک الشعراء استاد اسیر 

 آتشزبانی

 

**(08.12) J. Ditz

 Afghan President Slams Pakistan as Bombings Continue..

 

 **(08.12) J. Mackler

 Greece and the Future of Syriza:

 

 **(08.12) www.english

 If ISIS attacked Putin's Russia, Islamic militants would..

 

 **(08.12) J. Ditz

 Marxist Group Attacks US Consulate in Istanbul 

 

 **(08.12) F. Rahim &

 U. S. Legacy in Afghanistan: " Culture of Guns",..

 

 **(08.12) J. Whitbeck

 What If Bibi Wins?

**(08.11) کبیر توخی

 کوتاه سخنی در مورد فاتحه گیری ملا عمر

 

 **(08.11) سید هاشم سدید

 مادر همه بدبختی های ما ؟

 

  **(08.11) داکتر سها 

 نقد قرآن - 5

 

**(08.11) عبدالله امینی - کابل

 خیانت عظیم ملی: حذف کلمۀ افغان از تذکره

 

 **(08.11) تیمورشاه تیموری

 گر نئی افغان پس بگو کیستی؟؟؟

 

 **(08.11) ناهید عزل 

 تگرگ

 

**(08.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کار ملک ما نشد

 

 **(08.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 کله منار ها

**(08.11) S. Southard

 How a Secretive U. S. Agency Discovered the A-Bomb's

 

 **(08.11) B. Stokes

 NATO's Rot From Within

 

 **(08.11) www.khaama

 Policeman gunned down six colleagues in Helmand

 

 **(08.11) F. S. Gady

  Russia Creates Powerful New Military Branch to..

 

 **(08.11) www.strategic

 Saddam-era officers dominate high ranks of ISIL

 

 **(08.11) B. Cloughley

 War Crimes in Iraq

 

 

.

 

 

 

 

**(08.10) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 اعلامیۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 

**(08.10) آزاد ل.

 اختیاری بودن دین!!؟؟

 

**(08.10) عبدالله امینی- کابل

 اسحاق گیلانی کنجاره خواب می بیند

 

 **(08.10) سیامک بهاری

 ثبت نام کودکان افغان و نقشۀ شوم جمهوری اسلامی

 

 **(08.10) برگردان از: ا. م. شیری 

 بریکس و گروه هشت جدید

 

**(08.10) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و هفتم (در راستی)

 

**(08.10) ناهید غزل

 زندگی

 

 **(08.10) تیمورشاه تیموری

 باز آمدم

 

 **(08.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(08.10) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دنیای هوس !!!

**(08.10) R. Marshall

 Afghanistan: The Forever War

 

 **(08.10) I. H.-Zadeh

 Behind Israel's Hysterical Opposition to the Iran ..

 

 **(08.10) M. Katz &

 "Kill People and Break Things":..

 

 **(08.10) www.spiegel..

 Mikhail Gorbachev

 

 **(08.10) T. Hall

 Report shows continuing stagnation in US jobs

 

 **(08.10) I. Lourenco

 The prisons of the international community

 

**(08.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 اولین بار عملی «تهاجم فرهنگی»

 

 **(08.09) سازمان انقلابی افغانستان 

 تاریخ، نبرد طبقاتی - 32

 

**(08.09) سید هاشم سدید

 منطق طالبانی برای تثبیت حق حاکمیت

 

**(08.09) عبدالله امینی - کابل

 ضربه به منافع اتمر ها

 

 **(08.09) فرستنده: انجنیر محمد هاشم رائق 

 جبهه گیری های ناعاقبت اندیشانه در برابر کلمۀ افغان و افغانستان

 

**(08.09) الحاج داکتر امین الدین سعیدی (سعید افغانی)

 ازدواج ارثی در افغانستان

 

 **(08.09) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و ششم ( در مراقبت و توجه به خدا)

 

**(08.09) ناهید غزل

 جغد بیدار شب

 

 **(08.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 زور شاعران!!!

 

 **(08.09) تیمورشاه تیموری

 روز و شب

 

 **(08.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ماه مغفرت

**(08.09) N. Bobkin

 Afghanistan on Brink of New Wave of Escalating ...

