AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه جولای 2016 

 

** آرشیف ماه جون 2016 

 

** آرشیف ماه می 2016 

 

** آرشیف ماه اپریل 2016 

 

** آرشیف ماه مارچ 2016 

 

** آرشیف ماه فبروری 2016 

 

** آرشیف ماه جنوری 2016

 

 ** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

**(08.20) داکتر میر عبالرحیم عزیز

 میدان هوائی نظامی همدان در اختیار روسیه

 

 **(08.20) برگردان و یادداشت از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

  پیشروی طالبان

 

**(08.20) دگرمن احمد کندهاری

 فرخنده و سربلند باد پورتال وزین آزادگان(افغانستان آزاد-آزاد افغانستان)

 

 **(08.20) عین الدین نذیری - کابل

 پیام تهنیت

 

 **(08.20) م. ن. "مستجاب" - بلغاریا 

 عرض تبریکات صمیمانه

 

**(08.20) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 1

 

   **(08.20) عبدالله امینی - کابل

 "غنی" خان: چه استقلالی!؟

 

**(08.20)شباهنگ راد 

 فرمان حملۀ خمینی به کردستان در 28 مرداد[اسد] 58

 

**(08.20) ناهید غزل

 حصار

 

 **(08.20) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 123

 

 **(08.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 بال مگس

 

 **(08.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 هجران لیلی

**(08.20) www.daily..

 China launches world first quantum satellite

 

 **(08.20) G. Plopsky

 How Russia Is Bolstering Missile Defense in its far East

 

 **(06.20) J. Kishore

 The 2016 elections and the crisis of American democracy

 

 **(08.20) R. Baroud

 The Obama  Doctrine is Ravaging the M. East

 

 **(08.20) L. Davidson

 The West's Favored Autocrats

 

 **(08.20) J. Ditz

 US Has Nearly 30.000  Defense Contractors in Afghanistan

 

**(08.19) دپلو انجنیر نسرین معروفی

 اتحاد جنگی و همکاری های استخباراتی روسیه و ترکیه

 

 **(08.19) نذیر دلسوز

 گپی در مورد پورتال "افغانستان آزاد-ازاد افغانستان"

 

 **(08.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 هشت سال در سنگر مبارزه

 

  **(08.10) داکتر ظاهر تیموری

 به پورتال عزیز "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.19) دگروال متقاعد خان آقا "سعید" 

 به گردانندگان دانشور و محترم سایت"افغانستان آزاد-ازاد افغانستان"

 

 **(08.19) حمید محوی

 باز هم تبریک

 

**(08.19) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!

 

 **(08.19) عبدالله امینی- کابل

  "غنی" دستور داد: "عطاء نور" خارج نرود

 

 **(08.19) برگردان از: آمادور نویدی

 علیه امپریالیسم(فصل هشتم) - حکومت دموکراتیک علیه دولت

 

**(08.19) حشمت پوپل 

 به مسؤولین محترم پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.19) بهروز سورن 

 اینجا بهار در تابستان می روید!

 

**(08.19) ناهید غزل

 دلتنگی

 

 **(08.19) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 122

 

 **(08.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

  فرصت اگر به بیر نشد، شیر می خوریم

**(08.19) www.presstv

 China " to upgrade Syria military ties."

 

 **(08.19) A. Vltchek

 H. Clinton - History Repeats Itself

 

 **(08.19) N. Litovkin

 Modernized Russian bombers will be able to fly in ...

 

 **(08.19) www.khaama

 Steep rise in Afghan army casualties, 20 soldiers...

 

 **(08.19) C. Mahboudian

 Washington's Sunni Myth and the Civil War in Syria

 

 **(08.19) J. Vigo 

 We Know Who Owns Britain

 

**(08.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "زندگانی بی هدف مرگ است ..."

 

 **(08.18) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 هشت سال استمرار دراستواری

 

 **(08.18) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 هشت سال موفقیت

 

 **(08.18) سازمان انقلابی افغانستان

 با مبارزۀ پیگیر و قاطع علیه امپریالیزم، نود و هفتمین سالگرد  استقلال کشور را  تجلیل نمائیم!