 

 **(08.09) S. Lendman

 Hiroshima and Nagasaki: Gratuitous Mass Murder

 

 **(08.09) www.abcnews

 Pakistani Minister Says Mullah Omar Didn't Die in Pak.

 

 **(08.09) www.conservative..

 Putin to Turkish ambassador: tell your dictator Pres.

 

 **(08.09) www.khaama 

 Suicide bomber targets Kabul police academy, 26 ..

 

 **(08.09) J. Raimondo

 The Liberation of US Foreign Policy

 

**(08.08) سید هاشم سدید 

 افزایش مصرف مواد مخدر و دولت های غیر مسؤول دیروز و امروز!

 

**(08.08) نذیر دلسوز

 سخنی در مورد جلاد مردم داکتر نجیب که در پی تبرئۀ وی اند!

 

 **(08.08) بهرام رحمانی 

  هفتادمین سالگرد بمباران اتومی هیرشیما!

 

**(08.08) عبدالله امینی - کابل

 سیاف: غلامان و ظالمان در بدترین وضع می میرند

 

**(08.08) برگردان از: حمید محوی 

  جهانی سازی جنگ

 

**(08.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 ازدواج به «بد» و یا هم ازدواج خونبها

 

 **(08.08) درویش وردک

 مجلس پنجاه و پنجم (در رضاء به خواست خدا)

 

**(08.08) ناهید غزل

 پرواز

 

 **(08.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 احکام مولانا

 

 **(08.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 گواه عشق

 

 **(08.08) تیمورشاه تیموری 

 شهر پشم

**(08.08) C. Harress

 China and Iran Weigh $ 1 Billion Deal To Swap..

 

 **(08.08) D. Lazare

 How US Allies Aid Al Qaeda in Syria

 

 **(08.08) www.english

 New Suez Canal boosts Egyptian's confidence..

 

 **(08.08) B. Kristian

 Our government has been lying about schools..

 

 **(08.08) www.english

 Russia is taking the M. East from the USA

 

 **(08.08) M. K. Bhadrakumar

 Saudi-Russian diplomatic dance can't be to liking..

 

**(08.07) ع. حلیم حکیمی و یادداشت پورتال

 امتنان از پاسخهای آقای معروفی

 

**(08.07) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال

 شارلی، ایالات متحدۀ امریکا و داعش: 7 دروغ رسانه ئی

 

**(08.07) عزیز نعیمی

 حاتم بخشی حین یاددهانی از "مسعود" و "مزاری" و مخالفت با تدویر مجلس ترحیم برای "ملا عمر"

 

**(08.07) دگروال متقاعد خان آقا سعید 

 به پورتال محترم و با اعتبار "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.07) محمد حیدر اختر

 ملا محمد عمر آخند زاده کی بود؟

 

 **(08.07) عبدالله امینی - کابل 

 صعود هندسی تلفات مردم ملکی

 

**(08.07) حزب کار ایران (توفان) 

 یادآوری سالگرد یک جنایت هولناک ضد بشری

 

**(08.07) ناهید غزل

 تردید

 

 **(08.07) تیمورشاه تیموری

 فکر خودی

 

 **(08.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آتش هجران

 

 **(08.07) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دل جبون !!!

**(08.07) www.theguardian

 Afghanistan's warlord vice-president spoiling for a ...

 

 **(08.07) A. Sole:

 China's Global Presence Is Alienating Bellicose Japan

 

 **(08.07) D. Tsuruoka

 Did  a forgotten Japanese journalist turn the tide...

 

 **(08.07) www.abcnews

 Russia Expels Swedish Diplomat, Says It's for Tad...

 

 **(08.07) E. Draitser

 The Fake War on ISIS.

 

 **(08.07) www.khaama 

 Top Taliban commander Dadullah confirms Mullah Omar

**(08.06) سید هاشم سدید

 مردم بی خبر، حکومت از مردم بی خبر تر!