 

 **(08.18) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 به مناسبت هشتمین سالروز تأسیس پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

 **(08.18) رحیمه توخی، کبیر توخی و رفقاء

 به پیشوار هشتمین سالگرد پورتال مبارز و ازادیخواه "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

 **(08.18) سید هاشم سدید

 پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" هشت ساله شد!

 

 **(08.18) بهرام رحمانی

 با درود های فراوان به دوستان عزیزم در شبکۀ اجتماعی "پورتال"

 

  **(08.18) پیکان "بنوال"

 هشتمین سالروزتأسیس پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" پربار تر باد!

 

**(08.18) حمید محوی

 شادباش رزمجویانه

 

 **(08.18) احمد پوپل

تبریک و تهنیت به مناسبت نود و هفتمین سالگرد استرداد استقلال کشور و هشتمین سالگرد پورتال

 

 **(08.18) میرویس ودان محمودی

 "برافروز آذری ایدون که تیغش بگذرد از بون ..."

 

 **(08.18) رزم آزادی 

 پیام تبریک به مناسبت هشتمین سالروز تأسیس پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.18) عبدالله امینی - کابل

 دیدار "غنی" و "حکمتیار"

 

**(08.18) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 313

 

**(08.18) ناهید غزل

  تردید

 

 **(08.18) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 121

 

 **(08.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 نقش تمنا

 

 **(08.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 مار آستین

**(08.18) H. Thompson

 British Special Forces operating inside Syria

 

 **(08.18) W. Blum

 Political correctness demands diversity in everything

 

 **(08.18) www.yahoo..

 Russia launches first Syria raids from Iran base

 

 **(08.18) S. E. Rasmassen

 The former child bride who is using her story..

 

 **(08.18) G. L. Riva

 The Revolutionary Life of Fidel Castro

 

 **(08.18) M. Yetkin

 Turkey's Syria policy changes:..

 

**(08.17) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "للندری" فقید پنج سال پس از رحلت

 

**(08.17) چریکهای فدائی خلق ایران

 "پیروز باد جنبش ظفرنمون مسلحانۀ ایران"

 

**(08.17) بهرام رحمانی

 پایان یک دورۀ تاریخی در ترکیه

 

  **(08.17) ح. بریالی

 ماهیت کمک های امپریالیستی به افغانستان

 

**(08.17) عبدالله امینی - کابل

 اخطار امریکا به "غنی" و "عبدالله": آدم شوید

 

 **(08.17) برگردان از: آمادور نویدی

  بازاندیشی جنگ سرد و نوع جدید آن

 

**(08.17) ناهید غزل

 سرنوشت

 

 **(08.17) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 120

 

 **(08.17) کابل کابلی

 کرزی و تیم کرزی

 

**(08.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 میناتور بهزاد

 

 **(08.17) الحاج خلیل الیل الله ناظم باختری 

 وعدۀ امروز

**(08.17) B. Roggio

 Afghan Taliban Have the Capital of Helmand  Province..

 

 **(08.17) J. Trevithick

 B-1, B-2 and B-52 Bombers All Descend on Guam..

 

 **(08.17) M. Kimberley

 Black Americans and Police State Fascism

 

 **(08.17) F. Dominguez

 Fidel Castro: 90 Revolutionary Years

 

 **(08.17) T. E. Pierce

 Inciting Wars the American Way

 

 **(08.17) P. Martin 

 The Real issues in the 2016 US election

 

**(08.16) موسوی

 "اسلام سیاسی" و پرورش افراد

 

 **(08.16) بهرام رحمانی

 صالح مسلم: "من چنین مصاحبه ای نداشتم"!

 

 **(08.16) عبدالله امینی - کابل 

 باز هم "غنی" و "عبدالله"

 

**(08.16) شمس الدین امانتی 

بیش از 700 هزار زن و دختر در سراسر جهان زندانی اند!

 

**(08.16) ناهید غزل

 کتاب زرد خزان

 

 **(08.16) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 119

 

   **(08.16) پروین مشتعل

 خواب دیدم

 

**(08.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خدمت مردم

 

**(08.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 خواب دیشبه !! 

**(08.16) IPAI

 13rd International Symposium against Isolation

 

 **(08.16) J. Ditz

 Biden: Ukraine Must Avoid Escalating Tensions With Russia

 

 **(08.16) S. Roblin

 Is Russia's Lethal Su-35 Fighter Better than the

 

 **(08.16) P. Mogul

 Japan to develop missiles at tensions with China rise..

 

 **(08.16) www.pravda.

 New Crimean War in the making: Russia Readies to

 

 **(08.16) M. A. Notezai

 The Dilemma of Pakistan's Foreign Policy

 

 **(08.16) www.thenational 

 Who will govern Syria after ISIL?

 

**(08.15) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 نقاط قابل انفجار در جهان

 

 **(08.15) حمید محوی

 ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی در ایران ....

 

 **(08.15) عبدالله امینی - کابل 

 "عبدالله" به بی کفایتی متهم شد

 

**(08.15) بهروز سورن

 آب در لانۀ مورچگان! سکوتی که شکسته شد!

 

**(08.15) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 30

 

**(08.15) ناهید غزل

 درخت همیشه بهار

 

 **(08.15) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 118

 

 **(08.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 بوسۀ گرم

 

 **(08.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 روز عید

**(08.15) www.khaama

 11 Afghan soldiers, 92 militants killed in past 24 hours

 

 **(08.15) www.dailystar..

 Anti-Americanism surges in Turkey after coup

 

 **(08.15) C. Reiter

 Is the Islamic State Finally Collapsing?

 

 **(08.15) J. Ditz

 Russia Deploys S-400 Air Defense System to Crimea

 

 **(08.15) B. V. Auken

 The provocation in Crimea and the threat of world war

 

 **(08.15) S. Demirtas 

 The Rise of a Turkish- Russian alliance?

 

**(08.14) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 آیا "کرزی"، "غنی" و "عبدالله" آبروئی داشتند که برود؟

 

 **(08.14) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 هر سال صد هزار کودک زیر پنج سال در افغانستان می میرند!

 

 **(08.14) چریکهای فدائی خلق ایران

 علیه موج جدید اعدام ها در جمهوری اسلامی!

 

**(08.14) سپین کانوال

 سوله څه ته وایی؟

 

  **(08.14) عبدالله امینی - کابل

 تشدید جنگ لفظی بین "غنی" و "عبدالله"

 

**(08.14) برگردان از: آمادور نویدی

 شکست ستراتیژیک واشنگتن

 

 **(08.14) ناهید غزل

 محراب

 

 **(08.14) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 117

 

**(08.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

 **(08.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 به نامحرمان مهاجم

**(08.14) www.washingtonpost

 Afghan political crisis intensifies as two-year anniversary

 

 **(08.14) N. Sadiq

 How the Obama  Administration Encouraged the Rise ...

 

 **(08.14) P. Lee

 RAND's "Unthinkable" war with China

 

 **(08.14) N. K. Gvosdev

 Russia's Big Gamble for the Black Sea

 

 **(08.14) J. Ditz

 Ukraine Puts Army on combat Alert Along Crimea Border

 

 **(08.14) A. Kuznetsov

 What Is the Real Purpose of the US Bombing in Syria?

 

**(08.13) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 خوردن و نوشیدن - 3

 

**(08.13) عبدالله امینی - کابل

 انتقاد شدید "عبدالله" از "غنی"

 

 **(08.13) فهیم آزاد

 روایت دیگری از "جنبش روشنائی"

 

 **(08.13) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر

 گروگان نزد خمینی - 14

 

**(08.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 تفسیر احمد - 19 - 1

 

 **(08.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 علامه "سید اسمعیل بلخی"

 

**(08.13) ناهید غزل

 گامهای مستحکم باور

 

 **(08.13) همایون باختریانی 

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 116

 

**(08.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شمشیر عریان

 

**(08.13) R. Baroud

 Divide and Rule: How Factionalism in Palestine..