 

 **(08.06) عبدالله امینی - کابل 

 زنان افغان در چنگال خرافات و بی بندوباری غرب

 

**(08.06) درویش وردک

 مجلس پنجاه و چهارم - 2-(در تفکر در بارۀ حشر)

 

**(08.06) حمید محوی

 به ارتباط کتاب(ایران تخریب ضروری)

 

 **(08.06) برگردان از: حمید محوی

  ایران تخریب ضروری

 

 **(08.06) بهرام رحمانی

 معرفی دو اثر به سویدنی

 

**(08.06) ناهید غزل

 حصار

 

 **(08.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 بریدن و پیوستن

 

 **(08.06) تیمورشاه تیموری

 وصف غربت

 

 **(08.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

  قلزم حقیقت

**(08.06) www.khaama

 Drone strikes leaves 56 Taliban Daesh fighters killed..

 

 **(08.06) R. Baroud

 The Palestinian Bubble and the Burning of Toddler,..

 

 **(08.06) N. Beams

 The rot at the heart of the American economy

 

 **(08.06) B. Kampmark

 The Turkish Mission: Reining in the Kurds

 

 **(08.06) J. Raimondo

 Washington's Alliance With Syrian Jihadists

 

 **(08.06) W. S. Lind 

 What Militarism Means

**(08.05) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 دری - فارسی - تاجکی - 3

 

**(08.05) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 طیب آغا د سولی وروستی قربانی نه دی

 

 **(08.05) عبدالله امینی- کابل

 رهائی از شر عمر و مسعود

 

 **(08.05) میرویس ودان محمودی 

 این است از مظاهر و نماد های روشن جامعۀ طبقاتی!

 

**(08.05) داکتر سها

 نقد قرآن - 4

 

 **(08.05) الحاج داکتر امین الدین سعیدی (سعید افغانی)

 ازدواج با دختر صغیره - سن بلوغ در اسلام

 

 **(08.05) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و چهارم - 1-( در تفکر در بارۀ حشر)

 

**(08.05) ناهید غزل

 در نیمه شب ظلمانی

 

 **(08.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 راه ما راه صواب است

 

 **(08.05) ملک الشعراء استاد اسیر  

 آب از سر پریده

 

**(08.05) تیمورشاه تیموری

 باد مهرگان

 

**(08.05) A. J. Bacevich

 American Traitor, Israeli hero

 

 **(08.05) M. Ryan

 For the first time - U. S. launches armed flights

 

 **(08.05) G. Felton

 Greece Succumbs to Imperialist Banksterism

 

 **(08.05) E. Zuesse

 Jimmy Carter Is Correct that the U. S. Is No Longer

 

 **(08.05) www.khaama

 Mullah Omar was mysteriously Killed in a hospital

 

 **(08.05) www.english 

 Ukraine launches Islamization by creating Muslim

 

**(08.04) سید هاشم سدید 

 خدا کم تان نکند، آقای احمد زی!

 

**(08.04) خالق داد پغمانی - مونشن

 "هاشمیان" در مقام "امیر اللغویون"

 

**(08.04) عبدالله امینی- کابل

 حقانی هم بمرد

 

 **(08.04) برگردان از: حمید محوی 

 بلند پروازی جنون آسائی که به جنگ داخلی خواهد انجامید.

 

**(08.04) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و سوم (در اختیار و آزمایش)

 

**(08.04) ناهید غزل

 نبض آرام سرود های من

 

 **(08.04) تیمورشاه تیموری

 پرتو حسن

 

 **(08.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت

 

 **(08.04) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شب شراب

**(08.04) www.khaama

 Afghanistan Carefully monitoring developments in Taliban, Haqqani

 

 **(08.04) M. Popp &

 Is Turkey Creeping Toward Civil War?

 

 **(08.04) www.atime

 Japan eyeing 5 trillion yen defense budget

 

 **(08.04) N. Bobkin

 Past or Future, US or Russia:

 

 **(08.04) www.world.

 Saudi-led buildup of ADF erects new bulwark..

 

 **(08.04) M. Kugelman 

 Why Now, Afghanistan?

 

**(08.03) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 بوسه و پرستش

 

 **(08.03) سید هاشم سدید

 سکوت شرم و گناه، یا بی اعتنائی؟

 

  **(08.03) عبدالله امینی - کابل

 اختلاف درونی طالبان بر ملاء شد

 

**(08.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 تشکیل اجتماع برای تلاوت قرآن

 

**(08.03) برگردان از: ا. م. شیری

 ستالین پس از جنگ: وقوع انقلاب جهانی - 2

 

 **(08.03) شباهنگ راد  

 چپ "سنتی" و چپ "مدرن"!