 

 **(08.13) www.khaama

 Explosion Herat leaves 4 dead, 9 others wounded

 

 **(08.13) M. Weisgerber

 Saudi Losses in Yemen War Exposed by US Tank Deal

 

 **(08.13) A. Daman

 The slump in US productivity: Another symptom of ...

 

 **(08.13) P. C. Roberts &..

 Will Russia Reject Neoliberalism?

 

 **(08.13) www.pravda..

 Will Turkey exit NATO to enter into alliance with Russia?

**(08.12) موسوی

 برداشت من از ترکیب "اسلام سیاسی"

 

 **(08.12) آزاد ل. 

 حلال و حرام شناسان !! - 1

 

**(08.12) عبدالله امینی - کابل

 روابط مخفی ایران با طالبان

 

 **(08.12) برگردان از: آمادور نویدی  

 امریکا داعش را ایجاد کرد

 

**(08.12) ناهید غزل

 طوفان تخیل

 

 **(08.12) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 115

 

 **(08.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 گوش کر

 

 **(08.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پذیرش

**(08.12) www.reuters

 Afghan officials raise alarm as Taliban gain in Helmand

 

 **(08.12) C. Weiss

 Atlantic Council proposes to develop Poland as a ...

 

 **(08.12) E. Draitser

 Hillary Clinton and the Big (Neoliberal) Lie..

 

 **(08.12) A. Akulov

 Tu-214R Deployed to Syria: Displaying Enhanced..

 

 **(08.12) C. Miller

 Ukraine is on the verge of full-scale war

 

 **(08.12) N. Pollack  

 "U. S. A." Chant: Hegemonic Unity in Global Domination

 

**(08.11) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 روابط دفاعی افغانستان و روسیه

 

 **(08.11) سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

 سخن سردبیر- نشریۀ سویالیسم کارگری- شمارۀ 29

 

 **(08.11) عبدالله امینی - کابل

 فقر در افغانستان بیداد می کند

 

 **(08.11) بهروز سورن 

 فایل صوتی "منتظری" سندی از جنایات جمهوری اسلامی

 

**(08.11) برگردان از: ا. م. شیری

 دروغهای جنگ

 

 **(08.11) ناهید غزل

 دریاهای سرخ

 

 **(08.11) همایون باختریانی 

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 114

 

**(08.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

**(08.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 صلح و جنگ

**(08.11) N. Goswami

 China's Unique Space Ambitions

 

 **(08.11) H. Yahya

 Exciting countdown for Turkey and Russia

 

 **(08.11) O. Kssem

 The Winds of Change in Egypt, Again:..

 

 **(08.11) C. Pierson

 Trump and the Bomb

 

 **(08.11) D. Kishore

 US and Australian academics abducted at gunpoint

 

 **(08.11) T. Gaist 

 Washington escalates covert backing for Al Qaeda

 

 

**(08.10) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اعتراضات هزاران نفری

 

 **(08.10) برگردان از: آمادور نویدی

 تاریخ نا گفتۀ جنایات جنگی امریکا

 

 **(08.10) عبدالله امینی - کابل

 عجب! ادعای "ضیاء مسعود" در مورد بد بودن سیستم اداری

 

 **(08.10) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 فواید ایمان به کتب آسمانی

 

**(08.10) بهرام رحمانی 

 نشریۀ آرش و جنبش کارگری

 

**(08.10) ناهید غزل

 آزادی

 

 **(08.10) همایون باختریانی 

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 113

 

**(08.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 به یاد وطن

 

 **(08.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عشق وطن

**(08.10) J. Raimondo

 Another Sarajevo?

 

 **(08.10) M. V. Rohr

 Europe Must Not Be Blackmailed by Turkey

 

 **(08.10) J. Ditz

 ISIS Captures US Weapons, Equipment in Afghanistan

 

 **(08.10) B. V. Auken

 Rio 2016: The "Olympic ideal" and the reality of capitalism

 

 **(08.10) L. Leupp

 Russia, Syria and the US: Hillary's Foreign Policy

 

 **(08.10) B. Weiner 

 Trump and Authoritarianism

 

**(08.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 خوردن و نوشیدن - 2

 

**(08.09) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ملوث شدن محیط مکاتب با ویروس های کشندۀ جنگسالاران و مافیا

 

 **(08.09) آزاد ل.

 نمی خواستم بنویسم!!

 

 **(08.09) عبدالله امینی - کابل

 خوشبینی ابلهانۀ اعضای ولسی جرگه

 

 **(08.09) سید موسی عثمان هستی 

 دولت کابل مانند گاو کور کنجاره خواب می بیند

 

**(08.09) شباهنگ راد 

 در پاسخ به ضرورت ها، یا همراهی با دولت ها و نقشه های امپریالیستی

 

**(08.09) ناهید غزل

 دلم از دنیا گرفته

 

 **(08.09) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 112

 

 **(08.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مرد خدا

 

 **(08.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 نیم نگاه !

**(08.09) K. Mizokam

 5 Chinese Weapons of War America Wishes..

 

 **(08.09) A. Levine

 Could Hillary Lose?

 

 **(08.09) www.pravda

 EU's nightmare - Turkey's alliance with Russia

 

 **(08.09) H. Haqqani

 Prophecy and the Jihad in the Indian Subcontinent..

 

 **(08.09) T. dos Santous &..

 The Fight against Neoliberalism: Brazil in the....

 

 **(08.09) L. Flanders 

 Zero Sun Foreign Policy: the UN Option

 

**(08.08) موسوی

 توافقنامۀ چهار جانبه

 

 **(08.08) داکتر ظاهر تیموری

 سخنی چند با "حزب کمونیست استرالیا"

 

 **(08.08) عبدالله امینی - کابل 

 همکاری طالبان و عربستان در قتل "دیپلمات" های ایرانی

 

**(08.08) فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر 

 کشتار لجام گسیخته

 

**(08.08) ناهید غزل

 صبر

 

 **(08.08) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 111

 

 **(08.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 دود مجمر

 

 **(08.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار جانفزا

**(08.08) M. Bishara

 America's war for the Greater M. East

 

 **(08.08) A. B.-Meir

 Needing an Exit from Afghan Quagmire

 

 **(08.08) J. St. Clair

 Reaming Charges: the Great Trump Conspiracy?

 

 **(08.08) V. Ozer

 What happens to the Turkish army?

 

 **(08.08) www.journal.

Why America Loses Wars

 

 **(08.08) P. Martin  

 Why the CIA is for Hillary Clinton

 

**(08.07) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 مسکو و تل ابیب با هم نزدیک می شوند

 

  **(08.07) سید موسی عثمان هستی

 سران پیشین "جنبش روشنائی" یا تیکه داران بدنام تاریخزده..

 

**(08.07) بهرام رحمانی

 امام زمان با "بشقاب پرنده" در حال گشت و گذار در آسمان است

 

**(08.07) عبدالله امینی - کابل

 ضعف دولت مستعمراتی در تأمین امنیت

 

 **(08.06) برگردان از: حمید بهشتی  

 هیلری "شرکوچکتر"، یادآوری یک وهم

 

**(08.07) احمد هنایش 

 جنگ خونین در تگاب

 

**(08.07) ناهید غزل

 کتاب ضمیر

 

 **(08.07) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 110

 

 **(08.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خود نمائی

 

 **(08.07) ملک الشعراء استاد اسیر 

 زور شاعران

**(08.07) F. Cunningham

 Losing to Russia in Syria, Washington Bombs Libya

 

 **(08.07) J. Chuckman

 Lurching Toward World War 3

 

 **(08.07) J. Martinez

 The Goldwater Girl and the Wall Street Girl

 

 **(08.07) www.outlook.

 Violence against Women Increases in 2016: AIHRC

 

 **(08.07) D. Majumdar

 What Makes Russia's New Tu-160M2 Blackjack

 

 **(08.07) M. Yetken 

 Which way will Turkey's Erdogan go?