 

**(08.03) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کارایران - توفان شماره  185 

 

 **(08.03) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 109

 

**(08.03) ناهید غزل

 پایان یک ارزو

 

 **(08.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 منزل مقصود

 

 **(08.03) تیمورشاه تیموری

 عشق پاکان

 

 **(08.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوق لعنت

**(08.03) H. V. Pant

 Asia's New Geopolitics Takes Shape Around India,..

 

 **(08.03) www...antiwar

 At Least 4.693 Killed across Iraq in July

 

 **(08.03) R. Henseler

 China's Super Weapons: Beware the J-20 and ..

 

 **(08.03) B. Cloughley

 Hypocrisy, Obama-Style

 

 **(08.03) www.en.people

 Largest China-Russia Navy Drills to be Staged

 

 **(08.03) J. Ditz

 Taliban Leader's Son, Allies Walked Out of Succession ..

 

**(08.02) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 همجنسگرائی و بچه بازی از نظر اسلام

 

**(08.02) سیامک بهاری

 مذاکرات صلح با طالبان، آیا وزیرستان دیگری در راه است؟

 

 **(08.02) عبدالله امینی - کابل

 فرار جوانان از افغانستان

 

 **(08.02) بهرام رحمانی

 شبه کودتا در ترکیه از نوع اردوخانی - 11

 

**(08.02) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و دوم (در نظر به مردم به دیدۀ غنا)

 

**(08.02) ناهید غزل

 جادۀ درآمیخته با دود

 

 **(08.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

 **(08.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل بی وفا

 

 **(08.02) تیمورشاه تیموری 

 دیدۀ گریان

**(08.02) P. McLeary

 Afghanistan: Still the King of Opium

 

 **(08.02) S. Ramani

 Japan's Strategy for Central Asia

 

 **(08.02) www.english..

 Malaysian Boeing Tribunal: Western Plan B to turn..

 

 **(08.02) M. Whitney

 Power-Mad Erdogan Launches War in Attempt to

 

 **(08.02) J. Ditz

 Settlers Kill Palestinian Baby in West Bank Arson..

 

 **(08.02) www.strategic

 US Marine Corps Declares F-35B Read for Combat

 

**(08.01) فرستنده: فرید پرواز و یادداشت پورتال 

 تشکیل ارتش زنان ایزدی در جنگ با داعش

 

**(08.01) نشریۀ پیشرو شمارۀ 51 

 یاد و خاطرۀ شهدای یکاولنگ را گرامی می داریم!

 

**(08.01) برگردان از: حمید محوی

 «نقد معاصر: بحث در بارۀ مارکس و استعمار»- اخبار روز در بارۀ خط دیورند

 

**(08.01) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 9

 

 **(08.01) دگروال متقاعد خان آقا سعید 

 به پورتال محترم و با اعتبار "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.01) عبدالله امینی - کابل  

 تشکر غنی از مردۀ ملا عمر

 

**(08.01) بهرام رحمانی

 پانزدهمین سالگرد درگذشت «احمد شاملو» شاعر آزادی! 

 

**(08.01) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و یکم (در عدم اعتماد به دنیا)

 

**(08.01) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 192

 

**(08.01) ناهید غزل

 صبور تر از من

 

**(08.01) داکتر ظاهر تیموری

 مدیترانه

 

**(08.01) تیمورشاه تیموری

 کشت خشخاش

 

 **(08.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رؤیا و تسلا

 

 **(08.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 دام تزویر

**(08.01) B. Kampmark

 Dead Again: the Latest Demise of Mullah Omar

 

 **(08.01) www.atimes

 Are India and Pakistan Sliding to ward War?

 

 **(08.01) J. Raimondo

 Monsters of Ukraine: Made in the USA

 

 **(08.01) www.DW

 People without a state: Who are the Kurds?

 

 **(08.01) www.khaama

 Taliban postpones second round of peace talks due ...

 

 **(08.01) S. Lendman 

 The Show Trial of Saif Qaddafi