 

**(08.06) برگردان و پیشنویس از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 جنگ بر سر "حلب"

 

 **(08.06) عبدالله امینی - کابل

 خود بزرگ بینی "حامد کرزی"

 

 **(08.06) حزب کار ایران(توفان)

 اعدامهای جنایتکارانه در زندان رجائی شهر کرج را محکوم می کنیم

 

 **(08.06) بهروز سورن 

 رفتار وحشیانۀ دولت استرلیا با پناهندگان در پس نقاب انساندوستی

 

**(08.06) کابل کابلی - دهمزنگ کابل

 دوم اسد

 

 **(08.06) ناهید غزل

 فریاد خشک

 

 **(08.06) همایون باختریانی 

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 109

 

**(08.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 در بین دو شیطان!!

 

 **(08.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قصۀ سیاهروز 7 ثور 1357 ...

**(08.06) D. Ezzat

 Arab Summit Fails to give hope

 

 **(08.06) J. Hasik

 Could France, Germany and Poland Build a New Lethal..

 

 **(08.06) www.khaama

 Pakistani helicopter crash-lands in Logar, 6 on board ..

 

 **(08.06) Dr. S. Kapila

 Pakistan In Indian Diplomatic Crass Hairs..

 

 **(08.06) V. Prashad

 State of Fear: Trump v. Clinton

 

 **(08.06) E. Zuesse 

 Turkey Says Obama Lies- US Was Behind Failed Coup

 

**(08.05) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 "شکاره تازی میکنه و خوشالیشه کته!!!"

 

**(08.05) عبدالله امینی - کابل

 عبدالله جای دوستم را می گیرد

 

 **(08.05) برگردان از: حمید محوی

 لیبیا؛ تقسیم بزرگ نفت، ذخایر عظیم آب، میلیارد ها سرمایۀ دولت

 

 **(08.05) برگردان از: رضا نافعی

 از فردای جنگ دوم جهانی؛ جهان چه تعداد "هولوکاست" دیده؟

 

**(08.05) ناهید غزل

 چاه شب

 

  **(08.05) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 108

 

 **(08.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 احکام مولانا

 

 **(08.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 لبخند ها !!!

**(08.05) L. Chadwick

 Afghan Forces Use Child Soldiers, and the U. S. ...

 

 **(08.05) O. B. Belli &

 Erdogan's Hunt Against the Gulen Movement

 

 **(08.05) A. Gorka

 Hillary Clinton to Review US Syria Policy

 

 **(08.05) P. Symonds

 More airstrikes in new US war in Libya

 

 **(08.05) www.yahoo

 Syrian regime forces roll back rebel gains in Aleppo

 

 **(08.05) T. Engelhardt 

 US Military Pivots to Africa and the New Is Grim

 

**(08.04) عبدالله امینی - کابل

 افزایش قاچاق انسان در افغانستان

 

 **(08.04) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 18 - 2

 

**(08.04) برگردان از: حمید محوی

 ایران: هدف سرویس های مخفی غربی و هم پیمانانشان

 

 **(08.04) برگردان از: آمادور نویدی

 علیه امپریابیسم(فصل هفتم) دلایل ارزشمند- 2

 

**(08.04) ناهید غزل

 نور حضور

 

 **(08.04) همایون باختریانی 

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 107

 

 **(08.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 بحر طوفانی

 

 **(08.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

**(08.04) G. Sussman

 American Elections: Weapons of Mass Distraction

 

 **(08.04) www.yahoo

 China must prepare for "people's war at Sea":

 

 **(08.04) www.pajhwok

 Faryab education director having fake degree arrested

 

 **(08.04) www.thedaily..

 How Israel Plays Syria's Civil War

 

 **(08.04) P. Cockburn

 Once the Great Hope of the M. East, Turkey Is Weak

 

 **(08.04) www.pravda 

 Putin switches Russia's geopolitics to Balkan

 

**(08.03) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 استرلیا و جنگ

 

 **(08.03) عبدالله امینی - کابل 

 تداوم وحشت طالبان

 

**(08.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 18 - 1

 

**(08.03) م. چلنگریان

 فرزندان سلیمان میرزا - 4

 

**(08.03) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  197

 

 **(08.03) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 121

 

**(08.03) ناهید غزل

 اعتماد

 

 **(08.03) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 106

 

 **(08.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سفر دور قمر

 

 **(08.03) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دل تیت و پرک

**(08.03) E. Margolis

 America's Longest War Gets Longer

 

 **(08.03) P. Martin

 Clinton compaign appeals to Republicans and the military 

 

 **(08.03) S. R. Sheikh

 Clouds of Uncertainty Continue to London..

 

 **(08.03) J. V. Walsh

 Comrade Vlademir and Comrade Donald

 

 **(08.03) P. Korzun

 Russia, Syria Launch Larger-Scale Humanitarian..

 

 **(08.03) www.yahoo..

 Taliban truck bomb rocks hotel for foreigners in Kabul

 

**(08.02) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم (فصل هفتم) دلائل ارزشمند- 1 

 

 **(08.02) عبدالله امینی - کابل 

 خلق وحشت توسط نیروهای دوستم و اشغالگران!

 

**(08.02) فرستنده: مناف فلکی فر

 وابستگی جمهوری اسلامی به امپریالیستها و روابط پنهانی "خمینی" با امریکا در سال 1342

 

**(08.02) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 17-2

 

**(08.02) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 204

 

**(08.02) ناهید غزل

 هجا های مهر

 

 **(08.02) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 105

 

 **(08.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 چین جبین

 

 **(08.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یاقوت گران

**(08.02) www.khaama

 Ex- Afghan MP shot dead by unkown gunmen in Kabul city

 

 **(08.02) P. Escobar

 Is war Inevitable in the South China Sea?

 

 **(08.02) S. Roblin

 Russia Hopes Its New Super Combat Vehicle Will Rule

 

 **(08.02) V. Prashad

 The Iraq War: a Story of Deceit

 

 **(08.02) R. Spencer

 The Most dangerous anti-American force isn't ISIS..

 

 **(08.02) B. Grey

 US warplanes kill at least 28 more civilians in n. Syria

 

**(08.01) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 رقص سماع: شعر مولانا با آواز لیلا فروهر- ویدیو

 

 **(08.01) عبدالله امینی - کابل

 سفر هیأت طالبان به چین

 

 **(08.01) حمید بهشتی

 حقیقت و اطلاعات مربوط به کودتای ترکیه

 

 **(08.01) برگردان از: آمادور نویدی

 تهدید به جنگ با دو روئی

 

 **(08.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 17-1

 

**(08.01) بهروز سورن 

 ترکیه به کدام سو؟

 

**(08.01) خبرنگار ماهی سیاه کوچولو 

 گزارش اکسیون اعتراضی در بیست و هشتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ...

 

**(08.01) ناهید غزل

 فاصله

 

 **(08.01) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 104

 

 **(08.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(08.01) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شکایت

**(08.01) www.khaama

 Afghan commandos deployed to Helmand to push Taliban

 

 **(08.01) R. Savio

 How Did We Arrive at This Chaos?

 

 **(08.01) A. Vltcheck

 Like Trump, Hitler Also Liked His "Small People"

 

 **(08.01) M. Kidder

 My Fellow Americans: We Are Fools

 

 **(08.01) A. Vltchek

 S. China Sea: Watch Out, Dragon Could Bite!

 

 **(08.01) J. V. Michallef

 Sunni Jihadism and the Persian Bomb